SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

KATEDRA
BIOLÓGIE

Katedra biológie web

Pracovníci

Vedúci Ústavu biológie a biotechnológie (ÚBB):

prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.

VUPCH

Zástupca:
RNDr. Zuzana Gerši, PhD.

VUPCH
VTC


Pracovníci katedry:

prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

VUPCH
VTC

doc. RNDr. Milan Seman, CSc.

VUPCH
VTC
VTC (2023)

prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.

VUPCH
VTC

doc. Ing. Miroslav Glasa, DrSc., funkčné miesto docent

VUPCH
VTC

doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.

VUPCH
VTC

RNDr. Michal Konečný, PhD.

VUPCH

RNDr. Zuzana Gerši, PhD.

VUPCH
VTC

Ing. Eva Ürgeová, PhD.
RNDr. Lucia Bocánová, PhD.
Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD. -  prodekanka pre vedu a medzinárodné vzťahy

Doktorandi interní:
Mgr. Alexandra Vozárová
MSC. Ján Barilla
Mgr. Andrej Jedlička
Mgr. Michaela Schorschová
Mgr. Peter Alaxin Mgr. Vanessa Gelanová
Mgr. Jana Kemenczeiová, 
Mgr. Alexandra Hlavatá
Mgr. Renáta Kozáčiková


Pracovníci zapojení do ŠP
Doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.
VUPCH


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk