SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ODDELENIE
ENVIRONMENTÁLNYCH
VIED

Stránka oddelenia

•••
Ústav chémie a environmentálnych vied (ÚCHEV)
Oddelenie environmentálnych vied

Oddelenie environmentálnych vied ÚCHEV zabezpečuje v rámci študijného odboru 7. Ekologické a enviromentálne vedy študijné programy v dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia:

Oddelenie environmentálnych vied Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave patrí medzi mladšie oddelenia (predtým katedra ekochémie a rádioekológie) slovenských vysokých škôl. Bola založená 6. októbra 2010 na základoch vedeckého tímu, ktorý sa formoval a pôsobil od roku 2001 na Katedre biotechnológií.

Jej pracovníci a doktorandi sa venujú aktuálnym vedecko-výskumným otázkam patriacim do širokého spektra interdisciplinárnych odvetví environmentálneho inžinierstva, rádioekológie a ekochémie. Ide najmä o nasledovné oblasti:

 • vývoj metód a systémov slúžiacich na analýzu a odstraňovanie znečistenia vôd s využitím obnoviteľných zdrojov energie (najmä slnečnej a vodnej energie),
 • výskum aplikovateľnosti prírodných a antropogénnych sorbentov (čistiarenských kalov, biouhlia, alginitu, zeolitov) a ich modifikátov na odstraňovanie kontaminantov zo znečistených vôd,
 • identifikácia a charakterizácia extrémofilných mikroorganizmov s dôrazom na výskum ich výskytu a aplikovateľnosti pri zneškodňovaní rádioaktívnych odpadov,
 • rozvoj rádioindikátorových metód na odhad biologickej prístupnosti zložiek pôd a aplikácia lyzimetrov na charakterizáciu pôdnych procesov,
 • rozvoj nukleárnych analytických metód s dôrazom na pozitrónovú emisnú tomografiu v zmysle in vivo charakterizácie transportu rádioaktívne značených látok a kovov v rastlinných pletivách,
 • hodnotenie vplyvu stresových faktorov na rastliny s dôrazom na účinky ťažkých kovov s použitím moderných biochemických, analytických a zobrazovacích techník,
 • rozvoj aplikácie geoinformačných systémov s dôrazom na riešenie problémov z oblasti priestorovej charakterizácie kontaminovaného prostredia.

Členovia katedry majú v ostatných rokoch za sebou úspešné riešenie celého radu domácich i medzinárodných výskumných projektov, ako aj expertíznych aktivít pre prax (napr. pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť a.s.).
Pre riešenie menovaných výskumných problémov je Katedra vybavená nasledovnými vedeckými pracoviskami, resp. laboratóriami: Pracoviskom rádioekológie a nukleárnej analýzy (PRNA), Laboratóriami spektrálnych analýz, Ekochemickými laboratóriami a Geoinformačným centrom.

Oddelenie zabezpečuje akreditovaný študijný program Ochrana a obnova životného prostredia v študijnom odbore 7. Ekologické a environemntálne vedy, ktorý svojou náplňou a cieľmi nadväzuje na študijný program akreditovaný na Fakulte prírodných vied UCM v roku 2010 pod názvom Environmentálna chémia a remediačné technológie.

Absolvent študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia má nasledujúce teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti:

 • disponuje primeranými teoretickými znalosťami zo všetkých základných prírodovedných disciplín podmieňujúcich štúdium environmentálneho inžinierstva,
 • ovláda k ochrane a obnove životného prostredia prislúchajúcu laboratórnu techniku a základné laboratórne metodiky,
 • je oboznámený s chemickými, fyzikálnymi a biologickými aspektmi javov, ktoré sú predmetom štúdia ochrany a obnovy životného prostredia,
 • využíva výpočtovú techniku pre spracovanie údajov v oblasti životného prostredia a ovláda základné metódy programovania,
 • je schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi a to v širokom spektre činností zahŕňajúcich monitoring životného prostredia, remediačné a sanačné technológie, environmentálne poradenstvo a manažment ochrany a obnovy životného prostredia,
 • aktívne používa odbornú angličtinu, a v ideálnom prípade i ďalší svetový jazyk,
 • vie sa flexibilne prispôsobiť požiadavkám praxe a má dostatočné vedomosti pre pokračovanie v ďalších stupňoch vysokoškolského štúdia.
Nosné témy jadra znalostí pre 1. stupeň študijného programu Ochrana a obnova životného prostredia sú:
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Environmentálna mikrobiológia
 • Environmentálna toxikológia
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
 • Environmentálna chémia
 • Odpadové hospodárstvo
 • Biochémia

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:
 • Environmentálny manažment
 • Environmentálna analytická chémia
 • Rádioekológia
 • Remediačné technológie
 • Procesy a zariadenia environmentálnych technológií
 • Informatika a programovanie

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk