SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

Externé štúdium

Nasledujúce informácie sa týkajú procesov zosúlaďovania študijných programov podľa štandardov ŠAAVŠ a VSK UCM prebiehajúcich v AR 2021/2022 a 2022/2023. Všetky aktuálne informácie pre študentov ako aj uchádzačov o štúdium je možné nájsť v časti Preštuduj si nás.


Zosúladené ŠP 1. stupňa

Bakalárske štúdium
Aplikovaná informatika
opis ŠP      
informačné listy predmetov
študijný plán
profilové predmety
 

Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov (účinnosť od 1. 3. 2017)


 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(ulica J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie, miestnosť 213)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk