SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH 
TECHNOLÓGIÍ 
A INFORMATIKY

Stránka ústavu

•••
Ústav počítačových technológií a informatiky (ÚPTI)

Ústav počítačových technológií (ÚPTI) zabezpečuje v rámci študijného odboru 18. Informatika študijné programy v dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia:


Študijný program Aplikovaná informatika sa zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvérových aplikácií, technológie vývoja softvérových aplikácií, grafické spracovanie údajov a vizualizáciu údajov. Študijný program Aplikovaná informatika je navrhnutý tak, aby študent získal skúsenosti zo všetkých oblastí informatiky: od návrhu a vývoja algoritmov, cez vývoj webu, návrh operačného systému, vytváranie sietí, mobilných aplikácií, znalosť programovacích jazykov a databázových systémov, až po výpočtovú inteligenciu s použitím neurónových sietí či dolovaním dát, a množstvo ďalších oblastí. Okrem toho ponúka špecificky zamerané kurzy založené na zručnostiach, ktoré študentom pomôžu zlepšiť schopnosti v oblasti programovania, vytvárania webových stránok, inteligentných hier a multimediálnych, grafických a e-learningových systémov, dotazovania sa v databázach a operačných systémoch MS Windows, Linux a macOS. V prípade vynikajúcich študijných výsledkov sú študenti podporení štipendiom a aj zapojením do výskumu.

Absolvent študijného programu Aplikovaná informatika získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore Informatika v aplikačnej doméne informatiky, informačné systémy a technológie. Absolvent študijného programu, či už v dennej alebo externej forme, vie klasifikovať poznatky, vyvodzovať závery a súvislosti medzi nimi a prakticky ich použiť. Absolvent nadobudne základné teoreticko-metodologické a aplikačné vedomosti, ale aj praktické zručnosti z informatiky, čo zahŕňa celky ako architektúra počítačov, operačné systémy, algoritmizácia, programovanie, informačná bezpečnosť, počítačové siete, a bude ich vedieť použiť pri realizácii systémov, ktorých základom je počítač. Ďalej získa poznatky zo základov modelovania systémov, základov zberu, spracovania a prenosu údajov v informačných systémoch a počítačových aplikáciách, ako aj z oblasti grafického spracovania a vizualizácie údajov. Získa základné zručnosti efektívnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov. Absolvent pozná procesy a metódy implementácie a prevádzkovania informačného zabezpečenia a jeschopný efektívne pracovať ako člen tímu, prezentovať technické problémy s riešeniami a jesi vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dôsledkov nasadzovania informačnej techniky.Absolvovanie štúdia vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na druhom stupni toho istého odboru, ale aj v niektorom z príbuzných študijných odborov.

Absolventi magisterského študijného programu Aplikovaná informatika získajú ucelené druhostupňové vzdelanie v aplikovanej informatike s orientáciou na mobilné a počítačové siete, na decentralizáciu spracovania veľkých objemov dát a na webovské technológie s dôrazom na využitie umelej inteligencie pri interakcii človeka s počítačom, nadobudnú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov. Absolventi sa naučia kriticky aplikovať vedomosti z aplikovanej matematiky, z architektúry pevných a mobilných komunikačných sietí, z návrhu paralelizácie výpočtov v rámci cloud computingu a spracovania veľkých dát, z technológie web rozhrania a tvorby aplikácií pre sociálne siete a počítačové hry, pričom budú schopní zvoliť najvhodnejšie metódy, techniky a prostriedky tak z technologickej oblasti ako aj z oblasti umelej a výpočtovej inteligencie, budú schopní vykonávať výskum a vývoj v oblasti sieťového prepojenia heterogénnych systémov včítane paralelných výpočtov a firemných web rozhraní, nachádzať vlastné riešenia problémov a tvorivo implementovať vyvinuté prístupy v rôznych aplikačných oblastiach. Absolventi budú pripravení na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovaní vedeckej kariéry, ako aj na bezprostredný vstup do odbornej praxe, kde budú schopní participovať v softvérovom tíme, aj ho prípadne viesť a osvoja si potrebu iniciatívne si vyhľadávať a samostatne používať cudzojazyčnú odbornú literatúru v rámci celoživotného vzdelávania.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk