SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Absolventi PhD. štúdia

Absolventi PhD. štúdia na FPV UCM v študijných programoch Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia, biotechnológie a molekulárna biológia
 • Mgr. Richard Hančinský
  Téma práce: Identification and diagnosis of viruses in plant species of the family Solanaceae
  Vedúci práce: doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD. 
 • Mgr. Veronika Gregusová
  Téma práce: Obranný potenciál (1-3)(1-4)-beta-D glukánu v ose siatom (Avena sativa L.)
  Vedúci práce: doc. RNDr. Michaela Havrlentová. PhD.
 • Mgr. Jana Tomašechová
  Téma práce: Molekulárna epidemiológia vírusových patogénov hospodársky významných druhov plodovej zeleniny a ich účinná diagnostika
  Vedúci práce: Ing. Miroslav Glasa, DrSc.
 • Mgr. Andrea Patlevičová
  Téma práce: Štúdium variability ľudského mitogenómu pomocou masívneho paralelného sekvenovania
  Vedúci práce: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
 • Mgr. Filip Mareček
  Téma práce: Amylolytické enzýmy α-amylázového klanu GH-H – doménové usporiadanie, podrodiny, špecificity a evolúcia
  Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
 • RNDr. Veronika Rapant
  Téma práce: Dizajn funkčných domén bakteriofágových endolyzínov
  Vedúci práce: doc. Ing. Andrej Godány, CSc.
 • RNDr. Zuzana Janíčková
  Téma práce: In silico štúdium amyláz pre ich možný proteínový dizajn
  Vedúci práce: prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
 • Mgr. Dominika Vešelényiová
  Téma práce: Kalpaíny – cysteínové proteázy u euglenoidných bičíkovcov – štruktúra proteínov a objasnenie ich evolúcie
  Vedúci práce: prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. 
 • RNDr. Barbora Legerská
  Téma práce: Rastlinné inhibítory serínových proteáz gastrointestinálneho traktu
  Vedúci práce: doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
 • RNDr. Vanda Adamcová
  Téma práce: Aplikácia pozitrónovej emisnej tomografie pri zobrazovaní a analýze transportu kovov v pletivách rastlín
  Vedúci práce: doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. 
 • Mgr. Petra Ranušová
  Téma práce: Aplikácia HPLC vo výskume stresových odpovedí rastlín
  Vedúci práce: doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. 
 • RNDr. Filip Varga
  Téma práce: Príprava a charakterizácia nových jednoiónových molekulových magnetov
  Vedúci práce: doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.
 • Mgr. Martin Valica
  Téma práce: Vývoj metód monitorovania elektrochemických procesov úpravy a dezinfekcie vody
  Vedúci práce: doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
 • RNDr. Erik Krošlák
  Téma práce: Analýza obsahu biologicky významných sekundárnych metabolitov vo vybraných rastrinných druhoch
  Vedúci práce: doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
 • Mgr. Tibor Teplický
  Téma práce: Výskum komplexných polymérnych štruktúr a materiálov pre senzorické aplikácie
  Vedúci práce: doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorátová, DrSc.
 • Ing. Veronika Rošteková
  Téma práce: Molekulárno - biologická charakteristika populácii rodu Ips
  Vedúci práce: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
 • Ing. Mária Martinovičová
  Téma práce: Unikátne sekvenčno - štruktúrne črty amylolytických enzýmov z rodiny GH57 a ich evolúcia
  Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
 • RNDr. Daniela Jamrichová
  Téma práce: Štrukturálne a katalytické vlastnosti rekombinantnej CE16 acetylesterázy z huby Hypocrea jecorina
  Vedúci práce: doc. Ing. Andrej Godány, CSc., mim. profesor
 • Mgr. Michaela Piliarová
  Téma práce: Genetická diverzita arbuskulárnych mykoríznych húb a ich interakcie s rastlinami
  Vedúci práce: prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
 • Mgr. Tereza Cabicarová
  Téma práce: Využitie polymerázovej reťazovej reakcie na detekciu Staphylococcus aureus v potravinách
  Vedúci práce: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
 • Mgr. Matej Planý
  Téma práce: Štúdium mikroflóry potravín modernými fenotypovými (FT-IR) a genotypovými (NGS) metódami
  Vedúci práce: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
 • Mgr. Ivana Zemanová
  Téma práce: Nové deriváty furo[3,2-b]pyrolu: Syntéza, štúdium vlastností a biologickej aktivity
  Vedúci práce: doc. Mgr. Renáta Gašparová, PhD.
 • Mgr. Barbora Micháleková Richveisová, PhD.
  Téma práce: Karbonizovaná odpadová biomasa ako sorbent pri recyklácii makro- a mikroprvkov z kontaminovaného prostredia
  Vedúci práce: doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.
 • Mgr. Alena Packová, PhD.
  Téma práce: Magnetoaktivita komplexov kobaltu a niklu
  Vedúci práce: doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.
 • RNDr. Denisa Partelová, PhD.
  Téma práce: Analýza transportu látok v rastlinách použitím pozitrónovej emisnej tomografie
  Vedúci práce: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
 • RNDr. Anna Koprdová, rod. Šuňovská, PhD.
  Téma práce: Charakterizácia viazania a mobility kovov a xenobiotík v prietokových a pôdnych biosystémoch
  Vedúci práce: RNDr. Miroslav Horník, PhD.
 • RNDr. Jaroslav Vatrál, PhD.
  Téma práce: Štúdium interakcií železa s neurotransmitermi.
  Vedúci práce: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
 • Mgr. Katarína Lenghartová
  Téma práce: Automatizovaný elektrochemický systém na stanovenie škodlivín vo vodách. Chronopotenciometrické stanovenie dusitanov vo vodách.
  Vedúci práce: doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
 • Ing. Mária Maliarová, PhD.
  Téma práce: Stanovenie polyfenolových zlúčenín v biologických materiáloch a metódy hodnotenia ich biologických účinkov.
  Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
 • RNDr. Cyril Rajnák, PhD.
  Téma práce: Syntéza, analýza a magnetické vlastnosti komplexov Co(II).
  Vedúci práce: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
 • Mgr. Jarmila Krňanová rod. Kováčová, PhD.
  Téma práce: Stanovenie niektorých antioxidantov v prírodnom materiáli metódou HPLC.
  Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
 • RNDr. Vladimír Frišták, PhD.
  Téma práce: Charakterizácia interakcie potenciálnych sorbentov a pôdnych aditív s ťažkými kovmi.
  Vedúci práce: doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, PhD. tit. univ. prof.
 • RNDr. Jozef Uhrovčík, PhD.
  Téma práce: Príspevok k rádiometrickým zobrazovacím technikám a k deskripcii vybraných metodologických aspektov validačného procesu v analytickej chémii.
  Vedúci práce: doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, PhD. tit. univ. prof.
 • Mgr. Adriana Bednárová, PhD.
  Téma práce: Využitie chemometrie na hodnotenie potravín.
  Vedúci práce: doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.
 • Mgr. Katarína Boronová, PhD.
  Téma práce: Chemometrické zhodnotenie a klasifikácia údajov využiteľných vo farmácii a medicíne.
  Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
 • RNDr. Andrea Hlinková, PhD.
  Téma práce: Analýza a chemometria vybraných lipidov semien maku siateho vo vzťahuku genetickým, pestovateľským a spotrebiteľským parametrom.
  Vedúci práce: doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc.
 • RNDr. Juraj Hudák, PhD.
  Téma práce: Vzťah štruktúry, magnetických a elektrochemických vlastností hexakoordinovaných komplexov kobaltu(II).
  Vedúci práce: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
 • RNDr. Lucia Remenárová, PhD.
  Téma práce: Sorpcia chemotoxických a rádiotoxických látok prírodnými sorbentmi.
  Vedúci práce: RNDr. Martin Pipíška, PhD.
 • Mgr. Monika Šteberlová rod. Idešicová, PhD.
  Téma práce: Magnetoštruktúrne D-korelácie v tetrakoordinovaných komplexoch kobaltu(II).
  Vedúci práce: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
 • Mgr. Michaela Rábeková rod. Šebová, PhD.
  Téma práce: Určenie parametra štiepenia v nulovom magnetickom poli pre komplexy kobaltu.
  Vedúci práce: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
 • Mgr. František Gago, PhD.
  Téma práce: Analýza, výber a využitie obilnín pre efektívnejšiu produkciu bioetanolu a zhodnotenie bočných produktov.
  Vedúci práce: doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc.
 • RNDr. Jana Marešová, PhD.
  Téma práce: Opis sorpcie a transportu katiónov kovov v rastlinách s využitím rádioanalytických a spektrálnych metód.
  Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
 • Mgr. Peter Nemeček, PhD.
  Téma práce: Vzťahy štruktúra-vlastnosti zlúčenín s biologickou aktivitou.
  Vedúci: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
 • Mgr. Filip Kraic, PhD.
  Téma práce: Chemometrická analýza environmentálnych a potravinárskych vzoriek.
  Vedúci práce: prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.
 • RNDr. Ľuboš Vrtoch, PhD.
  Téma práce: Verifikácia modelov transportu toxických látok s využitím analytických a rádioanalytických metód.
  Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk