SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Dekanát

DEKANKA
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
dekanka
E-mail: iveta.dirgova.luptakova@ucm.sk
Telefón: 033 5565 324

 
PRODEKANKY
doc. RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD.
prodekanka pre kvalitu a akreditáciu
E-mail: daniela.ondrejovic.chmelova@ucm.sk
Telefón: 033 5565 387

RNDr. Vanda Adamcová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie
E-mail: vanda.adamcova@ucm.sk
Telefón: 033 5565 326

Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.
prodekanka pre vedu a medzinárodné vzťahy
E-mail: dominika.veselenyiova@ucm.sk
Telefón: 033 5565 318

Ing. Darja Gabriška, PhD.
prodekanka pre rozvoj a propagáciu
E-mail: darja.gabriska@ucm.sk
Telefón: 033 5565 372

 
TAJOMNÍČKA
PhDr. Mária Meštánková, PhD.
tajomníčka
E-mail: maria.mestankova@ucm.sk
Telefón: 033 5565 323

 
ASISTENTKA DEKANKY
Bc. Jana Droščáková
asistentka dekanky
E-mail: jana.droscakova@ucm.sk
Telefón: 033 5565 321
 
 
ASISTENTKA PRODEKANIEK
Mgr. Magdaléna Mečiarová
asistentka prodekaniek
E-mail: magdalena.meciarova@ucm.sk
Telefón: 033 5565 322

 
ASISTENTKA VEDÚCICH ÚSTAVOV
Dagmar Machovičová
asistentka vedúcich ústavov
E-mail: dagmar.machovicova@ucm.sk
Telefón: 033 5565 303
 

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk