SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Biotechnológie

Študijný program: Biotechnológie
Študijný odbor: 4. Biotechnológie
Úroveň národného kvalifikačného rámca: úroveň 7
Kód študijného programu: 100877
Akademický titul: Mgr. (magister)
Forma a dĺžka štúdia: denná/ dva roky
Jazyk poskytovania: slovenský/ anglický

Ciele vzdelávania a profil absolventa

Študenti študijného programu Biotechnológie v magisterskom stupni nadobudnú primerané poznatky zo základných prírodovedeckých disciplín, hlavne biotechnológií, biológie a chémie, ako aj ich hraničných oblastí. Vzhľadom na skutočnosť, že program zapadá do študijného odboru Biotechnológie ide predovšetkým o predmety akcentujúce biotechnologické aspekty. Významnou obsahovou časťou štúdia popri klasických chemických a biologických predmetoch je dôraz na biotechnologické disciplíny ako sú priemyselné biotechnológie, farmaceutické a medicínske biotechnológie, nanobiotechnológie, molekulárne biotechnológie, ale aj moderné biologické disciplíny, ktoré sú základom pre moderné biotechnológie, ako sú molekulárno-biologické techniky, inštrumentálne metódy analýzy, základy genomiky, biopalivá a produkty z obnoviteľných zdrojov, nové a funkčné potraviny a iné. Tiež sa v študijnom programe akcentuje  nadväznosť na ekologické aj environmentálne disciplíny a predmety zahrňujúce problematiku trvale udržateľného rozvoja v úzkej väzbe na regionálne špecifiká. Vzhľadom na širšiu uplatniteľnosť absolventa v praxi je prírodovedný a technologický základ štúdia doplnený o vybrané legislatívno-právne, etické a manažérske disciplíny. Získavajú, resp. zlepšujú si vedomosti a prax v prírodovedeckej angličtine. Získavajú návyky pre definovanie vedeckých hypotéz, prípravu projektov (experimentálnych) na ich overenie, experimentálne riešenie, definovanie výstupov a ich charakterizovanie, prezentovanie, obhajovanie a realizovanie (i v praxi).
Absolventi magisterského štúdia sú schopní skúmať biomolekuly a biologické systémy, ako aj ich prakticky využiť, vedia samostatne riadiť jednotlivé operácie súvisiace s ich cieleným využívaním v poľnohospodársko-potravinárskej, farmaceuticko-medicínskej a chemicko - environmentálnej oblasti, ako aj v oblasti priemyselného využitia obnoviteľných surovín, majú dostatok teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných k vykonávaniu laboratórnych ale aj výrobných činností a vyhodnocovaniu získaných údajov a vedia komunikovať s ekvivalentným stupňom manažmentu a majú tiež vedomosti o ekonomických, právnych, etických a environmentálnych aspektoch biotechnológií, ktoré im umožňujú uplatniť sa na strednom stupni funkčných činností vo vedeckovýskumnej, ale aj vo výrobno-podnikateľskej sfére. Tiež sú pripravení ďalej rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti na 3. stupni vysokoškolského štúdia.
Odporúčaný študijný plán

V prípade zaujímavosti je možné si pozrieť profilové predmety študijného programu a zistiť aké vedomosti, zručnosti alebo kompetencie študent získa po ich úspešnom absolvovaní, prípadne si pozrieť podrobný opis študijného programu.
 
Požiadavky na uchádzačov, spôsob výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov
Počet študentov prijímaných na študijný program: 30
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.
Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný program na FPV UCM v Trnave alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania. Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia. V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže prijímacia komisia FPV požadovať vykonanie prijímacích skúšok. Viac informácií tu.
 
Uplatnenie absolventov a povolania, ktoré môže absolvent ŠP vykonávať
Absolventi študijného programu Biotechnológie môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.), ako aj priamo vo výrobnej praxi. Pripravení sú splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne predovšetkým na pracoviskách venujúcim sa moderným biotechnológiám, ako aj environmentálne orientovaných pracoviskách a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy. Absolventi majú široké uplatnenie takisto v súkromných firmách a priemyselných podnikoch s inovačno-technologickou orientáciou v biotechnológiách, ale aj v príbuzných oblastiach. Povolania z profesie, v ktorých sa môžu absolventi študijného programu Biotechnológie v magisterskom stupni uplatniť sú napríklad vedecko-výskumný pracovník, laboratórny diagnostik, laborant na rôznych oddeleniach (biochémia, mikrobiológia a pod.), produktový špecialista, operátor chemickej výroby, pracovník príjmu suroviny, pracovník výroby kvasiar/destilatér, technik výroby, kontrolór kvality, špecialista vo výskume a vývoji, technológ, agronóm, špecialista sanitácie a hygieny.

Pravidlá vyučovania a učenia sa
Pravidlá vyučovania sú jednoznačne definované v informačných listoch jednotlivých predmetov ako aj v Študijnom poriadku UCM, ktorým sa FPV riadi.  
 
Podmienky absolvovania študijného programu
Podmienkou pre udelenie titulu Bc. je získanie min. 120 kreditov a absolvovanie štátnej skúšky. 

Postupy a kritéria hodnotenia
Informačné listy k predmetov
 
Miera úspešnosti
92 %
 
Doplňujúce informácie o študijnom programe Biotechnológie
Naši absolventi sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad Alpha medical, s.r.o. (Slovensko), AXON Neuroscience (Bratislava) - R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovensko) - predaj laboratórneho vybavenia, Biotika, a.s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral , a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovensko), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s.r.o. (Zvolen), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva a vysoké školy.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku anglického jazyka.
V prípade vynikajúcich študijných výsledkov má 15 % najlepších študentov možnosť získať motivačné štipendium, nakoľko Biotechnológie patria medzi odbory podporené dotáciami z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Výuka je realizovaná prednáškami s doplnením o praktické zručnosti prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia nadobudnutých vedomostí v laboratóriu, pričom v každom semestri sú minimálne dve laboratórne cvičenia zamerané na rozšírenie zručností a kompetencií študentov v študijnom programe Biotechnológie. 
 
Ďalšie podrobné informácie o študijnom programe sú uvedené na vsk.ucm.sk, prípadne na stránke oddelenia.
 
Osoba zodpovedná na kvalitu študijného programu
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
 
Osoby zabezpečujúce profilové predmety
prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
prof. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD..

 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk