SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
EKOCHÉMIE
A RÁDIOEKOLÓGIE

ker.fpv.ucm.sk

Programs Chémia, Bc. Aplikovaná chémia, Mgr. Biomedicínska chémia, Mgr. AP chémia, PhD. APIN, Bc. denné APIN, Bc. externé Biológia, Bc. Biológia, Mgr. Molekulárna biológia, PhD. Biotechnológie, Bc. Biotechnológie, Mgr.

Profil katedry

ker.fpv.ucm.sk

Študijný program Environmentálna chémia a remediačné technológie je súčasťou študijného odboru 4.1.14 Chémia.

Zameriava sa na oblasť výskumu transportu a transformácie kovových kontaminantov
a rádiokontaminantov, vrátane ich biosorpcie a bioakumulácie.

K prioritným oblastiam výskumných aktivít pracoviska patrí rozvoj analytických
a rádioanalytických metód pre stanovenie kovov a ich chemických foriem v  pôdach a  vo vodách.
K výskumnej orientácii pracoviska patrí i rozvoj technológií zameraných na efektívne využívanie solárnej energie.
Všetky uvedené oblasti priamo súvisia s aktívnou a efektívnou ochranou životného prostredia.
Hlavným kritériom pre odbornú orientáciu katedry je snaha o bezproblémové uplatnenie svojich budúcich absolventov.

Nosné témy jadra znalostí pre 1. stupeň študijného programu Environmentálna chémia a remediačné technológie sú:

  • Základy chémie
  • Environmentálna chémia
  • Analytická chémia životného prostredia
  • Environmentálne biotechnológie
  • Odpadové hospodárstvo

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:

  • Bezpečnostné inžinierstvo
  • Environmentálna informatika
  • Environmentálny monitoring
  • Rizikové vlastnosti látok
Vedúci  katedry:
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.


Zástupca:

Tajomník katedry:
Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Pracovníci katedry:
prof. RNDr. Peter Šiška, CSc., PhD.
doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.
doc. Ing. Peter Kováč, PhD.
doc. Dr. habil. RNDr. Juraj Lesný, PhD., mimoriadny profesor
doc. RNDr. Jozef Mačala, PhD.
doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD.

Laborantka:
Marianna Polakovičová

Doktorandi:
Mgr. Zuzana Dürešová (4. ročník - EŠ)
Mgr. Martin Valica (4. ročník)
Mgr. Monika Bardáčová (2. ročník)
RNDr. Vanda Adamcová (1. ročník)

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

fax: (+421) 33 / 55 65 185
e-mail:
dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 105
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

Fax: 033 5565 120
e-mail:
daniela.simkova@ucm.sk