SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Vedecká rada

Zloženie Vedeckej rady FPV UCM v Trnave
schválené dňa 27.9.2022 AS FPV

  Menovaný v odbore
Predsedníčka VR FPV UCM:
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
(dekanka, predsedníčka VR FPV UCM)
Systémové inženýrství a informatika
Podpredsedníčka VR FPV UCM:
doc. RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD.
(prodekanka pre kvalitu a akreditáciu)

Biotechnológie
Interní členovia VR FPV UCM  
prof. doc.  Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. Molekulárna biológia
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. Analytická chémia
prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. Hutníctvo kovov
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, PhD., DrSc. Biofyzika
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. Biológia
prof. doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. Biotechnológie
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, PhD. Molekulárna biológia
prof. Mgr. Daniel Mihálik, PhD. Molekulárna biológia
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc. Molekulárna biológia
doc. Ing. Miroslav Glasa, DrSc. Virológia
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Systémové inženýrství a informatika
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. Aplikovaná informatika
Ing. Darja Gabriška, PhD. funkčné miesto docent
Aplikovaná informatika
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. Farmaceutická chémia
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. Analytická chémia
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD. Anorganická chémia
Externí členovia VR FPV UCM  
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
Biotechnológie
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
(Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta)
Botanika
doc. Ing. Steingartner William, PhD.
(Technická univerzita v Košiciach,
Fakulta elektrotechniky a informatiky)
Informatika
Ing. Ivana Budinská, PhD.
(Ústav informatiky SAV, II.a)
Automatizácia a riadenie
prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.
(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta)
Analytická chémia
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
(prodekan, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky)
Biológia

 

Zasadania Vedeckej rady
 

Fotogaléria 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk