SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
APLIKOVANEJ
INFORMATIKY
A MATEMATIKY

ki.fpv.ucm.sk

Programs Chémia, Bc. Aplikovaná chémia, Mgr. Biomedicínska chémia, Mgr. AP chémia, PhD. APIN, Bc. denné APIN, Bc. externé Biológia, Bc. Biológia, Mgr. Molekulárna biológia, PhD. Biotechnológie, Bc. Biotechnológie, Mgr. Enviromentalistika, Bc.

Profil katedry

ki.fpv.ucm.sk

Študijný program aplikovaná informatika je súčast'ou študijného odboru 9.2.9. aplikovaná informatika. Zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvé­rových aplikácií, technológie vývoja softvérových aplikácií, gratIcké spracovanie údajov
a vizualizáciu údajov v prírodných vedách.
Študijný program je navrhnutý tak, aby jeho absolvent bol schopný po jeho úspešnom ukončení nastúpiť do zamestnania a realizovať sa podľa vlastných predstáv a možností trhu práce.

Nosné témy jadra znalostí pre 1. stupeň študijného programu aplikovaná informa­tika sú:

 • diskrétna matematika a logika,
 • teorefické základy informatiky,
 • programovanie,
 • programové a počítačové systémy,
 • tvorba počitačových aplikácií,
 • ekonomické, spoločenské, morálne a právne súvislosti profesie,
 • diskrétna matematika (základy matematickej logiky, grafy, kombinatorika, diskrétna pravdepodobnosť, ...),
 • programovanie (najmä základné programovacie konštrukcie a techniky, algoritmy a riešenie problémov),
 • princípy a štruktúra operačných systémov a sietí,
 • architektúra počítačových systémov,
 • grafické spracovanie údajov a vizualizácia údajov,
 • základy podnikania a manažmentu,
 • použitie metód, techník a prostriedkov vývoja systémov informačnych technológií v baka­lárskom projekte;

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:

 • metódy, techniky a prostriedky návrhu systémov informačných technológií,
 • využilie nástrojov informatiky v príslušnej aplikačnej oblasti a základy tejto aplikačnej oblasti,
 • ekonomické, spoločenské, morálne a právne súvislosti profesie.

Štruktúra katedry

Vedúca katedry:
RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.

Zástupca:
Ing. Marek Šimon, PhD.

Tajomník:
Ing. Jana Jurinová, PhD.

Pracovníci katedry:
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
doc. Ing. Karol Grondžák, PhD.
RNDr. Jaroslava Trubenová, PhD.
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
Ing. Miroslav Beňo, PhD.
Ing. Darja Gabriška, PhD.
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

fax: (+421) 33 / 55 65 185
e-mail:
dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 105
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

Fax: 033 5565 120
e-mail:
daniela.simkova@ucm.sk