SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

VEDA A VÝSKUM

Zoznam prebiehajúcich habilitačných a inauguračných konaní na Fakulte prírodných vied UCM

dostupné na: Habilitácie a inaugurácie na FPV UCM

Výročné správy a prehľady:
Správy o vedecko-výskumnej činnosti
 

Významné vedecko-výskumné a odborné podujatia:

FPV Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v dňoch 4.9.-6.9.2017 v Bratislave, v spolupráci s ICARST Bratislava a SAV pod patronátom MŠVVŠ SR a MZVEZ SR organizovala Európsky Workshop „Stratégia Smart špecializácie v oblasti biotechnológií v Európe: Výzva pre región Strednej a Východnej Európy“ (z angl. Smart Specialization Strategy (RIS3) in the Field of Biotechnologies in Europe: A Challenge for CEE Region), ktorý bol finančne a organizačne podporený organizáciami JRC-EC v Bruseli (BE), CEI a ICGEB oba v Terste (IT). Podujatie nadväzovalo na predchádzajúci workshop (ABBE 2015) a zúčastnilo sa ho viac ako 100 odborníkov zo 22 krajín Európy a medzinárodných organizácií (JRC-EC, ICGEB, CEI). Workshop zhodnotil súčasné trendy vo výskume, inováciách, technológiách a výrobe v rámci oblasti biotechnológií a bioekonomiky i nadväznosť na implementáciu RIS3 stratégie.  Viac informáciií nájdete v tlačovej správe TASR.


Medzinárodná konferencia Aplikované prírodné vedy 2015

Fakulta prírodných vied v dňoch 30.9.-2.10.2015 v Jasnej, pod záštitou Vyšehradského fondu zorganizovala V. ročník medzinárodnej konferencie Applied Natural Sciences 2015 Perspectives in V4 countries. Počas troch dní sa konferencie zúčastnilo 150 účastníkov, pričom vystúpili odborníci z 13 krajín (Nemecko, Turecko, Poľsko, Maďarska, ČR, Taliansko, Rakúsko, Gruzínsko, Irán, Litva, Španielsko, Srbsko a Portugalsko). Odznelo viac ako 80 prednášok a bolo prezentovaných 36 posterov v štyroch sekciách:

-        Applied Biology and Biotechnology
-        Chemistry and Applied Chemistry
-        Pedagogy, Humanities and Foreign Languages in Natural and Technical Sciences
-        Applied Informatics
 

Laserlab workshop on Light-Based Technologies

V dňoch 2.9.-4.9.2015 FPV UCM v Trnave, v spolupráci s Medzinárodným Laserovým Centrom (MLC) v Bratislave zorganizovali Medzinárodný európsky workshop "LaserLab - User Community Training School / Workshop on Light-Based Technologies", ktorý bol finančne podporený Európskou sieťou LaserLab Europe III na základe zmluvy s MLC. Na workshope sa zúčastnilo 60 účastníkov z 8 krajín (Slovensko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Rakúsko, Portugalsko, Holandsko, Rumunsko a Litva). Na worshope mali účastníci nielen možnosť sa dozvedieť sa o technológiách založených na svetle a ich aplikáciách v chémii, materiálových a senzorických vedách a biomedicíne, ale si aj vyskúšať špičkové aparatúry.
 

Európsky workshop „Pokročilé biopalivá, biorafinérie a bioekonomika 2015"

FPV Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v dňoch 25. – 27. 3. 2015 v Bratislave, v spolupráci s ICARST Bratislava pod patronátom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovali Európsky workshop „Pokročilé biopalivá, biorafinérie a bioekonomika (z angl. Advanced Biofuels, Biorefinery and Bio-Economy - ABBE): Výzva pre krajiny strednej a východnej Európy“, ktorý bol finančne podporený organizáciami Central European Initiative - CEI (Terst, Taliansko) a Joint Research Centre - JRC (European Commission - EC, Ispra, Taliansko). Na workshope sa zúčastnilo viac ako 90 odborníkov zo 16 krajín Európy a medzinárodných organizácií (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE, Organization for Security and Co-operation in Europe - OSCE).

Tematické večery, kde vedci z nášho regiónu približujú študentom, odbornej i laickej verejnosti pútavou formou výsledky vedy a výskumu z oblasti prírodných vied.

Dňa 11. 4. 2018 sa na FPV UCM v Trnave uskutočnila 10. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Aplikované prírodné vedy 2018“.
Na  súťaži  o  najlepšie  odborné  práce  študentov  1., 2. a 3.  stupňa  vysokoškolského  štúdia  sa zúčastnilo  45  študentov,  z vysokých  škôl  zo  Slovenska.  Študenti
prezentovali svoje práce v piatich odborných sekciách:  
1.  Aplikovaná chémia a environmentálna chémia - 12 študentov  
2.  Aplikovaná biológia a environmentálne biotechnológie - 9 študentov  
3.  Aplikovanie informačných a komunikačných technológií - 6 študentov  
4.  Odborná komunikácia v anglickom jazyku - 6 študenti 
5.  Sekcia študentov doktorandského štúdia - 12 študentov

 

Dňa 6. 4. 2016 sa na FPV UCM v Trnave uskutočnila 8. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Aplikované prírodné vedy 2016“.
Na  súťaži  o  najlepšie  odborné  práce  študentov  1.  a  2.  stupňa  vysokoškolského  štúdia  sa zúčastnilo  29  študentov,  z vysokých  škôl  zo  Slovenska  a z  ČR.  Študenti
prezentovali svoje práce v štyroch odborných sekciách:  
1.  Aplikovaná chémia a environmentálna chémia - 11 študentov  
2.  Aplikovaná biológia a environmentálne biotechnológie - 8 študentov  
3.  Aplikovanie informačných a komunikačných technológií - 6 študentov  
4.  Odborná komunikácia v anglickom jazyku - 4 študenti 
 

Odborné vedecké prednášky


27.2.12.2018 - sa uskutočnila odborná prednášku Ing. Norberta Kurillu, PhD. Na tému Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky v rámci agendy Európskej Únie.

28.3.12.2017 - sa uskutočnila
odborná prednášku prof. Ing. Ivana Šticha, DrSc. Na tému „Pokroky v počítačovej fyzike a chémii“.

7.3.2017 - sa konala celofakultná odborná prednáška prof. Dr. hab. Andrzej Bobrowského z AGH University of Science and Technology v Krakowe. Na tému „Voltammetric sensors in stripping procedures – past and present“. Prednáška sa uskutočnila v rámci programu CEPPUS.
 

6.12.2016 - sa konal celofakultný odborný seminár a prednáška s názvom "Stimuli-Responsive Molecular Switches in Nanoscopic Fibers applied to Drug Release", ktorú predniesol Prof. Dr. Franz Renz  z Leibniz Univerzity Hannover, Nemecko. Viac informácií

8.4.2016 - sa konala celofakultná odborná prednáška na tému Secret life of qubits: Shading light on quantum computers ktorú predniesol Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. Viac informácií

 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk