SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Aplikovaná informatika

Študijný program: Aplikovaná informatika
Študijný odbor: 18. Informatika
Úroveň národného kvalifikačného rámca: úroveň 7
Kód študijného programu: 183656
Akademický titul: Mgr. (magister)
Forma a dĺžka štúdia: denná/ dva roky
Jazyk poskytovania: slovenský
 
Ciele vzdelávania a profil absolventa
Študijný program aplikovaná informatikasa zameriava sa na princípy, metódy a nástroje pre tvorbu softvé­rových aplikácií, technológie vývoja softvérových aplikácií, grafické spracovanie údajov a vizualizáciu údajov v prírodných vedách. Študent získa vysokoškolské vzdelanie z informatických disciplín obohatené o matematické a vybrané prírodovedné disciplíny, ale aj z ekonomickým a právnych oblastí týkajúcich sa informatiky a bude rozumieť informačnému zabezpečeniu a požiadavkám priemyselných, vedeckovýskumných a servisných inštitúcií.Študijný program Aplikovaná informatika je navrhnutý tak, aby študent získal skúsenosti zo všetkých oblastí informatiky: od návrhu a vývoja algoritmov, cez vývoj webu, návrh operačného systému, vytváranie sietí, mobilných aplikácií, znalosť programovacích jazykov a databázových systémov, až po výpočtovú inteligenciu s použitím neurónových sietí či dolovaním dát, a množstvo ďalších oblastí. Okrem toho ponúka špecificky zamerané kurzy založené na zručnostiach, ktoré študentom pomôžu zlepšiť schopnosti v oblasti programovania, vytvárania webových stránok, inteligentných hier a multimediálnych, grafických a e-learningových systémov, dotazovania sa v databázach a operačných systémoch MS Windows, Linux a macOS. V prípade vynikajúcich študijných výsledkov sú študenti podporení štipendiom a aj zapojením do výskumu.
Absolvent študijného programu Aplikovaná informatika v magisterskom stupni získa ucelené druhostupňové vzdelanie v aplikovanej informatike s orientáciou na mobilné a počítačové siete, na decentralizáciu spracovania veľkých objemov dát a na webovské technológie s dôrazom na využitie umelej inteligencie pri interakcii človeka s počítačom, nadobudne skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov, naučí sa kriticky aplikovať vedomosti z aplikovanej matematiky, z architektúry pevných a mobilných komunikačných sietí, z návrhu paralelizácie výpočtov v rámci cloud computingu a spracovania veľkých dát, z technológie web rozhrania a tvorby aplikácií pre sociálne siete a počítačové hry, pričom bude schopný zvoliť najvhodnejšie metódy, techniky a prostriedky tak z technologickej oblasti ako aj z oblasti umelej a výpočtovej inteligencie, bude schopný vykonávať výskum a vývoj v oblasti sieťového prepojenia heterogénnych systémov včítane paralelných výpočtov a firemných web rozhraní, nachádzať vlastné riešenia problémov a tvorivo implementovať vyvinuté prístupy v rôznych aplikačných oblastiach. Bude mať zažité právne, ekonomické, spoločenské a morálne súvislosti svojej profesie v jej spoločenskom koncepte, bude pripravený tak na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovaní vedeckej kariéry, ako aj na bezprostredný vstup do odbornej praxe, kde bude schopný participovať v softvérovom tíme, aj ho prípadne viesť a osvojí si potrebu iniciatívne si vyhľadávať a samostatne používať cudzojazyčnú odbornú literatúru v rámci celoživotného vzdelávania.
Odporúčaný študijný plán – denná forma štúdia

V prípade zaujímavosti je možné si pozrieť profilové predmety študijného programu a zistiť aké vedomosti, zručnosti alebo kompetencie študent získa po ich úspešnom absolvovaní, prípadne si pozrieť podrobný opis študijného programu.
 
Požiadavky na uchádzačov, spôsob výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov
Počet študentov prijímaných na študijný program: 30
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.
Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný program na FPV UCM v Trnave alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania. Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia. V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže prijímacia komisia FPV požadovať vykonanie prijímacích skúšok. Viac informácií tu.
 
Uplatnenie absolventov a povolania, ktoré môže absolvent ŠP vykonávať
Absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo vedúci pracovník v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve a pod. a všade tam, kde sú možnosti využitia aplikácií informatiky; uplatní sa tiež ako projektový manažér a prevádzkovateľ informačných systémov. Napríklad špecialista v oblasti počítačových sietí, application engineer, systémový a databázový administrátor, C++ programátor alebo tiež web developer. Z absolventov magisterského štúdia v študijnom programe Aplikovaná informatika až 71 % pracuje v odbore.

Pravidlá vyučovania a učenia sa
Pravidlá vyučovania sú jednoznačne definované v informačných listoch jednotlivých predmetov ako aj v Študijnom poriadku UCM, ktorým sa FPV riadi.  
 
Podmienky absolvovania študijného programu
Podmienkou pre udelenie titulu Bc. je získanie min. 120 kreditov a absolvovanie štátnej skúšky. 

Postupy a kritéria hodnotenia
Informačné listy k predmetov – denná forma štúdia
 
Miera úspešnosti
85 %
 
Doplňujúce informácie o študijnom programe Aplikovaná informatika
Informatika sa na UCM vyučuje od roku 1997 a UCM má v tejto oblasti dlhoročnú tradíciu ako vo vzdelávaní, tak aj vo výskume. Absolventi magisterského stupňa programu Aplikovaná informatika môžu pokračovať v odbore na rigoróznom stupni. Vyučujúci a študenti informatiky tvoria jedinečnú komunitu s individuálnym prístupom k študentom, kde vyučujúci poznajú študentov po mene  (v jednom krúžku je priemerne 10 študentov). Učenie prebieha viacerými alternatívnymi prístupmi, vrátane tutoriálov, prednášok, cvičení a individuálnych projektov.
Vďaka modernému vybaveniu špecializovaných laboratórií ako je laboratórium počítačových sieti, laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti, laboratórium geografických informačných systémov, multimediálne laboratórium alebo laboratórium EDU Barracuda, majú študenti študijného programu Aplikovaná informatika dostatok možností rozvíjať teoretické poznatky v praxi. Študentom je v rámci vedecko-výskumných aktivít umožnený vstup do počítačových učební, ale aj špecializovaných laboratórií vybavených najmodernejšími softvérmi (laboratórium počítačových sieti sieťového akademického programu CISCO; laboratórium informačnej a sieťovej bezpečnosti s vlastným testovacím botnetom na DDoS útoky; GIS laboratórium so softvérom ArcGIS; multimediálne laboratórium – multimediálne stanice Apple iMac, pohybová platforma VR Katwalk mini, niekoľko setov VR; laboratórium EDU Barracuda s licenciami na virtuálne boxy). Špecialitou je laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco, ktoré pripravuje odborníkov na úrovni certifikácie CCNA. Študenti si môžu urobiť Cisco certifikát a tak zvýšiť svoju kredibilitu u budúcich zamestnávateľov.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus+ majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny a zvyky a získavať odborné znalosti v cudzom jazyku. Medzi Top 3 zamestnania absolventov patria pozície: aplikačný programátor, softvérový analytik a vývojár softvéru. Absolventi majú 100 % zamestnanosť.
Výskum v informatike je na UCM zameraný predovšetkým na oblasť multimediálnych a e-learningových systémov a na oblasti výpočtovej inteligencie a sieťovej bezpečnosti a ich vzájomné prepojenie. Akademickí pracovníci každoročne publikujú vedecké články v medzinárodných časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Okrem iného je na UCM už od roku 2005 vydávaný vlastný vedecký časopis v anglickom jazyku „Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics“, ktorý je v súčasnosti indexovaný v databáze vedeckých publikácií Inspec a v databáze Web of Science, ktoré patria medzi najprestížnejšie databázy.
 
Ďalšie podrobné informácie o študijnom programe sú uvedené na vsk.ucm.sk, prípadne na stránke Ústavu počítačových technológií a informatiky.

 
Osoba zodpovedná na kvalitu študijného programu
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.  
  
Osoby zabezpečujúce profilové predmety
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.   
Ing. Marek Šimon, PhD., funkčné miesto docent





 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk