SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

ŠTÚDIUM

ŠTUDIJNÝ PORIADOK Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2023/2024 na FPV UCM v Trnave

Harmonogram štátnych skúšok na FPV UCM v akademickom roku 2023/2024

Učebné plány v AR 2023/2024

Bakalárske jednoodborové štúdium - denné

Aplikovaná informatika - učebný plán

Aplikovaná biológia - učebný plán

Biotechnológie - učebný plán

Chémia - učebný plán

Aplikovaná analytická chémia - učebný plán

Ochrana a obnova životného prostredia - učebný plán


Bakalárske jednoodborové štúdium - externé

Aplikovaná informatika - učebný plán BcE17 / účebný plán BcE23


Magisterské jednoodborové štúdium - denné

Aplikovaná informatika - učebný plán
Aplikovaná biológia - učebný plán

Aplikovaná chémia - učebný plán

Biotechnológie - učebný plán


Inžinierske jednoodborové štúdium - denné

Inžinierstvo životného prostredia - učebný plán

Doktorandské štúdium

Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia denné a externé štúdium
Molekulárna biológia
Biotechnológie
 

Rigorózne konanie

Aplikovaná biológia - učebný plán
Aplikovaná chémia učebný plán
Biotechnológie - učebný plán
Aplikovaná informatika - učebný plán

Učebné plány v AR 2022/2023

Bakalárske jednoodborové štúdium - denné

Aplikovaná informatika - učebný plán Aplikovaná biológia - učebný plán Biotechnológie - učebný plán
Chémia - učebný plán
Aplikovaná analytická chémia - učebný plán Ochrana a obnova životného prostredia - učebný plán


Bakalárske jednoodborové štúdium - externé

Aplikovaná informatika - učebný plán

Magisterské jednoodborové štúdium - denné

Aplikovaná informatika - učebný plán
Aplikovaná biológia - učebný plán
Aplikovaná chémia - učebný plán
Biotechnológie - učebný plán

Inžinierske jednoodborové štúdium - denné

Inžinierstvo životného prostredia - učebný plán

Doktorandské štúdium

Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia denné a externé štúdium
Molekulárna biológia
Biotechnológie

Rigorózne konanie

Aplikovaná biológia - učebný plán
Aplikovaná chémia - učebný plán
Biotechnológie - učebný plán
Aplikovaná informatika - učebný plán

Informácie o štúdiu na FPV - študijné programy 2021/2022
Harmonogram štúdia FPV na akademický rok 2021/2022


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk