SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

Doktorandské štúdium

Zodpovedná osoba pre doktorandské štúdium FPV  - Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024 v študijnom programe Biotechnológie/Admission procedure for PhD study in Biotechnology for academic year 2023/2024

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024 v študijnom programe Molekulárna Biológia/Admission procedure for PhD study in Molecular Biology for academic year 2023/2024

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024 v študijnom programe Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia/Admission procedure for PhD study in Applied analytical and bioanalytical chemistry for academic year 2023/2024

Pokyny k dizertačnej skúške

Dôležité dokumenty a formuláre

Učebné plány pre doktorandské štúdium v AR 2023/2024 - denné
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia - učebný plán
Molekulárna biológia - učebný plán
Biotechnológie - učebný plán
Učebné plány pre doktorandské štúdium v AR 2023/2024 - externé
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia - učebný plán
Molekulárna biológia - učebný plán
Biotechnológie - učebný plán
 
Učebné plány pre doktorandské štúdium v AR 2022/2023 - denné
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia - učebný plán Molekulárna biológia - učebný plán
Biotechnológie - učebný plán
Učebné plány pre doktorandské štúdium v AR 2022/2023 - externé
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia - učebný plán
Molekulárna biológia - učebný plán
Biotechnológie - učebný plán
Obhajoba dizertačných prác na FPV UCM v AR 2021/2022

Obhajoba dizertačných prác na FPV UCM v AR 2020/2021

Odborové komisie pre študijné programy
 
Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, prvé poschodie)
Telefón: 033 5565 316
E-mail: gabriela.jancovicova(zav.)ucm.sk

Platné úradné hodiny počas akademického roka:
Pondelok: neúradný deň
Utorok:      8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Streda:      neúradný deň
Štvrtok:      8:30 - 11.00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Piatok:       neúradný deň

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(ulica J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie, miestnosť 213)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk