SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné konanie Ing. Eva Culková, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Ing. Eva Culková, PhD. za docenta v študijnom odbore analytická chémia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania: 2. Členovia habilitačnej komisie, oponentov a členovia VR FPV pre habilitačné konanie 3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti

4. Profesijný životopis: 5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti: 7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí 8. Tabuľka výkonov: 9. Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce: 10. Habilitačná komisia

Predseda habilitačnej komisie:
1. prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc., z titulu garanta inauguračného a vymenúvacieho konania, a profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave.
2. prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc. z titulu profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.
3. doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. z titulu docentky v odbore analytická chémia pôsobiaca na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Náhradník:
doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. z titulu docentky v odbore analytická chémia pôsobiaca na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach.

11. Oponenti habilitačnej práce

1. prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. z titulu profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
    posudok prof.Ing. Ivan Špánik, DrSc.
2. doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. z titulu docentky v odbore analytická chémia pôsobiaca na FPV UCM v Trnave.
    posudok doc.Ing. Andrea Purdešová,PhD.
3. doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. z titulu docenta v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach.
    posudok doc.RNDr. Ľubomír Pikna,PhD.

Náhradník:
Ing. Ján Tkáč, DrSc. z titulu doktora chemických vied v odbore analytická chémia a významného odborníka z praxe, pôsobiaceho vo funkcii vedúceho oddelenia glykobiotechnológie na Chemickom ústave SAV v Bratislave.

12. Stanovisko habilitačnej komisie

14. Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FPV UCM v Trnave zo dňa 5.4.2022 

15. Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady zo dňa 5.4.2022, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za docentku:

16. Návrh rektorovi UCM na odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore analytická chémia:

17. Súhlas so spracovaním údajov:

18. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: 5.4. 2022 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 213
(Hajdóczyho, 2. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk