SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

VEDA A VÝSKUM

Fakulta prírodných vied sa podieľa na riešení viacerých projektov:
  • KEGA
  • VEGA
  • AV
  • APVV
  • ESF
  • medzinárodné projekty


Výročné správy a prehľady:


Významné vedecko-výskumné a odborné podujatia:

Európsky workshop „Pokročilé biopalivá, biorafinérie a bioekonomika 2015

FPV Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v dňoch 25. – 27. 3. 2015 v Bratislave, v spolupráci s ICARST Bratislava pod patronátom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovali Európsky workshop „Pokročilé biopalivá, biorafinérie a bioekonomika (z angl. Advanced Biofuels, Biorefinery and Bio-Economy - ABBE): Výzva pre krajiny strednej a východnej Európy“, ktorý bol finančne podporený organizáciami Central European Initiative - CEI (Terst, Taliansko) a Joint Research Centre - JRC (European Commission - EC, Ispra, Taliansko). Na workshope sa zúčastnilo viac ako 90 odborníkov zo 16 krajín Európy a medzinárodných organizácií (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE, Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE).

Medzinárodná konferencia Aplikované prírodné vedy 2015

Fakulta prírodných vied v dňoch 30.9. - 2.10. 2015 v Jasnej, pod záštitou Vyšehradského fondu zorganizovala V. ročník medzinárodnej konferencie Applied Natural Sciences 2015 Perspectives in V4 countries. Počas troch dní sa konferencie zúčastnilo 150 účastníkov, pričom vystúpili odborníci z 13 krajín (Nemecko, Turecko, Poľsko, Maďarska, ČR, Taliansko, Rakúsko, Gruzínsko, Irán, Litva, Španielsko, Srbsko a Portugalsko). Odznelo viac ako 80 prednášok a bolo prezentovaných 36 posterov v štyroch sekciách:
-        Applied Biology and Biotechnology
-        Chemistry and Applied Chemistry
-        Pedagogy, Humanities and Foreign Languages in Natural and Technical Sciences
-        Applied Informatics

Laserlab workshop on Light-Based Technologies

V dňoch 2.-4.9.2015 FPV UCM v Trnave, v spolupráci s Medzinárodným Laserovým Centrom (MLC) v Bratislave zorganizovali Medzinárodný európsky workshop "LaserLab - User Community Training School / Workshop on Light-Based Technologies", ktorý bol finančne podporený Európskou sieťou LaserLab Europe III na základe zmluvy s MLC. Na workshope sa zúčastnilo 60 účastníkov z 8 krajín (Slovensko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Rakúsko, Portugalsko, Holandsko, Rumunsko a Litva). Na worshope mali účastníci nielen možnosť sa dozvedieť sa o technológiách založených na svetle a ich aplikáciách v chémii, materiálových a senzorických vedách a biomedicíne, ale si aj vyskúšať špičkové aparatúry.


Veda v cenTTre

Tematické večery, kde vedci z nášho regiónu približujú študentom, odbornej i laickej verejnosti pútavou formou výsledky vedy a výskumu z oblasti prírodných vied.

Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Aplikované prírodné vedy 2016“

Dňa 6. 4. 2016 sa na FPV UCM v Trnave uskutočnila 8. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Aplikované prírodné vedy 2016“.
Na  súťaži  o  najlepšie  odborné  práce  študentov  1.  a  2.  stupňa  vysokoškolského  štúdia  sa zúčastnilo  29  študentov,  z vysokých  škôl  zo  Slovenska  a z  ČR.  Študenti
prezentovali svoje práce v štyroch odborných sekciách:  
1.  Aplikovaná chémia a environmentálna chémia -11 študentov  
2.  Aplikovaná biológia a environmentálne biotechnológie -8 študentov  
3.  Aplikovanie informačných a komunikačných technológií -6 študentov  
4.  Odborná komunikácia v anglickom jazyku - 4 študenti 

Odborné vedecké prednášky

28.3.12.2017 - sa uskutočnila odborná prednášku prof. Ing. Ivana Šticha, DrSc. Na tému „Pokroky v počítačovej fyzike a chémii“.

7.3.2017 - sa konala celofakultná odborná prednáška prof. Dr. hab. Andrzej Bobrowského z AGH University of Science and Technology v Krakowe. Na tému „Voltammetric sensors in stripping procedures – past and present“. Prednáška sa uskutočnila v rámci programu CEPPUS.
 

6.12.2016 - sa konal celofakultný odborný seminár a prednáška s názvom "Stimuli-Responsive Molecular Switches in Nanoscopic Fibers applied to Drug Release", ktorú predniesol Prof. Dr. Franz Renz  z Leibniz Univerzity Hannover, Nemecko. Viac informácií

8.4.2016 - sa konala celofakultná odborná prednáška na tému Secret life of qubits: Shading light on quantum computers ktorú predniesol Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. Viac informácií

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

fax: (+421) 33 / 55 65 185
e-mail:
dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 105
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

Fax: 033 5565 120
e-mail:
daniela.simkova@ucm.sk