SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ŠTÚDIUM

Čestné vyhlásenie študenta COVID-19

Pokyny pre blokovú výučbu

Usmernenie dekana k organizácií LC 2021


Harmonogram štúdia FPV na akademický rok 2020/2021

ŠTUDIJNÝ PORIADOK Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Informácie o štúdiu na FPV - študijné programy 2020/2021
 

Študijní koordinátori na FPV UCM na akademický rok 2020/2021

Žiadosť o úpravu školného

Bakalárske jednoodborové štúdium - denné
 • Aplikovaná informatika 
 • Aplikovaná biológia 
 • Biotechnológie
 • Chémia
 • Ochrana a obnova životného prostredia

Bakalárske jednoodborové štúdium - externé

 • Aplikovaná informatika

Magisterské jednoodborové štúdium - denné

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná chémia
 • Biotechnológie
Inžinierske jednoodborové štúdium - denné
 • Inžinierstvo životného prostredia

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie

 • Aplikovaná biológia
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná chémia
 • Biotechnológie
 
Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk