SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
ODBORNEJ
A JAZYKOVEJ
PRÍPRAVY

kaj.fpv.ucm.sk

Programs Chémia, Bc. Aplikovaná chémia, Mgr. AP chémia, PhD. APIN, Bc. denné APIN, Bc. externé APIN, Mgr. denné Biológia, Bc. Biológia, Mgr. Molekulárna biológia, PhD. Biotechnológie, Bc. Biotechnológie, Mgr. Biotechnológie, PhD. Environmentalistika, Bc. Environmentalistika, Bc.
Programs Analytická chémia Molekulárna biológia

Profil katedry odbornej a jazykovej prípravy

kaj.fpv.ucm.sk

Katedra odbornej jazykovej prípravy FPV (od svojho založenia v roku 2008 do 31.12.2013 fungujúca pod pôvodným názvom - Katedra anglického jazyka FPV) je dynamicky rozvíjajúcim sa pracoviskom so všestrannými aktivitami, ktoré sa špecificky podieľajú na formovaní profilu absolventa FPV UCM a na humanizácii prírodovedného vzdelávania.

Pracovníci katedry sa okrem pedagogickej činnosti venujú vedecko-výskumnej činnosti, zúčastňujú sa na odborných podujatiach doma i v zahraničí, publikujú výsledky svojej pedagogicko-výskumnej práce, podieľajú sa na aktivitách Fakulty prírodných vied a na podnikateľskej činnosti organizovaním špecializovaných kurzov.
 
Katedra odbornej jazykovej prípravy FPV zabezpečuje výučbu odborného anglického jazyka pre študentov bakalárskeho a doktorandského štúdia.
 
Bakalárske štúdium:
 
Aplikovaná informatika – denná a externá forma štúdia. 
Povinné predmety: Anglický jazyk pre informatikov I, II, III, IV - seminár.
Biotechnológie – denná forma štúdia. 
Povinné predmety: Anglický jazyk pre prírodné vedy I, II, III, IV.
Chémia – denná forma štúdia. 
Povinné predmety: Anglický jazyk pre prírodné vedy I, II, III, IV.
Aplikovaná biológia – denná forma štúdia.
Povinný predmet: Anglický jazyk pre prírodné vedy I.
Povinne voliteľné predmety: Anglický jazyk pre prírodné vedy II, III, IV.
 
Doktorandské štúdium: 
 
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia – denná a externá forma štúdia. 
Povinný predmet: Odborný anglický jazyk.
Molekulárna biológia - denná a externá forma štúdia.
Povinne voliteľný predmet: Odborný anglický jazyk.
 
Vzdelávacie ciele a obsah výučby
 

  • vychádzajú z analýzy potrieb študentov FPV a cieľového profesijného prostredia. Študenti aplikujú znalosť odborného anglického jazyka pri štúdiu odborných predmetov, pri sledovaní najnovších trendov vo zvolenom študijnom odbore a následne v reálnom zamestnaní.
  • Učebná látka, vyučovacie metódy a materiály sa kontinuálne inovujú a prispôsobujú spoločenským a profesionálnym požiadavkám, potrebám európskeho a globálneho trhu práce.
  • Popri zameraní na odborný jazyk, autentické úlohy a kombinovanie integrovaných zručností sa výučba anglického jazyka obohacuje o prvky vedúce k autonómii študenta a k uplatneniu tvorivosti v rámci projektovej metódy. Rozvíja tzv. spoločensko-odborné komunikačné kompetencie (softskills) v duchu politickej korektnosti, spoločenskej kultúry a profesionálnej etiky.
  • Presadzovaním vízie komunikatívnej kompetencie absolventov fakulty v širšom odbornom, kultúrnom, sociálnom a etickom kontexte prekračujúcom rámec čisto lingvistickej prípravy chce Katedra odbornej jazykovej prípravy prispieť k študentskej mobilite, šíreniu vedecko-technického pokroku a porozumeniu v multikultúrnej Európe a svete.

 
Štruktúra katedry

Vedúci katedry:
doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.

Pracovníci katedry:
Mgr. Helena Zárubová
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
RNDr. Jaroslava Trubenová, PhD.
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk