SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
CHÉMIE

kchfpv.weebly.com

Programs Chémia, Bc. Aplikovaná chémia, Mgr. Biomedicínska chémia, Mgr. AP chémia, PhD. APIN, Bc. denné APIN, Bc. externé Biológia, Bc. Biológia, Mgr. Molekulárna biológia, PhD. Biotechnológie, Bc. Biotechnológie, Mgr. Enviromentalistika, Bc.

Profil katedry

kchfpv.weebly.com

V rámci študijného odboru 4.1.14 Chémia realizujeme tri študijné programy:
 • Chémia a aplikovaná chémia
 • Aplikovaná chémia a biochémia
 • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Absolventi študijného programu Chémia a aplikovaná chémia (1. stupeň - Bc.) sú schopní kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú
v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Súčasne absolvovanie štúdia v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na druhom stupni toho istého odboru, ale aj v niektorom
z uvedených príbuzných študijných odborov.
 
Študijný program Aplikovaná chémia a biochémia (2. stupeň - Mgr.) má za cieľ formovať poslucháča v druhom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby nadobudol primerané poznatky o súčasnej analytickej, fyzikálnej, organickej a anorganickej chémii, biochémii, ako aj o hraničných disciplínach uvedených chemických vied. Absolvent študijného programu by mal ovládať moderné technické a technologické prostriedky využívané
v aplikačných oblastiach chémie a z jej disciplín osobitne v biochémii, a tiež poznať základné princípy príslušných činností v laboratórnych alebo prevádzkových podmienkach.
 
Študijný program Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia (3. stupeň - PhD.) podnecuje zásady vedeckej práce, jej etické a spoločenské stránky, vedecké formulovanie problému, prezentáciu a publikovanie vedeckých výsledkov, poskytuje potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru, zdôrazňuje väzbu výskum - vývoj - aplikácia a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax.

Nosné témy jadra znalostí pre študijný program Chémia a aplikovaná chémia sú:
 • Všeobecná chémia
 • Anorganická chémia
 • Organická chémia
 • Fyzikálna chémia
 • Analytická chémia
 • Jadrová chémia
 • Biochémia
Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:
 • Magnetometria
 • Chemometria
 • Bioanalytická chémia
 • Separačné metódy
 • Elektrochémia
 • Spektrálne metódy

Štruktúra katedry

Vedúci  katedry:
doc. Ing. Dušan Valigura, PhD., mimoriadny profesor

Zástupca:
doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD.
RNDr. Beáta Vranovičová, PhD.

Tajomník:
Ing. Dáša Kružlicová, PhD.

Pracovníci katedry:
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
prof. Ing. Roman Boča, DrSc. - dekan FPV
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc..
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.
RNDr. Cyril Rajnák, PhD.
RNDr. Zita Tokárová, PhD.
Ing. Jozef Miklovič, PhD.
Ing. Ján Rimarčík, PhD.
Mgr. Peter Nemeček, PhD.
Ing. Mária Maliarová, PhD.

Laborantka:
Daniela Dendišová

Doktorandi:
Mgr. Filip Varga (4. ročník)
Mgr. Katarína Kulichová (3. ročník)
Mgr. Dominik Lomjanský (3. ročník)
Mgr. Veronika Chrenková (1. ročník)

Sekretariát:
Dagmar Machovičová
RNDr. Dagmar Pajtinková

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

fax: (+421) 33 / 55 65 185
e-mail:
dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt




Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 105
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

Fax: 033 5565 120
e-mail:
daniela.simkova@ucm.sk