SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Chémia

Študijný program: Chémia
Študijný odbor: 17. Chémia
Úroveň národného kvalifikačného rámca: úroveň 6
Kód študijného programu: 107104
Akademický titul: Bc. (bakalár)
Forma a dĺžka štúdia: denná/ tri roky
Jazyk poskytovania: slovenský

Ciele vzdelávania a profil absolventa
Študenti študijného programu Chémia majú v čase ukončenia primerané teoretické znalosti zo všetkých základných chemických disciplín: anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej, medicínskej, jadrovej chémie a biochémie. V rámci modulu biomedicínska chémia získajú teoretické i praktické znalosti integrujúce poznatky z chémie, biológie, farmácie a medicíny,  ovládajú laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky v uvedených chemických špecializáciách. Tiež poznajú chemické aspekty javov, ktoré sú predmetom štúdia iných prírodných, environmentálnych, medicínskych a technologických vied, zručne pracujú s počítačom pri využívaní komerčného softvéru a získané poznatky vedia prakticky aplikovať, najčastejšie ako súčasť výskumného tímu, pri riešení úloh základného a aplikovaného chemického alebo príbuzného výskumu. Študenti sú schopní rýchlo a efektívne sa adaptovať na konkrétne požiadavky praxe, organizovať svoje ďalšie vzdelávanie a personálny rast.
Absolventi študijného programu majú primerané teoretické a praktické vedomosti zo všeobecnej, anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej, medicínskej chémie a biochémie, ale tiež z matematiky, fyziky, biológie a výpočtovej techniky. Sú schopní samostatne vykonávať práce technického charakteru v chemických, environmentálnych, farmaceutických a alebo zdravotníckych zariadeniach. Študenti dokážu získať, spracovať a prezentovať vedecké informácie. Absolventi študijného programu chémia majú predpoklady sa uplatniť sa v rôznych chemických, farmaceutických, zdravotníckych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach a vykonávať náročnejšie práce technického charakteru, alebo sa podieľať na riešení vedecko-výskumných úloh ako člen tímu. Tiež sa môžu uplatniť vo výrobnej sfére, ale aj v štátnej a verejnej správe využívať svoje znalosti chemickej informatiky napr. pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz a pod. alebo môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na 2. stupni v odbore chémia, alebo v niektorom z príbuzných odborov.
Odporúčaný študijný plán
Informačné listy k predmetov
V prípade zaujímavosti je možné si pozrieť profilové predmety študijného programu a zistiť aké vedomosti, zručnosti alebo kompetencie študent získa po ich úspešnom absolvovaní, prípadne si pozrieť podrobný opis študijného programu.
 
Požiadavky na uchádzačov, spôsob výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov
Počet študentov prijímaných na študijný program: 50
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods.1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Viac informácií tu.
 
Uplatnenie absolventov a povolania, ktoré môže absolvent ŠP vykonávať
Absolventi bakalárskeho študijného programu chémia sa uplatňujú sa v chemických, farmaceutických, zdravotníckych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach, vo výrobnej sfére pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz. 92 % študentov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na 2. stupni v odbore chémia, alebo v niektorom z príbuzných odborov.

Pravidlá vyučovania a učenia sa
Pravidlá vyučovania sú jednoznačne definované v informačných listoch jednotlivých predmetov ako aj v Študijnom poriadku UCM, ktorým sa FPV riadi.  

Postupy a kritéria hodnotenia
Informačné listy k predmetov
 
Podmienky absolvovania študijného programu
Podmienkou pre udelenie titulu Bc. je získanie min. 180 kreditov a absolvovanie štátnej skúšky.  


Miera úspešnosti
81 %
 
Doplňujúce informácie o študijnom programe Chémia
Bakalársky študijný program Chémia zohľadňuje súčasné trendy pri zostavovaní študijných programov v rámci vysokoškolského vzdelávania. Študenti počas troch rokov štúdia absolvujú povinne predmety, ako aj predmety z povinne voliteľných modulov chémia či biomedicínska chémia. V rámci prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení sú im odovzdávané moderné vedecké poznatky. Študenti majú v čase ukončenia štúdia primerané teoretické znalosti zo všetkých základných chemických disciplín, ovládajú laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky, poznajú chemické aspekty javov, ktoré sú predmetom štúdia iných prírodných, environmentálnych, medicínskych a technologických vied. Unikátnosť  študijného program Chémia, spočíva v možnosti okamžitého nasadenia absolventa do aplikovaného chemického alebo príbuzného výskumu. Absolventi bakalárskeho štúdia sú schopní rýchlo a efektívne sa adaptovať na konkrétne požiadavky praxe, organizovať svoje ďalšie vzdelávanie a personálny rast. Medzi významných absolventov programu patria: doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD., docent v odbore Analytická chémia a Mladý vedec roka SR; doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD., docent v odbore Analytická chémia; doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD., docent v odbore Biotechnológie; doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD., docent v odbore Environmentálne inžinierstvo. Počas štúdia sú študenti vyzývaní do prehlbovania vedomostí aj na zahraničných univerzitách napr. prostredníctvom programu Erasmus.
 
Ďalšie podrobné informácie o študijnom programe sú uvedené na vsk.ucm.sk, prípadne na stránke oddelenia.
 

Osoba zodpovedná na kvalitu študijného programu
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD.
 
Osoby zabezpečujúce profilové predmety
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.
RNDr. Zita Tokárová, PhD.,funkčné miesto docent

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk