SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
BIOLÓGIE

http://fpv-kbio.webnode.sk/

Profil katedry

http://fpv-kbio.webnode.sk/

V rámci študijného odboru 4.2.1 Biológia realizujeme študijné programy v troch stupňoch vysokoškolského štúdia:

 • 1. stupeň, bakalárske štúdium: Aplikovaná biológia
 • 2. stupeň, magisterské štúdium: Aplikovaná biológia
 • 3. stupeň, doktorandské štúdium: Molekulárna biológia


Študijný program aplikovaná biológia sa zameriava, popri klasických biologických predmetoch, na moderné biologické disciplíny ako sú molekulárna biológia, genomika, proteomika, bioinformatika, biomolekulový dizajn a iné. V neposlednom rade je program zameraný na predmety akcentujúce biologické aspekty prírodovedy, na ekologické a environmentálne disciplíny, ako aj predmety zahrňujúce problematiku trvale udržateľného rozvoja.

Program bakalárskeho študijného programu Aplikovaná biológia má za cieľ formovať poslucháča v prvom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby nadobudol primerané poznatky zo základných prírodovedeckých disciplín, predovšetkým biológie, ako aj ich hraničných oblastí. Absolventi odboru Biológia môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním. Majú schopnosť rozhodnúť sa samostatne pri riešení problémov a navrhovaní opatrení, sú spôsobilí podieľať sa tvorbe projektov a úspešne ich realizovať v praxi. Absolvovanie štúdia vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na druhom stupni toho istého odboru, ale aj v niektorom z príbuzných študijných odborov.

Absolventi magisterského študijného programu Aplikovaná biológia dokážu riešiť problémy biologického výskumu, praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). V rámci študijného programu získajú potrebné teoretické i praktické poznatky, skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia pochopiť podstatné fakty, princípy a teórie v biológii, poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými odbormi, dokázať interdisciplinárne skúmať a poznávať podstatu prírodných technických i spoločenských procesov prebiehajúcich okolo nás. Absolventi sú schopní tvoriť projekty, a úspešne ich  realizovať v praxi. Po ukončení magisterského štúdia môže absolvent študijného programu Aplikovaná biológia pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore biológia.

Absolvent doktorandského študijného programu Molekulárna biológia (PhD.) je schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach biológie, ako aj v hraničných disciplínach. Absolvent ovláda vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo zvolených aplikačných oblastiach aplikovanej biológie s využitím najmodernejších metód molekulárnej biológie a genetiky. Je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť a objektívne vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné problémy súčasnej spoločenskej praxe. Vykonáva činnosť aj v rôznych ďalších oblastiach spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia, vo farmaceutickej, v klinickej biochémii, molekulárnej medicíne, v  potravinárstve a inde. Má základné manažérske schopnosti, zamerané na uplatňovanie aplikovanej biológie v praxi,dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a má tiež vedomosti o relevantných environmentálnych, ekonomických, právnych a etických  aspektoch. Na základe získaných vedomostí je absolvent študijného programu spôsobilý vyučovať špecializované biologické predmety na vysokej škole.

Nosné témy jadra znalostí pre študijný program aplikovaná biológia sú:

 • Všeobecná biológia
 • Biológia človeka
 • Biológia rastlín
 • Biológia živočíchov
 • Biochémia
 • Mikrobiológia
 • Molekulárna biológia
 • Fyziológia
 • Genetika

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:
 • základy chémie,
 • laboratórne techniky,
 • základy biotechnológií.
 
Štruktúra katedry

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Zástupca:
Ing. Eva Ürgeová, PhD.

Tajomník:
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.

Pracovníci katedry:
doc. Ing. Andrej Godány, CSc., mimoriadny profesor
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
RNDr. Daniela Jamrichová, PhD. - MD
RNDr. Zuzana Šramková, PhD. - MD
Ing. Miroslava Hlebová, PhD.
Ing. Miroslav Glasa, DrSc.
RNDr. Michal Konečný, PhD.
RNDr. Lenka Raabová, PhD.
RNDr. Zuzana Gerši, PhD.
RNDr. Michaela Mrkvová, PhD.
RNDr. Lucia Bocánová, PhD.

Laborantka:
Marianna Polakovičová

Doktorandi interní:
RNDr. Veronika Jarábková 
Mgr. Zuzana Janíčková
Mgr. Dominika Vešelényiová

Mgr. Martina Kešeľáková
Mgr. Andrea Patlevičová
Mgr. Filip Mareček

Mgr. Patrícia Marková
Mgr. Alexandra Vozárová
MSC. Ján Barilla
Mgr. Gabriela Krasňanská
Mgr. David Havlík
 

Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk