SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Biotechnológie

Bakalárske štúdium
Študijný program: Biotechnológie
Študijný odbor: 4. Biotechnológie
Úroveň národného kvalifikačného rámca: úroveň 6
Kód študijného programu: 183412
Akademický titul: Bc. (bakalár)
Forma a dĺžka štúdia: denná/ tri roky
Jazyk poskytovania: slovenský/anglický 
 

Ciele vzdelávania a profil absolventa
Študenti študijného programu biotechnológie majú v čase ukončenia vedomosti zo základov chémie (všeobecnej, anorganickej, organickej, analytickej, fyzikálnej, biochémie), biológie (mikrobiológie a molekulárnej), genetiky, biotechnológií (mikrobiálnych, poľnohospodárskych, enzýmových a environmentálnych), ekológie, ale aj matematiky, fyziky a štatistických analýz. V bakalárskom štúdiu získavajú už aj vedomosti z vybraných, špecializovaných oblastí, napríklad z virológie, kvality potravín, výživy, toxikológie, bioinformatiky, vedeckých databázach. Získavajú, resp. zlepšujú si vedomosti a prax v prírodovedeckej angličtine.  Získavajú zručnosti a kompetencie pre definovanie vedeckých hypotéz, prípravu projektov (experimentálnych) na ich overenie, experimentálne riešenie, definovanie výstupov a ich charakterizovanie, prezentovanie, obhajovanie a realizovanie (i v praxi).

Absolventi bakalárskeho štúdia majú teoretické vedomosti o štruktúrach prokaryotických aj eukaryotických biologických systémov a podstate procesov (fyzikálnochemických, biochemických a fyziologických) prebiehajúcich v nich ako aj o mechanizmoch ich regulácie. Získavajú prehľad o nich a vedia ich aplikovať v praxi. Poznajú základy metód zásahov do genómu prokaryotických a eukaryotických buniek, princípov genetickej modifikácie organizmov, základné spôsoby charakterizovania genetických zmien a získavajú prehľad o využívaní geneticky modifikovaných organizmov v rôznych oblastiach praxe. Sú schopní vykonávať prípravu biologických systémov k ich praktickému využitiu a samostatne riešiť (riadiť) dielčie operácie súvisiace s ich cieleným využívaním v poľnohospodársko-potravinárskej, farmaceuticko-medicínskej a chemicko-environmentálnej oblasti. Majú dostatok teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných k vykonávaniu laboratórnej kontroly a vyhodnocovaniu získaných údajov a vedia komunikovať s ekvivalentným stupňom manažmentu. Vlastnia vedomosti o ekonomických, právnych, etických a environmentálnych aspektoch biotechnológií, ktoré im umožňujú uplatniť sa na strednom stupni funkčných činností vo vedecko-výskumnej, výrobno-podnikateľskej sfére.
Odporúčaný študijný plán
Informačné listy k predmetov
V prípade zaujímavosti je možné si pozrieť profilové predmety študijného programu a zistiť aké vedomosti, zručnosti alebo kompetencie študent získa po ich úspešnom absolvovaní, prípadne si pozrieť podrobný opis študijného programu.

Požiadavky na uchádzačov, spôsob výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov
Počet študentov prijímaných na študijný program: 50
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods.1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Viac informácií tu.

Uplatnenie absolventov a povolania, ktoré môže absolvent ŠP vykonávať
Absolventi bakalárskeho študijného programu biotechnológie sa uplatňujú sa v chemických, farmaceutických, zdravotníckych, environmentálnych výskumných a prevádzkových zariadeniach, vo výrobnej sfére pri monitoringu prírodného prostredia, spracovávaní a využívaní databáz. Povolania, kde sa môže absolvent uplatniť sú napríklad laborant na rôznych oddeleniach (biochémia, mikrobiológia a pod.), operátor chemickej výroby, pracovník príjmu suroviny, pracovník výroby kvasiar/destilatér, technik výroby a ďalšie.
90 % študentov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na 2. stupni v odbore biotechnológie, alebo v niektorom z príbuzných odborov.

Pravidlá vyučovania a učenia sa
Pravidlá vyučovania sú jednoznačne definované v informačných listoch jednotlivých predmetov ako aj v Študijnom poriadku UCM, ktorým sa FPV riadi.
 
Postupy a kritéria hodnotenia
Informačné listy k predmetov
 
Podmienky absolvovania študijného programu
Podmienkou pre udelenie titulu Bc. je získanie min. 180 kreditov a absolvovanie štátnej skúšky.  


Miera úspešnosti
53 %

Doplňujúce informácie o študijnom programe Biotechnológie

Naši absolventi sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad Alpha medical, s.r.o. (Slovensko), AXON Neuroscience (Bratislava) - R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovensko) - predaj laboratórneho vybavenia, Biotika, a.s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral , a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovensko), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s.r.o. (Zvolen), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva a vysoké školy.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku anglického jazyka.
V prípade vynikajúcich študijných výsledkov má 15 % najlepších študentov možnosť získať motivačné štipendium, nakoľko Biotechnológie patria medzi odbory podporené dotáciami z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Absolventi bakalárskeho štúdia Biotechnológie môžu pokračovať štúdiom na magisterskom, rigoróznom ako aj doktorandskom stupni, pričom výhodou je individuálny prístup k študentov (v jednom ročníku je maximálne 50 študentov).
Výuka je realizovaná prednáškami s doplnením o praktické zručnosti prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia nadobudnutých vedomostí v laboratóriu, pričom v každom semestri sú minimálne dve laboratórne cvičenia zamerané na rozšírenie zručností a kompetencií študentov v študijnom programe Biotechnológie. 

Ďalšie podrobné informácie o študijnom programe sú uvedené na vsk.ucm.sk, prípadne na stránke oddelenia.

 
Osoba zodpovedná na kvalitu študijného programu
prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
 
Osoby zabezpečujúce profilové predmety
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
prof. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk