SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Študentská vedecká konferencia

Na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave sa každoročne koná celoslovenská študentská vedecká konferencia s názvom „Aplikované prírodné vedy“. 
Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.
V rámci konferencie prebieha aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác.

ORGANIZAČNÉ POKYNY k ŠVK APV 2021
 
 

 
Prezentácia prác:Pre každý prezentovaný príspevok je vyhradený časový limit 10 min. s následnou odbornou diskusiou v rozsahu 5 min.
 
Prezentačná technika:Dataprojektor.
 
Rokovací jazyk:Sekcia 1 – 4: Slovenský, český alebo anglický,
 Sekcia 5:      Anglický.
 
Termín odovzdania príspevkov: Príspevok v rozsahu 4 - 5 strán zasielať editorovi zborníka, Mgr. Martinovi Valicovi, PhD., na e-mailovú adresu martin.valica@ucm.sk 
do 30.4.2021
 
Výstupom z konferencie bude Zborník prác zo študentskej vedeckej konferencie „Aplikované prírodné vedy“ (CD-ROM). Vzor príspevku možno získať na stránke http://fpv.ucm.sk. V deň konania konferencie treba priniesť prezentáciu na CD nosiči alebo na USB kľúči.
 

Pozvánka na ŠVK 2021
Inštrukcie pre písanie príspevku
Prihláška na ŠVK 2021
 
Covid info Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 331
(Hajdóczyho, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk