SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Zvýšenie kvality vzdelávania

Zvýšenie kvality vzdelávania

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na FPV UCM v Trnave na študijnom programe „Aplikovaná chémia a biochémia“ – 1.1.2012 – 31.12.2013

 Realizovaním projektu Zvýšenie kvality vzdelávania na FPV UCM v Trnave na študijnom programe „Aplikovaná chémia a biochémia“ pripraví FPV UCM priestor pre priame meranie kvality v uvedenom študijnom programe na základe vopred stanovených kritérií a zavedenie opatrení na zvýšenie kvality tohto študijného programu.

Webová stránka projektu: http://kvalita.fpv.ucm.sk/info
 

Tvorba a inovácia študijných programov

Zvýšenie kvality vzdelávania
Názov projektu: Tvorba a inovácia študijných programov FPV UCM v Trnave s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti

Doba riešenia: 1.1.2013 - 31.12.2015 V perspektívnom rozvoji univerzity je nevyhnutné spojiť odbornú orientáciu fakúlt s požiadavkami spoločenskej praxe Slovenskej republiky a vo výchovno-vzdelávacom procese spájať pedagogický prístup s vedeckým, rozvíjať medziodborové vzťahy a spájanie s praxou. Znamená to uplatňovanie takého didaktického a odborného prístupu učiteľov, ktorých práca bude motivujúcim prínosom do samostatného štúdia študentov. Cieľom projektu je inovovať študijné programy na FPV UCM v Trnave, priblížiť ich vedomostnej spoločnosti a požiadavkám praxe, ktorá smeruje najmä k zvyšovaniu počtu absolventov s prírodovedným a technickým vzdelaním. Ďalším výstupom projektu bude tiež rozvoj profesionálneho rastu vysokoškolských učiteľov zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania.

Webová stránka projektu: http://inovacia.fpv.ucm.sk/

Zvýšenie kvality vzdelávania
Tvorba a inovácia študijných programov FPV UCM v Trnave s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk