SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Inžinierstvo životného prostredia

Študijný program: Inžinierstvo životného prostredia
Študijný odbor: 7. Ekologické a environmentálne vedy
Úroveň národného kvalifikačného rámca: úroveň 7
Kód študijného programu: 183605
Akademický titul: Ing. (inžinier)
Forma a dĺžka štúdia: denná/ dva roky
Jazyk poskytovania: slovenský
 
Ciele vzdelávania a profil absolventa
Študenti študijného programu Inžinierstvo životného prostredia majú pokročilé vedomosti o vplyvoch fyzikálnochemických a antropogénnych faktorov na životné prostredie, vedomosti a zručnosti pre detekciu a monitoring ich dopadov, získajú flexibilné a komplexné kompetencie pre zhodnotenie kvality životného prostredia, resp. pre identifikáciu a realizáciu možných riešení jeho remediácie.
Absolvent študijného programu Inžinierstvo životného prostredia získa primerané teoretické znalosti v oblasti fyzikálnych, chemických a biologických dejov a interpretovania zákonitostí týchto procesov prebiehajúcich v rôznych technologických operáciách a prevádzkach, materiálových a energetických bilancií, ako aj modelovania pohybu látok v jednotlivých zložkách životného prostredia, vedomosti a zručnosti v oblasti ovládania princípov vnímania environmentálnych podnetov jednoduchými aj zložitejšími organizmami, zručnosti v laboratórnych technikách a metódach v oblastiach štúdia Inžinierstva životného prostredia. Tiež majú schopnosť tvorivo využívať získané poznatky v aplikovanom výskume a výrobnej praxi, majú schopnosť a kompetenciu navrhovať, zavádzať a aplikovať metódy a prostriedky pri riešení problémov znečistenia prostredia, ako aj racionálne a efektívne riadiť procesy a definovať najoptimálnejšie charakteristiky zariadení a systémov, v ktorom dané procesy prebiehajú. Absolventi majú schopnosť samostatne vedecko-výskumne pracovať v oblasti chemického, biochemického, environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva, zručnosť pracovať s výpočtovou technikou pri využívaní komerčných softvérov aplikovaných pri získavaní a štatistickom alebo priestorovom (GIS) spracovaní údajov súvisiacich s hodnotením životného prostredia, pri plánovaní experimentov a spracovaní i prezentácii výsledkov, ako aj schopnosť čiastočne využívať metódy programovania. Absolventi majú schopnosť a kompetenciu v oblasti praktickej aplikácie získaných vedomostí a zručností, a to v širokom spektre činností zahŕňajúcich meranie a monitoring analytických charakteristík jednotlivých zložiek životného prostredia, aplikovanie (bio)remediačných (sanačných) technológií, environmentálne poradenstvo v širokej škále inštitúcií vrátane podnikateľskej sféry, prácu v tímoch realizujúcich prieskumnú a výskumnú aktivitu pri ochrane a obnove životného prostredia. Tiež sú schopní sa prispôsobiť zvyšujúcim a meniacim sa požiadavkám praxe, vrátane riešenia svojho ďalšieho vzdelávania formou pokračovania v 3. stupni vysokoškolského štúdia, a to v širokej škále environmentálne inžinierskych a chemicko-technologických študijných programov.
Odporúčaný študijný plán

V prípade zaujímavosti je možné si pozrieť profilové predmety študijného programu a zistiť aké vedomosti, zručnosti alebo kompetencie študent získa po ich úspešnom absolvovaní, prípadne si pozrieť podrobný opis študijného programu.
 
Požiadavky na uchádzačov, spôsob výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov
Počet študentov prijímaných na študijný program: 20
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods.1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.
Pri prijímaní na inžiniersky študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný program na FPV UCM v Trnave alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia. Viac informácií tu.
 
Uplatnenie absolventov a povolania, ktoré môže absolvent ŠP vykonávať
Absolvent študijného programu Inžinierstvo životného prostredia má predpoklady sa uplatniť sa v rôznych environmentálnych a sanačných zariadeniach kontrolného, prevádzkového i výskumného zamerania a vykonávať náročnejšie práce predovšetkým technického charakteru (napr. v čistiarňach odpadových vôd, na pracoviskách Slovenskej inšpekcie životného prostredia, na pracoviskách Úradu verejného zdravotníctva), v štátnej a verejnej správe ako pracovník v oblasti environmentálnej informatiky a environmentálnej legislatívy (napr. na obvodných a krajských úradoch životného prostredia, na Environmentálnom fonde), v súkromnej sfére v spoločnostiach zameraných na tvorbu environmentálnych technológií a ich aplikáciu pri ochrane životného prostredia, spracovaní surovín alebo produkcii bioenergie. Tiež sa môže uplatniť ako vedecko-výskumný pracovník na univerzitných a výskumných pracoviskách, ako podnikový ekológ, v poradenskej činnosti v otázkach životného prostredia najmä pre výrobnú sféru, ako pedagóg vo vzdelávacích inštitúciách po absolvovaní pedagogického minima (napr. na Filozofickej fakulte UCM v Trnave) alebo môže pokračovať v 3. stupni vysokoškolského štúdia. Príklady profesií, kde sa môže absolvent inžinierskeho študijného programu uplatniť sú napríklad referent životného prostredia pre automobilový závod, referent odpadového hospodárstva, prevádzkový manažér ČOV, vedúci oddelenia posudzovania vplyvom, samostatný odborný referent na Oddelení životného prostredia a ďalších.

Pravidlá vyučovania a učenia sa
Pravidlá vyučovania sú jednoznačne definované v informačných listoch jednotlivých predmetov ako aj v Študijnom poriadku UCM, ktorým sa FPV riadi.  

Postupy a kritéria hodnotenia
Informačné listy k predmetov
 
Podmienky absolvovania študijného programu
Podmienkou pre udelenie titulu Bc. je získanie min. 120 kreditov a absolvovanie štátnej skúšky. 
 
Miera úspešnosti
bez absolventov, novoakreditovaný študijný program
 
Doplňujúce informácie o študijnom programe Ochrana a obnova životného prostredia
Cieľom študijného programu Inžinierstvo životného prostredia je vychovať nový typ špecialistov schopných využiť poznatky z viacerých odborov pri riešení existujúcich environmentálnych problémov. Ide teda o silne medziodborový študijný program. Celý program je navrhnutý tak, aby podporil tvorivé myslenie, samostatnú prácu a inovatívny prístup pri využívaní získaných poznatkov v environmentálnych vedách, ochrane životného prostredia aj pri tvorbe nových technológií, ktoré nebudú natoľko poškodzovať životné prostredie ako je to v prípade konvenčných technológií. Cieľom programu je porozumieť štruktúre a funkcii komplexných environmentálnych systémov z hľadiska efektivity ich fungovania, ako aj dosiahnutia ich trvalej energetickej udržateľnosti a minimalizovania ich vplyvu na životné prostredie. Zároveň je veľký dôraz kladený na podporu spolupráce s praxou a uľahčenie prenosu získaných poznatkov do konkrétnych technologických riešení. Program ponúka špecifiká unikátne na národnej aj medzinárodnej úrovni, keďže využíva jedinečnosť inštitúcie aj zloženia učiteľov, hlavne v oblasti využitia rádioanalytických metód, molekulárno-biologických analýz živých systémov, metód environmentálnej mikrobiológie a biotechnológií či biofyzikálnych metód v oblasti životného prostredia. Tak prispieva aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti študenta na trhu práce. Výnimočnosť programu zabezpečujú aj skúsenosti učiteľov s prácou v medzinárodných tímoch pri riešení rôznych medzinárodných projektov, s prácou pre prax a rovnako aj s prácou pre inštitúcie európskeho významu, napr. Európska komisia, Európska vedecká nadácia, prípadne zahraničné grantové agentúry.
Študenti študijného programu Inžinierstvo životného prostredia majú počas štúdia možnosť pracovať v špičkovo vybavených laboratóriách, v ktorých sa realizujú cvičenia aj experimentálne časti ich diplomových prác. Každý študent má možnosť získať medzinárodné skúsenosti aj počas zahraničných mobilít, napr. v programe Erasmus.
Absolventi študijného programu Inžinierstvo životného prostredia majú možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu na doktorandskom stupni alebo sa zamestnať v praxi, napr. v spoločnostiach PEWAS, s.r.o.,  BIONT, a.s., výskumných centrách, napr. Výskumný ústav rastlinnej výroby, Národné poľnohospodárske  a potravinárske centrum, v rôznych laboratóriách alebo na pracoviskách SAV.
 
Ďalšie podrobné informácie o študijnom programe sú uvedené na vsk.ucm.sk, prípadne na stránke oddelenia.

 
Osoba zodpovedná na kvalitu študijného programu
prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD.
 
Osoby zabezpečujúce profilové predmety
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD., funkčné miesto profesor
prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Mgr. Martin Valica, PhD.
 

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk