SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Výskumné projekty

 

Projekt Zodpovedný riešiteľ za UCM Názov projektu
     
313011W112 Doc. Ing. Jozef Sokol, PhD. Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti
304011V344 Doc. Ing. Tibor Maliar, PhD. Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej
komorbidít
 
Aktuálne riešené projekty v roku 2019

Aktuálne riešené projekty v roku 2018

Aktuálne riešené projekty v roku 2017

 

Aktuálne riešené projekty v roku 2016

Aktuálne riešené projekty v roku 2015

 

Projekt Zodpovedný riešiteľ za UCM Názov projektu
APVV 0758-11 Ing. Tibor Maliar, PhD. Biologicky aktívne a hodnotné zložky obilnín, pseudoobilnín a krmovín pre produkciu funkčných potravín.
APVV 0214-11 doc. RNDr. Ján Titiš, PhD. Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným materiálom.
APVV 0380-12 RNDr. Miroslav Horník, PhD. Vegetácia alpínskeho pásma ako indikátor kontaminácie životného prostredia.
APVV 14-0055 prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku.
APVV 14-0073 doc. RNDr. Ján Titiš, PhD. Magnetokalorický jav v kvantových a nanoskopických systémoch.
APVV 14-0078 prof. Ing. Roman Boča, DrSc. Nové materiály na báze koordinačných zlúčenín.
APVV 14-0393 doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry.
APVV 14-0716 doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD. Návrh, príprava a charakterizácia materiálov a štruktúr anorganicko organickej hybridnej integrovanej fotoniky.
APVV 14-0025 prof. Ing. Jozef Timko, DrSc. Metatranskriptóm hrudkového syra: RNA-prístup na určenie príspevku mikroorganizmov k organoleptickej kvalite bryndze.
APVV 14-0043 doc. RNDr. Ján Rafay, CSc. Kryouchovávanie živičíšnych genetických zdrojov na Slovensku.
 
VEGA 2/0085/13 Ondrejovič Miroslav, doc. RNDr., PhD. Bioaktívne polysacharidy z nevyužívaných rastlín a rastlinných odpadov : štruktúra a funkčná rozmanitosť.
VEGA 1/0635/13 Ürgeová Eva, Ing., PhD. Nové aspekty využitia chmeľu obyčajného pre poľnohospodárske, agroekologické a fytomedicínske aplikácie.
VEGA 1/0233/12 Titiš Ján, doc. RNDr., PhD. Reaktivita a vlastnosti aromatických zlúčenín, vzťahy, štruktúra-vlastnosti-aktivita v komplexných systémoch.
VEGA 1/0073/13 Valigura Dušan, doc. Ing., PhD. Detekcia a modelovanie depozitov oxidov železa v ľudských orgánoch.
 
KEGA-010UCM-4/2015 Mgr. Juraj Miština, PhD. Model zlepšovania kvality absolventa a uchádzača o prácu v odbore na európskom trhu práce.
KEGA-021UKF-4/2014 PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD. Vzdialené reálne experimenty v školskej praxi.
KEGA-026SPU-4/2013 Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. Konceptuálna modernizácia obsahu a metodická podpora Kurzu vysokoškolská pedagogika pre učiteľov technických univerzít.
 
 
OPV-26110230068 FPV Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti.
Zmluva o dielo ZM-93-12-1-00332-02200 RNDr. Martin Pipíška,PhD., RNDr. Miroslav Horník, PhD. Mikrobiologické analýzy pre Jadrovú vyraďovaciu spoločnosť, a.s.
CEI Cooperation Found 2014 prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. European Workshop on Advanced Biofuels, Biorefinery and Bio-Economy: A Challenge for Central and East European Countries
Zmluva s MLC doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. Laserlab Workshop on Light-Based Technologies

Projekty riešené v období 2013-2014

 

Projekt Zodpovedný riešiteľ za UCM Názov projektu
VEGA 1/0233/12 doc. RNDr. Ján Titiš, PhD. Reaktivita a vlastnosti aromatických zlúčenín, vzťahy štruktúra – vlastnosti – aktivita v komplexných systémoch.
VEGA 1/0073/13 doc. Ing. Dušan Valigura, PhD. Detekcia a modelovanie depozitov oxidov železa v ľudských orgánoch.
VEGA 1/1188/12 Ing. Tibor Maliar, PhD. Biomedicinálne aspekty potravinárskych odrôd maku, ako parameter pre selekciu a perspektívnu aplikáciu do funkčných potravín.
VEGA 2/0085/13 doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. Bioaktívne polysacharidy z nevyužívaných rastlín a rastlinných odpadov: štruktúra a funkčná rozmanitosť.
VEGA 1/0635/13 RNDr. Juraj Faragó, PhD. Nové aspekty využitia chmeľu obyčajného pre poľnohospodárske, agroekologické a fytomedicínske aplikácie.
VEGA 1/0214/111 Ing. Jana Jurinová, PhD. Využitie dolovania údajov v riadení výrobných systémov.
VEGA 1/0463/13 RNDr. Jaroslava Trubenová, PhD. Štúdium vplyvu variabilných parametrov pružného mechatronického systému na jeho riadenie.
APVV-0014-11 doc. RNDr. Ján Titiš, PhD. Od magnetoaktívnych koordinačných zlúčenín k funkčným materiálom. (Spoločný projekt UCM s FCHPT STU Bratislava a PF UPJŠ Košice)
APVV-0248-10 Ing. Tibor Maliar, PhD. Rastliny maku siateho, produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel.
APVV-VV-0758-11 Ing. Tibor Maliar, PhD. Biologicky aktívne a hodnotné zložky obilnín, pseudoobilnín a krmovín pre produkciu funkčných potravín.
APVV-SK-CZ-00887-11 RNDr. Juraj Faragó, PhD. Nové aspekty využitia chmeľu obyčajného pre poľnohospodárske, agroekologické a fytomedicínske aplikácie.
APVV-0380-12 RNDr. Miroslav Horník, PhD. Vegetácia alpínskeho pásma ako indikátor kontaminácie životného prostredia.
--- prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc., doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD. Vývoj a inštalácia lyzimetrických zariadení pre racionálne hospodárenie na pôde v udržateľnej rastlinnej výrobe.
COST CM1103 prof. Ing. Roman Boča, DrSc. Structure - based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic systems of the brain.
CEEPUS CIII-PL-0706-01-1213-M-64265 prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc. Education in separation and identification of organic xenobiotics in environmental samples and food product.

Projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika–Slovenská republika 2007–2013

 

Projekt Zodpovedný riešiteľ za UCM Názov projektu
VEGA - 1/0519/08 doc. Dr. habil RNDr. Juraj Lesný, PhD. Ekologicky akceptovateľné využitie čistiarenských kalov pri remediácii pôd

CELOFAKULTNÉ PROJEKTY - Projekt v rámci operačného projektu vzdelávanie ASFEU MŠ SR

 

Projekt Zodpovedný riešiteľ za UCM Názov projektu
ASFEU MŠ SR RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. Zvýšenie kvality vzdelávania na FPV UCM v Trnave v študijnom odbore „Aplikovaná chémia a biochémia."
ASFEU MŠ SR Ing. Ivana Pšenáková, PhD. Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti s ITMS kódom 26110230068.

CELOFAKULTNÉ PROJEKTY - Projekt v rámci Višegrádskeho fondu ID 21220259

 

Projekt Zodpovedný riešiteľ za UCM Názov projektu
Višegrádsky fond doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD. 4th International Conference Applied Natural Sciences 2013-Applied Natural Sciences in V4 Countries

Schválené projekty pre roky 2008-2011

 

Projekt Zodpovedný riešiteľ za UCM Názov projektu
VEGA - 1/0519/08 doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc. Kvantitatívna teória diferenciálnych rovníc
VEGA-1/0436/08 doc. Ing. Ľudovít Polívka, CSc. Štúdium tvorby sekundárnych metabolitov s biocídnym účinkom v rôznych odrodách chmeľu
AV-14/2024/08 Ing. Eva Ürgeová Využitie prírodných látok na ochranu pšenice a jačmeňa proti mikrobiálnym patogénom

 

Riešené projekty v roku 2008

 

Projekt Zodpovedný riešiteľ za UCM Názov projektu
VEGA-1/4363/07 doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc. Proteínové inžinierstvo - amylázy Thermococcus hydrothermalis pre priemyselné použitie
AV 4/0107/06 Ing. Tibor Maliar, PhD. Vývoj a aplikácia systému kategorizácie genotypov poľnohospo- dárskych plodín z pohľadu obsahu zdraviu prospešných látok využiteľných v humánnej i veterinárnej praxi
AV 4/0108/06 Ing. Tibor Maliar, PhD. Moderné agrobiotechno- lógie aplikované na produkciu surovín pre funkčné potraviny, v podmienkach adaptovanej sklenníkovej produkcie
AV 4/0044/07 Ing. Tibor Maliar, PhD. Výskum a vývoj technológii utilizácie fytomasy pre produkciu kvapalných palív z obnoviteľ- ných zdrojov
VEGA-1/3584/06 prof. Ing. Ján Mocák, DrSc. Príprava, charakterizácia a osobitné vlastnosti heterocyklických a aromatických zlúčenín
VEGA-1/4078/07 doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD. Tvorba metodiky testovania dátových skladov v procese validácie
KEGA-3/4153/06 doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. Model vyučovania matematických predmetov prostredníctvom IKT
ESF-SOP ĽZ-2005/ NP1-022 prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. Príprava VŠ učiteľov na využívanie IKT vo vyučovacom procese

 

Medzinárodné projekty

 

Projekt Zodpovedný riešiteľ za UCM Názov projektu
SK-CZ-12206 doc. RNDr. Juraj Lesný, PhD. The utilization of the young coal for improvement of the soil quality
INTERREG III Hungary-Slovakia-144-11-074 doc. RNDr. Juraj Lesný, PhD. Agricultural reutilization of nonferrous metal containing waste from microelectronic and surface treating industry
APCOCOS 6FP MIRG-MIRG-CT-2006-040681 doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. Appearance Prediction of color coatings Based on under

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk