SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Prijímacie konanie (Pravidlá, Hodnotenie, Výsledky)

Prijímacie konanie na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave na akademický rok 2019/2020

Druhé kolo prijímacieho konania FPV na doktorandské študijné programy pre akademický rok 2019/2020.

Novoprijatí študenti si na zápise podajú žiadosť o ubytovanie.
V akademickom roku 2018/2019 bolo kladne vybavených až 98 % žiadostí.

 

Doplnenie prijímacieho konania na novoakreditované študijné programy FPV na akademický rok 2019/2020.

Na FPV UCM v Trnave budeme poskytovať v akademickom roku 2019/2020 akreditované štúdium v študijných programoch jazyk poskytovania slovenský:

Bakalárske jednoodborové štúdium - elektronická prihláška, prihláška
aplikovaná biológia denné štúdium 50
aplikovaná informatika denné a externé štúdium 50/50
biotechnológie denné štúdium 50
chémia denné štúdium 50
ochrana a obnova životného prostredia denné štúdium 50

Magisterské jednoodborové štúdium - elektronická prihláškaprihláška

aplikovaná biológia denné štúdium 30
aplikovaná informatika denné štúdium 30
aplikovaná chémia denné štúdium 30
biomedicínska chémia denné štúdium 24
biotechnológie denné štúdium 30

Doktorandské štúdium  (denné a externé)
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia denné a externé štúdium

Molekulárna biológia

Biotechnológie

Rigorózne konanie
aplikovaná biológia
aplikovaná chémia
biomedicínska chémia
biotechnológie

Akreditované štúdijné programy jazyk poskytovania anglický:
                                                                  forma štúdia         titul      dĺžka št.    pred. počet
biotechnológie                                                  D                 Bc.             3                20          
ochrana a obnovaživotného prostredia     D                 Bc.             3                20
aplikovaná chémia                                          D                 Mgr.           2                20
biomedicínska chémia                                   D                 Mgr.           2                20
biotechnológie                                                  D                 Mgr.           2                20

Doktorandské štúdium                                  D, E             PhD.         4,5
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia denné a externé štúdium

Molekulárna biológia

Biotechnológie


Spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium na Fakulte prírodných vied UCM pre prijatie na štúdium na akademický rok 2019/2020

Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave

Výsledky

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk