SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Voľby do ŠRVŠ

Vážení študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti s vyhlásením nových volieb zástupcov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024 sa tieto voľby uskutočnia dňa 28. apríla prezenčnou formou v budove J. Herdu 2 v Trnave od 8:00 do 13:00 hod.

Neanonymné návrhy na člena ŠRVŠ za UCM v Trnave môžete predložiť na predpísanom tlačive. Návrh je možné odovzdať elektronicky predsedovi volebnej komisie Mgr. Igorovi Cintulovi na e-mail cintula2@ucm.sk. Akceptované budú iba tie návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a budú doručené najneskôr 20. apríla 2022 do 12:00 hod.
 

Návrh na kandidáta ŠRVŠ


Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku, ktorý sa zameriava predovšetkým na koordináciu a podporu činnosti študentov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky, preto Vás vyzývame, využite Vaše právo zvoliť si zástupcov do ŠRVŠ za UCM v Trnave a zlepšiť tak akademické prostredie na Slovensku.


Mgr. Igor Cintula
predseda volebnej komisie do ŠRVŠ za UCM v Trnave 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk