SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

Prijímacie konanie (Pravidlá, Hodnotenie, Výsledky)

Prijímacie konanie na akademický rok 2024/2025


Prijímacie konanie na akademický rok 2024/2025

 

Prijímacie konanie na akademický rok 2023/2024


Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024 v študijnom programe Biotechnológie/Admission procedure for PhD study in Biotechnology for academic year 2023/2024

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024 v študijnom programe Molekulárna Biológia/Admission procedure for PhD study in Molecular Biology for academic year 2023/2024

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2023/2024 v študijnom programe Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia/Admission procedure for PhD study in Applied analytical and bioanalytical chemistry for academic year 2023/2024

Poriadok prijímacieho konania UCM (účinnosť od 1. 9. 2021)

Termín podania prihlášky:  do 30.04.2023


Na FPV UCM v Trnave budeme poskytovať v akademickom roku 2023/2024 akreditované štúdium v študijných programoch jazyk poskytovania slovenský:

 

Bakalárske jednoodborové štúdium - elektronická prihláška, prihláška
aplikovaná biológia denné štúdium                                     50
aplikovaná informatika denné a externé štúdium             80/50
biotechnológie denné štúdium                                            50
chémia denné štúdium                                                         50
ochrana a obnova životného prostredia denné štúdium  50

Bakalárske jednoodborové profesijne orientované štúdiumelektronická prihláška, prihláška
aplikovaná analytická chémia denné štúdium                 20                                   
Brožúra
 

Magisterské jednoodborové štúdium - elektronická prihláškaprihláška

aplikovaná biológia denné štúdium                                    30
aplikovaná informatika denné štúdium                              30
aplikovaná chémia denné štúdium                                     30
biotechnológie denné štúdium                                           30

Inžinierske jednoodborové štúdiumelektronická prihláška,  prihláška
Inžinierstvo životného prostredia denné štúdium            20

Doktorandské štúdium  (denné a externé) - Prihláška na doktorandské štúdium

Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia denné a externé štúdium

Molekulárna biológia
Biotechnológie


Rigorózne konanie

aplikovaná informatika

aplikovaná biológia
aplikovaná chémia
biotechnológie
 

Akreditované štúdijné programy jazyk poskytovania anglický:
                                                                  forma štúdia         titul      dĺžka št.    pred. počet
biotechnológie                                                  D                 Bc.             3                 20

počet
biotechnológie                                                  D                 Mgr..                          20

Doktorandské štúdium                                  D, E               PhD.          4,5
Biotechnológie


Výsledky
 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk