SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ochrana a obnova životného prostredia

Študijný program: Ochrana a obnova životného prostredia
Študijný odbor: 7. Ekologické a environmentálne vedy
Úroveň národného kvalifikačného rámca: úroveň 6
Kód študijného programu: 183154
Akademický titul: Bc. (bakalár)
Forma a dĺžka štúdia: denná/ tri roky
Jazyk poskytovania: slovenský
 

Ciele vzdelávania a profil absolventa
Študenti študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia majú vedomosti o vplyvoch fyzikálno-chemických a antropogénnych faktorov na životné prostredie, získajú základné zručnosti pre detekciu a monitoring ich dopadov, kompetencie pre zhodnotenie kvality životného prostredia, resp. identifikáciu možných riešení pre jeho remediáciu. V každom semestri je vytvorený výrazný priestor pre začlenenie študentov do laboratórnych prác a prác terénneho monitoringu, ktoré sú zamerané na získavanie zručností a čo najskoršiu samostatnú prácu pri riešení tém záverečných prác.
Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má primerané teoretické znalosti zo všetkých základných prírodovedných disciplín podmieňujúcich štúdium v odbore ekologické a environmentálne vedy. Ide o znalosti z environmentalistiky, chémie, fyziky, matematiky, biológie, geografie a ekológie, tiež ovláda laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky vo vyššie uvedených disciplínach, je oboznámený s chemickými, fyzikálnymi a biologickými aspektmi javov, ktoré sú predmetom štúdia ochrany a obnovy životného prostredia a zručne pracuje s počítačom pri využívaní komerčného softvéru aplikovaného pri získavaní a spracovaní údajov súvisiacich s hodnotením životného prostredia, pri plánovaní experimentov a spracovaní i prezentácii výsledkov, ako aj ovláda základné metódy programovania. Absolvent má primerané kompetencie a zručností, a to v širokom spektre činností zahŕňajúcich meranie a monitoring analytických charakteristík jednotlivých zložiek životného prostredia, aplikovanie (bio)remediačných (sanačných) technológií, metód molekulárnej biológie, environmentálne poradenstvo v širokej škále inštitúcií vrátane podnikateľskej sféry, prácu v tímoch realizujúcich prieskumnú a výskumnú aktivitu pri ochrane a obnove životného prostredia. Tiež vie účinne sa prispôsobiť zvyšujúcim a meniacim sa požiadavkám praxe, vrátane riešenia svojho ďalšieho vzdelávania formou pokračovania v 2. stupni vysokoškolského štúdia, a to v širokej škále environmentálne inžinierskych a chemicko-technologických študijných programov. Absolvent má základné vedomostné predpoklady pre odbornú komunikáciu v anglickom jazyku. Absolvovanie študijného programu umožní čerstvému absolventovi bakalárskeho štúdia, aby sa mohol hneď po absolvovaní štúdia primerane zamestnať, ale aby súčasne mal čo najširšie možnosti pokračovať na 2. stupni vysokoškolského štúdia s perspektívou absolvovania aj 3. stupňa vysokoškolského štúdia.
Odporúčaný študijný plán
Informačné listy k predmetov
V prípade zaujímavosti je možné si pozrieť profilové predmety študijného programu a zistiť aké vedomosti, zručnosti alebo kompetencie študent získa po ich úspešnom absolvovaní, prípadne si pozrieť podrobný opis študijného programu.
 
Požiadavky na uchádzačov, spôsob výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov
Počet študentov prijímaných na študijný program: 50
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods.1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Viac informácií tu.
Uplatnenie absolventov a povolania, ktoré môže absolvent ŠP vykonávať
Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má predpoklady sa uplatniť v rôznych environmentálnych a sanačných zariadeniach kontrolného, prevádzkového i výskumného zamerania a vykonávať náročnejšie práce predovšetkým technického charakteru (napr. v čistiarňach odpadových vôd, na pracoviskách Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na pracoviskách Úradu verejného zdravotníctva),  tiež v štátnej a verejnej správe ako pracovník v oblasti environmentálnej informatiky a environmentálnej legislatívy (napr. na obvodných a krajských úradoch životného prostredia, na Environmentálnom fonde). Absolvent sa vie uplatniť sa v geoinformatike, konkrétne v oblasti spracovania priestorových geografických dát pre získanie informácií prírodného i spoločenského charakteru, v poradenskej činnosti v otázkach životného prostredia pre širokú škálu podnikateľov, ale tiež môže pokračovať vo vyšších stupňoch vysokoškolského štúdia.
 
Pravidlá vyučovania a učenia sa
Pravidlá vyučovania sú jednoznačne definované v informačných listoch jednotlivých predmetov ako aj v Študijnom poriadku UCM, ktorým sa FPV riadi.  

Postupy a kritéria hodnotenia
Informačné listy k predmetov
 
Podmienky absolvovania študijného programu
Podmienkou pre udelenie titulu Bc. je získanie min. 180 kreditov a absolvovanie štátnej skúšky. 

Miera úspešnosti
67 %
 
Doplňujúce informácie o študijnom programe Ochrana a obnova životného prostredia
Cieľom študijného programu je vychovať nový typ špecialistov schopných využiť poznatky z viacerých odborov pri riešení existujúcich environmentálnych problémov. Ide teda o silne medziodborový študijný program. Celý program je navrhnutý tak, aby podporil tvorivé myslenie, samostatnú prácu a inovatívny prístup pri využívaní získaných poznatkov v environmentálnych vedách, ochrane životného prostredia aj pri tvorbe nových technológií, ktoré nebudú natoľko poškodzovať životné prostredie, ako je to v prípade konvenčných technológií. V rámci svojho štúdia študenti absolvujú predovšetkým nasledovné profilové predmety a disciplíny: Globálne environmentálne problémy, Obnoviteľné zdroje energie, Ekológia, Úvod do environmentálnych biotechnológií, Úvod do rádioekológie, Úvod do biofyziky, Environmentálna fyzika, Environmentálna toxikológia, Úvod do princípov a postupov remediačných technológií, Úvod do environmentálnej molekulárnej biológie, Environmentálne inžinierstvo. Absolvent získa kreditové ohodnotenie, ktoré reflektuje na bakalársky charakter študijného programu v súlade so štandardami pre vnútorný systém kvality UCM, ako aj v súlade s ECTS štandardmi. Počas svojho štúdia má možnosť absolvovať mobilitné pobyty v zahraničí (ERASMUS+, SAIA a iné programy). Príklady študijných pobytov realizovaných na vzdelávacích a vedeckých inštitúciách v Európe: Katedra chémie, Univerzita v Helsinkách (Fínsko), Bulgarian Academy of Sciences, Sofia (Bulharsko), Széchenyi István University, Gyor (Maďarsko), Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukrajina), Fakulta životního prostrědí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (ČR), Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, VUT v Brně (ČR) a iné.
Program ponúka špecifiká unikátne na národnej aj medzinárodnej úrovni, keďže využíva jedinečnosť inštitúcie aj zloženia učiteľov, hlavne v oblasti využitia rádioanalytických metód, molekulárno-biologických analýz živých systémov, metód environmentálnej mikrobiológie a biotechnológií, či biofyzikálnych metód v oblasti životného prostredia. Tak prispieva aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti študenta na trhu práce. Výnimočnosť programu zabezpečujú aj skúsenosti učiteľov s prácou v medzinárodných tímoch pri riešení rôznych medzinárodných projektov, s prácou pre prax a rovnako aj s prácou pre inštitúcie európskeho významu, napr. Európska komisia, Európska vedecká nadácia, prípadne zahraničné grantové agentúry. Aktuálne sú vo väzbe na zameranie ŠP Ochrana a obnova životného prostredia riešené projekty podporené v rámci nasledovných programov a schém: COST, Norway grants, Interreg V-A SK-CZ. 
Partnerstvo v edukačnom procese, najmä pri riešení záverečných prác študentov, reprezentujú partneri spoločných výskumných projektov a aktivít, ako aj spoločnosti, pre ktoré sa realizujú činnosti spojené s prenosom poznatkov do praxe (expertízna a poradenská činnosť). Zoznam aktuálnych partnerov relevantných pre ŠP Ochrana a obnova životného prostredia zahŕňa: JAVYS, a.s., Jaslovské Bohunice; Westinghouse Electric Spain; BIONT, a.s., Bratislava; VÚJE, a.s., Trnava; FCC Trnava, s.r.o.; PEWAS, s.r.o. Bratislava; Jacobs Slovakia s.r.o., Trnava; Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Génová banka v Piešťanoch; Ekosur, Jaslovské Bohunice. 
 
Ďalšie podrobné informácie o študijnom programe sú uvedené na vsk.ucm.sk, prípadne na stránke oddelenia.

 
Osoba zodpovedná na kvalitu študijného programu
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
 
Osoby zabezpečujúce profilové predmety
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Mgr. Martin Valica, PhD.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk