SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Aplikovaná informatika

Informácie o študijnom programe slúžia len pre študentov zapísaných v akademickom roku 2022/2023  a skôr. V súčastnosti FPV UCM ponúka ŠP Aplikovaná informatika v externej forme štúdia už len v trojročnej dĺžke.

Študijný program: Aplikovaná informatika
Študijný odbor: 18. Informatika
Úroveň národného kvalifikačného rámca: úroveň 6
Kód študijného programu:178216
Akademický titul: Bc. (bakalár)
Forma a dĺžka štúdia: externá/štyri roky
Jazyk poskytovania: slovenský 

Ciele vzdelávania a profil absolventa

Študijný program aplikovaná informatika sa zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvé­rových aplikácií, technológie vývoja softvérových aplikácií, grafické spracovanie údajov a vizualizáciu údajov v prírodných vedách. Študent získa vysokoškolské vzdelanie z informatických disciplín obohatené o matematické a vybrané prírodovedné disciplíny, ale aj z ekonomickým a právnych oblastí týkajúcich sa informatiky a bude rozumieť informačnému zabezpečeniu a požiadavkám priemyselných, vedeckovýskumných a servisných inštitúcií. Študijný program Aplikovaná informatika je navrhnutý tak, aby študent získal skúsenosti zo všetkých oblastí informatiky: od návrhu a vývoja algoritmov, cez vývoj webu, návrh operačného systému, vytváranie sietí, mobilných aplikácií, znalosť programovacích jazykov a databázových systémov, až po výpočtovú inteligenciu s použitím neurónových sietí či dolovaním dát, a množstvo ďalších oblastí. Okrem toho ponúka špecificky zamerané kurzy založené na zručnostiach, ktoré študentom pomôžu zlepšiť schopnosti v oblasti programovania, vytvárania webových stránok, inteligentných hier a multimediálnych, grafických a e-learningových systémov, dotazovania sa v databázach a operačných systémoch MS Windows, Linux a macOS. V prípade vynikajúcich študijných výsledkov sú študenti podporení štipendiom a aj zapojením do výskumu.

Absolvent študijného programu Aplikovaná informatika získa vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore Informatika v aplikačnej doméne informatiky, informačné systémy a technológie, kde okrem informatických a matematických disciplín získa znalosti aj z vybraných ekonomických vied a manažmentu. Absolvent študijného programu, či už v dennej alebo externej forme, vie klasifikovať poznatky, vyvodzovať závery a súvislosti medzi nimi a prakticky ich použiť. Uvedené vedomosti nadobudne absolvent v rámci povinných predmetov. Absolvent nadobudne základné teoreticko-metodologické a aplikačné vedomosti, ale aj praktické zručnosti z informatiky, čo zahŕňa celky ako architektúra počítačov, operačné systémy, algoritmizácia, programovanie, informačná bezpečnosť, počítačové siete, a bude ich vedieť použiť pri realizácii systémov, ktorých základom je počítač. Ďalej získa poznatky zo základov modelovania systémov, základov zberu, spracovania a prenosu údajov v informačných systémoch a počítačových aplikáciách, ako aj z oblasti grafického spracovania a vizualizácie údajov. Získa základné zručnosti efektívnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov. Vybrané povinne voliteľné predmety patriace do celej oblasti informatiky spolu s aplikáciami do príslušnej oblasti umožnia študentom osvojiť si metódy, techniky a prostriedky návrhu informačných systémov. Absolvent navyše získa praktické schopnosti a zručnosti využiť nadobudnuté vedomosti efektívne pri vývoji, aplikácií a implementácií metód a prostriedkov informatiky, a to najmä vo zvolenej aplikačnej oblasti. Absolvent pozná procesy a metódy implementácie a prevádzkovania informačného zabezpečenia a bude schopný efektívne pracovať ako člen tímu, prezentovať technické problémy s riešeniami a bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dôsledkov nasadzovania informačnej techniky.

Odporúčaný študijný plán – externá forma štúdia
V prípade zaujímavosti je možné si pozrieť profilové predmety študijného programu a zistiť aké vedomosti, zručnosti alebo kompetencie študent získa po ich úspešnom absolvovaní, prípadne si pozrieť podrobný opis študijného programu  v externej forme.
 
Požiadavky na uchádzačov, spôsob výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov
Počet študentov prijímaných na študijný program:  50 
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods.1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Viac informácií tu.
Pri externej forme uskutočňovania študijného programu sú používané rovnaké metódy ako pri dennej forme štúdia.

 
Uplatnenie absolventov a povolania, ktoré môže absolvent ŠP vykonávať

Absolventi bakalárskeho študijného programu Aplikovaná informatika sa uplatňujú vo všetkých oblastiach spoločnosti. Medzi TOP odvetvia z pohľadu uplatnenia, v ktorých absolventi pracujú, patria odvetvia: informácie a komunikácia, priemyselná výroba, doprava a skladovanie, veľkoobchod a maloobchod. Medzi TOP zamestnania absolventov z pohľadu uplatnenia patria profesie ako aplikační programátori, systémoví analytici, vývojári softvéru, špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí. 46 % absolventov bakalárskeho študijného programu aplikovaná informatika pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na 2. stupni v odbore informatika alebo v niektorom z príbuzných odborov, 46 % je zamestnaných v riadnom pracovnom pomere, 4 % ako SZČO a 4 % na dohodu.

 
Pravidlá vyučovania a učenia sa
Pravidlá vyučovania sú jednoznačne definované v informačných listoch jednotlivých predmetov ako aj v Študijnom poriadku UCM, ktorým sa FPV riadi. 
 
Postupy a kritéria hodnotenia
Informačné listy k predmetov – externá forma štúdia
 
Podmienky absolvovania študijného programu
Podmienkou pre udelenie titulu Bc. je získanie min. 180 kreditov a absolvovanie štátnej skúšky. 
 
Miera úspešnosti
80 %

 
Doplňujúce informácie o študijnom programe Aplikovaná informatika
Informatika sa na UCM vyučuje od roku 1997 a UCM má v tejto oblasti dlhoročnú tradíciu ako vo vzdelávaní, tak aj vo výskume. Absolventi bakalárskeho stupňa programu Aplikovaná informatika môžu pokračovať v odbore na magisterskom a rigoróznom stupni. Vyučujúci a študenti informatiky tvoria jedinečnú komunitu s individuálnym prístupom k študentom, kde vyučujúci poznajú študentov po mene  (v jednom krúžku je priemerne 10 študentov). Učenie prebieha viacerými alternatívnymi prístupmi, vrátane tutoriálov, prednášok, cvičení a individuálnych projektov.
Vďaka modernému vybaveniu špecializovaných laboratórií ako je laboratórium počítačových sieti, laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti, laboratórium geografických informačných systémov, multimediálne laboratórium alebo laboratórium EDU Barracuda, majú študenti študijného programu Aplikovaná informatika dostatok možností rozvíjať teoretické poznatky v praxi. Študentom je v rámci vedecko-výskumných aktivít umožnený vstup do počítačových učební, ale aj špecializovaných laboratórií vybavených najmodernejšími softvérmi (laboratórium počítačových sieti sieťového akademického programu CISCO; laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti s vlastným testovacím botnetom na DDoS útoky; GIS laboratórium so softvérom ArcGIS; multimediálne laboratórium – multimediálne stanice Apple iMac, pohybová platforma VR Katwalk mini, niekoľko setov VR; laboratórium EDU Barracuda s licenciami na virtuálne boxy). Špecialitou je laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco, ktoré pripravuje odborníkov na úrovni certifikácie CCNA. Študenti si môžu urobiť Cisco certifikát a tak zvýšiť svoju kredibilitu u budúcich zamestnávateľov.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus+ majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny a zvyky a získavať odborné znalosti v cudzom jazyku. Medzi Top 3 zamestnania absolventov patria pozície: aplikačný programátor, softvérový analytik a vývojár softvéru. Absolventi majú 100 % zamestnanosť.
Výskum v informatike je na UCM zameraný predovšetkým na oblasť multimediálnych a e-learningových systémov a na oblasti výpočtovej inteligencie a sieťovej bezpečnosti a ich vzájomné prepojenie. Akademickí pracovníci každoročne publikujú vedecké články v medzinárodných časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Okrem iného je na UCM už od roku 2005 vydávaný vlastný vedecký časopis v anglickom jazyku „Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics“, ktorý je v súčasnosti indexovaný v databáze vedeckých publikácií Inspec a v databáze Web of Science, ktoré patria medzi najprestížnejšie databázy.
 
Ďalšie podrobné informácie o študijnom programe sú uvedené na vsk.ucm.sk, prípadne na stránke Ústavu počítačových technológií a informatiky.
 

Osoba zodpovedná na kvalitu študijného programu
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
 
Osoby zabezpečujúce profilové predmety
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.  
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.   
Ing. Marek Šimon, PhD., funkčné miesto docent

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk