SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

KATEDRA
BIOTECHNOLÓGIÍ

http://katedra-biotechnologii. webnode.sk/

Pracovníci BT

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
životopis
vedecko-pedagogická charakteristika SJ / AJ
VTC SJ / AJ
VTC (2023)
 

Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
životopis
vedecko-pedagogická charakteristika SJ / AJ
VTC SJ / AJ
VTC (2023)

Tajomník katedry:
RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD., funkčné miesto docent
poverená prodekanka pre kvalitu a akreditáciu
životopis
vedecko-pedagogická charakteristika

Pracovníci:
prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
životopis
vedecko-pedagogická charakteristika VTC (2023)

doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
životopis
vedecko-pedagogická charakteristika SJ / AJ
VTC SJ / AJ
VTC (2023)

doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
životopis
vedecko-pedagogická charakteristika
VTC
 

doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
životopis
vedecko-pedagogická charakteristika SJ / AJ
VTC SJ / AJ
VTC (2023)

doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
životopis
vedecko-pedagogická charakteristika SJ / AJ
VTC SJ / AJ
VTC(2023)
 

RNDr. Barbora Legerská, PhD.
životopis
vedecko-pedagogická charakteristika
VTC

Školitelia pre ŠP Biotechnológie
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
životopis
vedecko-pedagogická charakteristika

doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., funkčné miesto profesor
životopis
vedecko-pedagogická charakteristika

RNDr. Zuzana Gerši, PhD.
životopis
vedecko-pedagogická charakteristika

RNDr. Vanda Adamcová
životopis
vedecko-pedagogická charakteristika


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk