SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
BIOFYZIKY

http://fpv-kbf.webnode.sk/

Profil Katedry biofyziky

http://fpv-kbf.webnode.sk/


Biofyzika je interdisciplinárny vedný odbor, ktorý vznikol na rozhraní vied o živej a neživej prírode. Je to medziodborová veda, ktorá používa metódy ateórie od fyziky až po štúdium biologických systémov. Biofyzika zahŕňa všetky úrovne biologickej organizácie, od molekulárnej úrovne až po celé organizmy a ekosystémy. Biofyzikálny výskum zasahuje do oblastí ako sú biochémia, nanotechnológie, bioinžinierstvo, komputačná biológia, ako aj systémová biológia. Biofyzika sa stala mostom medzi biológiou, chémiou a fyzikou, preto jej pôsobnosť zasahuje do viacerých vedných odborov v uvedených vedných oblastiach a to najmä:chemická fyzika, fyziológia, biochémia, fotonika, molekulová biológiamedicína a nanotechnológie.


Katedra rozvíja výskum predovšetkým v oblasti biofotoniky, bioenergetiky, biomateriálov a elektrofyziológie, pričom využíva spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied, Medzinárodným Laserovým Centrom (MLC) (www.ilc.sk) a so Slovenskou Technickou Univerzitou. Na katedre je otvorené spoločné laboratórium biofotonických technológií vybudované v spolupráci s MLC (obr. 1 a obr. 2). V procese budovania je spoločné laboratórium s Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Laboratórium merania a a štatistických výpočtov, Laboratórium elektriny a magnetizmu a Laboratórium spracovania dát.

Katedra sídli na FPV UCM 3 posch. Hajdóczyho ul., Trnava.

Pracovníci katedry sa okrem pedagogickej činnosti venujú vedecko-výskumnej činnosti zúčastňujú na odborných podujatiach doma i v zahraničí, publikujú výsledky svojej pedagogicko-výskumnej práce a podieľajú sa na aktivitách Fakulty prírodných vied.
 
Katedra biofyziky FPV zabezpečuje výučbu fyziky pre študentov bakalárskeho štúdia. Členovia katedry tiež školia študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore Biotechnológie a doktorandského štúdia v odbore Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia.

Bakalárske štúdium: 
 
Aplikovaná informatika – denná a externá forma štúdia. 
Povinné predmety: Fyzika pre informatikov  - prednášky a semináre.
Biotechnológie – denná forma štúdia. 
Povinné predmety: Fyzika - prednášky a semináre.
Chémia – denná forma štúdia. 
Povinné predmety: Fyzika I a II - prednášky a semináre.

Doktorandské štúdium: 
 
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia – denná a externá forma štúdia. 
školenie doktorandov


Štruktúra katedry

Vedúca katedry:
doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

Zástupca:
RNDr. Júlia Horilová, PhD.

Pracovníci katedry:
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.
doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD.
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Doktorandi:
Mgr. Tibor Teplický (3. ročník)

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

fax: (+421) 33 / 55 65 185
e-mail:
dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 105
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

Fax: 033 5565 120
e-mail:
daniela.simkova@ucm.sk