SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Aplikovaná analytická chémia

Študijný program: Aplikovaná analytická chémia
Študijný odbor: 17. Chémia
Úroveň národného kvalifikačného rámca: úroveň 6
Kód študijného programu: 184490
Akademický titul: Bc. (bakalár)
Forma a dĺžka štúdia: denná/ štyri roky
Jazyk poskytovania: slovenský
 
Ciele vzdelávania a profil absolventa
Študenti profesijne orientovaného študijného programu Aplikovaná analytická chémia majú v čase ukončenia majú primerané teoretické znalosti predovšetkým z analytickej chémie a ostatných základných chemických disciplín anorganickej, organickej, medicínskej, jadrovej chémie a biochémie. Počas štúdia získajú teoretické i praktické znalosti integrujúce poznatky z chémie, biológie, farmácie a medicíny, ktoré si preveria už počas odbornej praxe, ovládajú laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky v analytickej chémii, v rámci odbornej praxe v podmienkach spolupracujúcej organizácie, v ktorej sa prax vykonáva, nadobudnú znalosti a zručnosti požadované na úspešné zaradenie sa do pracovného procesu. Študenti  poznajú princípy správnej laboratórnej praxe ako nutnej požiadavky pre prácu v analytickom laboratóriu, počas odbornej praxe si osvoja pracovné postupy typické pre daný študijný odbor, prostredníctvom konkrétnych úloh nadobudnú vedomosti, zručnosti a kompetencie relevantné pre výkon budúcej profesie. Tiež poznajú chemické aspekty javov, ktoré sú predmetom štúdia iných prírodných, environmentálnych, medicínskych a technologických vied, zvládajú praktické zručnosti potrebné k výkonu povolania, ktoré sú podložené nevyhnutnými znalosťami z predmetov viac profesijne orientovaných a zručne pracujú s počítačom pri využívaní komerčného softvéru, spracovávaní experimentálnych údajov a dát z analytických meraní. Študenti- v čase ukončenia majú poznatky ako samostatne prakticky aplikovať pri riešení úloh vyplývajúcich z požiadaviek ich pracovného zaradenia, sú schopní rýchlo a efektívne sa adaptovať na konkrétne požiadavky praxe a organizovať svoje ďalšie vzdelávanie a personálny rast.
Absolventi profesijne orientovaného študijného programu Aplikovaná analytická chémia majú primerané teoretické a praktické vedomosti z analytickej, všeobecnej, anorganickej, organickej, medicínskej chémie a biochémie, ale tiež z matematiky, fyziky, biológie a výpočtovej techniky. Sú schopní samostatne vykonávať práce technického charakteru v chemických, environmentálnych, farmaceutických ako aj v zdravotníckych zariadeniach. Vďaka profesijne orientovanému študijnému programu získa priemysel potrebných, prakticky zdatných absolventov, ktorí sú oboznámení s fungovaním reálnych zamestnávateľov, ich požiadavkami na vedomosti, zručnosti a princípmi profesijnej etiky. Absolventi dokážu tiež získavať, spracovávať a prezentovať vedecké informácie. Absolventi študijného programu chémia majú predpoklady sa uplatniť predovšetkým v spolupracujúcich organizáciách, v ktorých sa vykonávala odborná prax, ako zaučení zamestnanci ktorých potrebujú pre výkon práce v laboratóriu, ale aj v rôznych chemických, farmaceutických, zdravotníckych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach a vykonávať náročnejšie práce technického charakteru, prácu s inštrumentálnou analytickou technikou a tiež vo výrobnej sfére, ale aj v štátnej a verejnej správe využívať svoje znalosti chemickej informatiky napr. pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz a pod.
Odporúčaný študijný plán
Informačné listy k predmetov
V prípade zaujímavosti je možné si pozrieť profilové predmety študijného programu a zistiť aké vedomosti, zručnosti alebo kompetencie študent získa po ich úspešnom absolvovaní, prípadne si pozrieť podrobný opis študijného programu.
 
Požiadavky na uchádzačov, spôsob výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov
Počet študentov prijímaných na študijný program: 20
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods.1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Viac informácií tu.
 
Uplatnenie absolventov a povolania, ktoré môže absolvent ŠP vykonávať
Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych chemických, farmaceutických, zdravotníckych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach a vykonávať náročnejšie práce technického charakteru, prácu s inštrumentálnou analytickou technikou, tiež vo výrobnej sfére, ale aj v štátnej a verejnej správe využívať svoje znalosti chemickej informatiky napr. pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz a pod.
 
Pravidlá vyučovania a učenia sa
Pravidlá vyučovania sú jednoznačne definované v informačných listoch jednotlivých predmetov ako aj v Študijnom poriadku UCM, ktorým sa FPV riadi.  

Postupy a kritéria hodnotenia
Informačné listy k predmetov
 
Podmienky absolvovania študijného programu
Podmienkou pre udelenie titulu Bc. je získanie min. 240 kreditov a absolvovanie štátnej skúšky. 

Miera úspešnosti
Bez absolventov, novo akreditovaný študijný program.
 
Doplňujúce informácie o študijnom programe Aplikovaná analytická chémia
Novoakreditovaný, profesijne orientovaný študijný program Aplikovaná analytická chémia (1. stupeň - Bc.) v dennej forme štúdia úzko prepája teóriu s praxou. Študent získa teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z partnerských firiem zapojených do tohto štúdia. Prvé dva roky štúdia sa nebudú odlišovať od klasického štúdia v bakalárskom stupni štúdia v študijnom programe Chémia, avšak niektoré predmety už budú orientované viac na prax. V treťom ročníku štúdia pribudnú predmety so zameraním na analytickú chémiu a viaceré laboratórne cvičenia. Vo štvrtom ročníku sa bude počas celého semestra vykonávať odborná prax na vybranom pracovisku partnerskej firmy. Nadobudnuté poznatky z praxe sa budú môcť uplatniť napríklad aj pri písaní bakalárskej práce.
Absolventi sa uplatnia predovšetkým v spolupracujúcich organizáciách, v ktorých sa vykonávala odborná prax, ako zaučení zamestnanci - presne takí, akých potrebujú. V rôznych chemických, farmaceutických, zdravotníckych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach, kde môžu vykonávať náročnejšie práce technického charakteru, prácu s inštrumentálnou analytickou technikou. Vo výrobnej sfére, ale aj v štátnej a verejnej správe, kde môžu využívať svoje znalosti chemickej informatiky napr. pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz.
 
Ďalšie podrobné informácie o študijnom programe sú uvedené na vsk.ucm.sk, prípadne na  stránke oddelenia.

 
Osoba zodpovedná na kvalitu študijného programu
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
 
Osoby zabezpečujúce profilové predmety
doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD.
Ing. Mária Maliarová, PhD.
Mgr. Peter Nemeček, PhD.
RNDr. Beata Vranovičová, PhD.
 
Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu zo spoločnosti
Ing. Anna Jurčová, SANECA Pharmaceuticals, a.s.,

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk