SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Vedúci katedier

Katedra aplikovanej informatiky
PaedDr. Miroslav Õlvecký, PhD.

Katedra chémie
doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD.

Katedra biológie
doc. Ing. Andrej Godány, CSc., mimoriadny profesor

Katedra biotechnológií
prof. doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Katedra ekochémie a rádioekológie
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.

Katedra odbornej a jazykovej prípravy
doc. Mgr. Juraj Miština, PhD.

Katedra biofyziky
doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk