SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
APLIKOVANEJ
INFORMATIKY

ki.fpv.ucm.sk

Programs Chémia, Bc. Aplikovaná chémia, Mgr. AP chémia, PhD. APIN, Bc. denné APIN, Bc. externé APIN, Mgr. denné Biológia, Bc. Biológia, Mgr. Molekulárna biológia, PhD. Biotechnológie, Bc. Biotechnológie, Mgr. Biotechnológie, PhD. Environmentalistika, Bc. Environmentalistika, Bc.
Programs Analytická chémia Molekulárna biológia

 
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít
v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel


Názov a sídlo prijímateľa: Univerzita sv. Cyrila  Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, Trnava
Miesto realizácie projektu:  J. Herdu 2, Trnava, 6. poschodie
Výška poskytnutého NFP: 221 524,80 EUR

Stručný opis projektu:
Projekt sa zameriava na zvýšenie bezpečnosť sieťovej komunikácie vrátane zariadení internetu vecí pred škodlivými útokmi. Počas projektu budú testované rôzne typy sieťových útokov a ich škodlivý dopad pre sieťovú bezpečnosť. Do úvahy budú brané rôzne parametre, protokoly a bezpečnostné opatrenia, čím bude zmeraná miera obrany proti daným útokom v sieti. Výsledkom budú kvalitatívne, ako aj kvantitatívne odporúčania.
Ako nový prvok bude pri analýze útokov a ochrany využitá aj výpočtová inteligencia a bude kvantitatívne posúdené zlepšenie úrovne ochrany proti útokom práve so zapojením výpočtovej inteligencie. V úmysle je aj praktické testovanie navrhnutých prístupov úpravy modelovej siete koncového používateľa zameranej na zlepšenie jej miery bezpečnosti.
Čiastkové podaktivity vykonávané v projekte:
1.         Pripraviť modelovú komunikačnú sieť internetu vecí v simulátoroch ako aj reálnu a otestovať klasické algoritmy zabezpečenia  na rôzne typy sieťových útokov.
2.         Vylepšiť navrhnuté algoritmy využitím metodiky a nástrojov výpočtovej inteligencie pre optimalizáciu rozhodnutí.
3.         Vyvinúť a otestovať algoritmy pre zmeranie škodlivého vplyvu útokov a miery obrany pre jednotlivé parametre a obranné prvky.
Okrem hlavného cieľa projektu zvýšiť vedecko-výskumný potenciál pracoviska v oblasti sieťovej bezpečnosti podporou existujúcich výskumno-vývojových kapacít, projekt si kladie za cieľ podporiť tento potenciál aj prostredníctvom pritiahnutia, resp. udržania špičkového zahraničného vedca na Slovensku v zmysle aktivity č. 4.6.2. RIS3 SK.
Projektové publikácie
1.Šimon, M., Huraj, L.: DDoS testbed based on peer-to-peer grid, IEEE International conference on
   Signal Processing, Communication, Power and Embedded System (SCOPES). IEEE, 2016, pp. 1181-1186.


2.Gabriška, D.: The block diagram of reliability analysis usage for analysis of safety critical systems.
   In: Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, 2017.


3.Dirgová Luptáková, I.. Pospichal, J.: Maximum traveling salesman problem by adapted neural gas,
   In: Advances in Intelligent Systems and Computing : 22nd International Conference
   on Soft Computing: Evolutionary Computation, Genetic Programming, Swarm Intelligence,
   Fuzzy Logic, Neural Networks, Chaos, Bayesian Methods, Intelligent Image Processing,
   Bio-Inspired Robotics, MENDEL 2016. - Cham : Springer, 2017.


4.Dirgová Luptáková, I.. Pospichal, J.: Community cut-off attack on malicious networks,
   In: Communications in Computer and Information Science : Creativity in Intelligent
   Technologies and Data Science, CIT and DS 2017. - Berlín : Springer.


Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt:
Sieťová bezpečnosť s podporou výpočtovej inteligencie a IoT 313011W258, ktorý bol spolufinancovaný
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Kód projektu: 313011V954
 
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít
v oblasti Priemysel pre 21. storočie

Projektové publikácie

1.J. Titiš, C. Rajnák, J. Moncol, D. Valigura, R. Boča, V. Chrenková: Dalton Transaction 48 (2019) 11647-11650.
   Exceptionally slow magnetic relaxation in a mononuclear hexacoordinate Ni(II) complex. DOI: 10.1039/C9DT02159K
2.Rajnák, M. Dolai, M. Ali, J. Titiš, R. Boča: New. Journal Chemistry 43 (2019) 12698-12701.
   Slow magnetic relaxation in Cu(II)-Eu(III) and Cu(II)-La(III) complexes. DOI: 10.1039/C9NJ02039J
3.Rajnák, J. Titiš, J. Moncoľ, F. Renz, R. Boča: Chemical Communication 55 (2019) 13868— 13871.
   Slow magnetic relaxation in a high-spin pentacoordinate Fe(III) complex. DOI: 10.1039/C9CC06610A
4.O. Yu. Vassilyeva, E. A. Buvaylo, V. N. Kokozay, B. W. Skelton, C. Rajnák, J. Titiš, R. Boča: Dalton Transaction 48 (2019)
   11278–11284. Long magnetic relaxation time of tetracoordinate Co2+ in imidazo[1,5-a]pyridinium-based
   (C13H12N3)2[CoCl4] hybrid salt and [Co(C13H12N3)Cl3] molecular complex.
DOI: 10.1039/c9dt01642b
5.Vráblová, M. Tomás, L. R. Falvello, Ľ. Dlháň, J. Černák, J. Titiš, R. Boča: Dalton Transaction 48 (2019) 13943–13952.
   Slow magnetic relaxation in Ni-Ce, Ni-Gd and Ni-Dy dinuclear complexes. DOI: 10.1039/c9dt02122a


Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt:
Nové nanomagnetické materiály 313011V954, ktorý bol spolufinancovaný 
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk