SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ODDELENIE
BIOTECHNOLÓGIÍ

Stránka oddelenia

•••
Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
Oddelenie biotechnológie

Oddelenie biotechnológie ÚBB zabezpečuje v rámci študijného odboru 4. Biotechnológie študijné programy v troch stupňoch vysokoškolského štúdia:

Študenti študijného programu biotechnológie nadobudnú primerané poznatky zo základných prírodovedeckých disciplín,  hlavne biotechnológií, biológie a chémie, ako aj ich hraničných oblastí.
Vzhľadom na skutočnosť, že program zapadá do študijného odboru 4. Biotechnológie ide predovšetkým o predmety akcentujúce biotechnologické aspekty. Významnou obsahovou časťou štúdia popri klasických chemických a biologických predmetoch je dôraz

  • na biotechnologické disciplíny ako sú poľnohospodárske biotechnológie, mikrobiálne biotechnológie, environmentálne biotechnológie, enzýmové biotechnológie, priemyselné biotechnológie, farmaceutické a medicínske biotechnológie, nanobiotechnológie, molekulárne biotechnológie, ale aj moderné biologické disciplíny, ktoré sú základom pre moderné biotechnológie, ako sú molekulárno-biologické techniky, inštrumentálne metódy analýzy, základy genomiky, biopalivá a produkty z obnoviteľných zdrojov, nové a funkčné potraviny a iné
  • nadväznosť  na ekologické aj environmentálne disciplíny a predmety zahrňujúce problematiku trvale udržateľného rozvoja v úzkej väzbe na regionálne špecifiká.

Vzhľadom na širšiu uplatniteľnosť absolventa v praxi je prírodovedný a technologický základ štúdia doplnený o vybrané legislatívno-právne, etické a manažérske disciplíny.
Študenti študijného programu biotechnológie má v čase ukončenia  nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti a ovládajú:

  • základy chémie (všeobecnej, anorganickej, organickej, analytickej, fyzikálnej, biochémie), biológie (mikrobiológie a molekulárnej), genetiky, biotechnológií (mikrobiálnych, poľnohospodárskych, enzýmových a environmentálnych a ďalších), ekológie, ale aj matematiky, fyziky a štatistických analýz. V bakalárskom štúdiu získavajú už aj vedomosti z vybraných, špecializovaných oblastí, napríklad z virológie, kvality potravín, výživy, toxikológie, bioinformatiky, vedeckých databázach. Získavajú, resp. zlepšujú si vedomosti a prax v prírodovedeckej angličtine.
  • Získavajú návyky pre definovanie vedeckých hypotéz, prípravu projektov (experimentálnych) na ich overenie, experimentálne riešenie, definovanie výstupov a ich charakterizovanie, prezentovanie, obhajovanie a realizovanie (i v praxi).

Absolventi štúdia majú teoretické vedomosti o štruktúrach prokaryotických aj eukaryotických biologických systémov a podstate procesov (fyzikálno-chemických, biochemických a fyziologických) prebiehajúcich v nich ako aj o mechanizmoch ich regulácie. Získavajú prehľad o nich a vedia ich aplikovať v praxi. Poznajú základy metód zásahov do genómu prokaryotických a eukaryotických buniek, princípov genetickej modifikácie organizmov, základné spôsoby charakterizovania genetických zmien a získavajú prehľad o využívaní geneticky modifikovaných organizmov v rôznych oblastiach praxe.
Sú schopní vykonávať prípravu biologických systémov k ich praktickému využitiu a samostatne riešiť (riadiť) dielčie operácie súvisiace s ich cieleným využívaním v poľnohospodársko-potravinárskej, farmaceuticko-medicínskej a chemicko-environmentálnej oblasti. Majú dostatok teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných k vykonávaniu laboratórnej kontroly a vyhodnocovaniu získaných údajov a vedia komunikovať s ekvivalentným stupňom manažmentu. Vlastnia vedomosti o ekonomických, právnych, etických a environmentálnych aspektoch biotechnológií, ktoré im umožňujú uplatniť sa na strednom stupni funkčných činností vo vedecko-výskumnej, výrobno-podnikateľskej sfére.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk