SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné konanie Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu Mgr. Daniela Mihálika, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Daniela Mihálika, PhD.
za docenta v študijnom odbore 4.2.3 molekulárna biológia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:

2. VR FPV - návrh na habilitačnú komisiu a návrh oponentov habilitačnej komisie.
3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

4. Profesijný životopis:
5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9. Pozvánka na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce:
10. Habilitačná komisia:
 
Návrh členov habilitačnej komisie v zložení: 

 


Náhradník: 

 
11. Oponenti habilitačnej práce:
 
     
 

Náhradník: 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk