SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
CHÉMIE

kchem.fpv.ucm.sk

Profil katedry

http://kchem.fpv.ucm.sk

V rámci študijného odboru 4.1.14 Chémia realizujeme štyri študijné programy:
 • Chémia
 • Aplikovaná chémia
 • Biomedicínska chémia
 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Absolventi študijného programu Chémia (1. stupeň - Bc.) sú schopní kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú
v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Súčasne absolvovanie štúdia v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na druhom stupni toho istého odboru, ale aj v niektorom
z uvedených príbuzných študijných odborov.
 
Študijný program Aplikovaná chémia (2. stupeň - Mgr.) má za cieľ formovať poslucháča v druhom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby nadobudol primerané poznatky o súčasnej analytickej, fyzikálnej, organickej a anorganickej chémii, biochémii, ako aj o hraničných disciplínach uvedených chemických vied. Absolvent študijného programu by mal ovládať moderné technické a technologické prostriedky využívané
v aplikačných oblastiach chémie a z jej disciplín osobitne v biochémii, a tiež poznať základné princípy príslušných činností v laboratórnych alebo prevádzkových podmienkach.

Pripravovaná špecializácia (modul) Biomedicínska chémia bude mať za cieľ formovať odborníkov s teoretickými i praktickými znalosťami integrujúcimi poznatky z chémie, biológie, farmácie a medicíny. Absolventi budú mať primerané teoretické znalosti zo všetkých základných chemických disciplín: anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej, jadrovej chémie a biochémie. Budú ovládať laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky v uvedených chemických špecializáciách. Budú poznať chemické aspekty javov, ktoré sú predmetom štúdia biologických, medicínskych a farmaceutických vied. Budú mať základné poznatky o stavbe a fungovaní ľudského tela a získané poznatky budú vedieť prakticky aplikovať, najčastejšie ako člen výskumného tímu, pri riešení úloh základného a aplikovaného chemického alebo príbuzného výskumu.

 
Študijný program Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia (3. stupeň - PhD.) podnecuje zásady vedeckej práce, jej etické a spoločenské stránky, vedecké formulovanie problému, prezentáciu a publikovanie vedeckých výsledkov, poskytuje potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru, zdôrazňuje väzbu výskum - vývoj - aplikácia a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax.

Nosné témy jadra znalostí pre študijný program Chémia a aplikovaná chémia sú:
 • Všeobecná chémia
 • Anorganická chémia
 • Organická chémia
 • Fyzikálna chémia
 • Analytická chémia
 • Jadrová chémia
 • Biochémia
Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:
 • Magnetometria
 • Chemometria
 • Bioanalytická chémia
 • Separačné metódy
 • Elektrochémia
 • Spektrálne metódy

Štruktúra katedry

Vedúci  katedry:
doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD.

Zástupca:
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD.PhD.

Tajomník:
Ing. Mária Maliarová, PhD.

Pracovníci katedry:
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mimoriadny profesor - dekan FPV
doc. Ing. Dušan Valigura, PhD.
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
RNDr. Zita Tokárová, PhD.
RNDr. Beáta Vranovičová, PhD.
Ing. Ján Rimarčík, PhD.
Mgr. Peter Nemeček, PhD.

Laborantka:
Daniela Dendišová

Doktorandi:
Mgr. Veronika Chrenková 
Mgr. Katarína Mitaľová
Ing. Zuzana Kramplová
Mgr. Patrik Beňovič
Mgr. Marek Kajsík
Mgr. Romana Mičová
Mgr. Terézia Laluhová
Mgr. Timotej Jankech
Mgr. Ivana Gerhardtová
Mgr. Marcela Gašparová

Asistentka katedry:
Dagmar Machovičová


 
Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk