SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Aplikovaná biológia

Študijný program: Aplikovaná biológia
Študijný odbor: 3. Biológia
Úroveň národného kvalifikačného rámca: úroveň 6
Kód študijného programu: 107124
Akademický titul: Bc. (bakalár)
Forma a dĺžka štúdia: denná/ tri roky
Jazyk poskytovania: slovenský
 
Ciele vzdelávania a profil absolventa
Študenti študijného programu Aplikovaná biológia získajú potrebné teoretické i praktické poznatky, skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia pochopiť podstatné fakty, princípy a teórie v biológii, poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými odbormi, budú vedieť sa orientovať v prírodovedných disciplínach, budú mať základné poznatky a z nich vedieť získavať, triediť, spracúvať a využívať hĺbkové informácie z príslušných databáz. Študenti po absolvovaní študijného programu Aplikovaná biológia budú schopní využiť poznatky pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu, dokážu interdisciplinárne skúmať a poznávať podstatu prírodných, technických i spoločenských procesov prebiehajúcich okolo nás, budú mať schopnosť sa rozhodnúť pri riešení problémov a navrhovaní opatrení a budú spôsobilí navrhnúť a spracovať inovatívne opatrenia a zmeny v praxi do dokumentačnej podoby.
Absolventi študijného programu Aplikovaná biológia získajú potrebné teoretické i praktické poznatky, skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia pochopiť podstatné fakty, princípy a teórie v biológii, poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými odbormi, mať z nich základné poznatky a vedieť ich získavať, triediť, spracúvať a používať ich pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu. Majú schopnosť sa pri riešení problémov a navrhovaní opatrení samostatne rozhodnúť, sú spôsobilí podieľať sa na tvorbe projektov a úspešne ich realizovať v praxi. Absolvent odboru Biológia (1.stupeň) dokáže riešiť problémy biologického výskumu, praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Absolventi odboru Biológia majú znalosti z biologických vedných disciplín, poznatky z viacerých chemických odborov a hraničných vedných disciplín a pri riešení praktických úloh dokážu využívať biologické a chemické metódy.
Odporúčaný študijný plán

V prípade zaujímavosti je možné si pozrieť profilové predmety študijného programu a zistiť aké vedomosti, zručnosti alebo kompetencie študent získa po ich úspešnom absolvovaní, prípadne si pozrieť podrobný opis študijného programu.
 
Požiadavky na uchádzačov, spôsob výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov
Počet študentov prijímaných na študijný program: 50
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods.1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na strednej škole. Viac informácií tu.
 
Uplatnenie absolventov a povolania, ktoré môže absolvent ŠP vykonávať
Absolventi odboru Biológia (1. stupeň) môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Pripravení sú splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne predovšetkým v mikrobiologických, molekulárno-biologických laboratóriách a environmentálne-ekologicky orientovaných pracoviskách, uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou.
90 % študentov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na 2. stupni v odbore biológia, alebo v niektorom z príbuzných odborov, avšak absolventi sa môžu uplatniť napríklad pracovník vo výskume a vývoji, technológ, špecialista sanitácie a hygieny, učitelia prírodovedných a odborných predmetov alebo aj farmaceutickí reprezentanti.

Pravidlá vyučovania a učenia sa
Pravidlá vyučovania sú jednoznačne definované v informačných listoch jednotlivých predmetov ako aj v Študijnom poriadku UCM, ktorým sa FPV riadi.  

Postupy a kritéria hodnotenia
Informačné listy k predmetom
 
Podmienky absolvovania študijného programu
Podmienkou pre udelenie titulu Bc. je získanie min. 180 kreditov a absolvovanie štátnej skúšky. 
 
Miera úspešnosti
69 %
 
Doplňujúce informácie o študijnom programe Aplikovaná biológia
Výučba v študijnom programe Aplikovaná biológia sa realizuje formou prednášok a seminárov, resp. prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia vybraných nadobudnutých vedomostí a získania praktických zručností v laboratóriách. V rámci študijného programu Aplikovaná biológia je spravidla možnosť získania najnovších informácií a ich syntetického spracovania z oblasti hlavne mikrobiológie, virológie, protistológie, mykológie, molekulárnej biológie, biológie rastlín a človeka, resp. základov genetiky, evolučnej biológie, bioinformatiky, genomiky, proteomiky, ktoré sú  nosnou súčasťou riešenia kompilačných bakalárskych prác. Výhodou štúdia v študijnom programe Aplikovanej biológie na FPV UCM v Trnave je individuálny prístup k študentom (v jednom ročníku je maximálne 50 študentov) a v prípade vynikajúcich študijných výsledkov majú najlepší študenti možnosť získať motivačné štipendium. Absolventi magisterského štúdia Aplikovanej biológie môžu po vypracovaní rigoróznej práce a jej úspešnom obhájení získať titul RNDr.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku aktívneho ovládania anglického jazyka.
Absolventi štúdia biológie sú zamestnaní v rámci celého Slovenska, a to či už na vysokých školách, ústavoch SAV, resp. špecializovaných rezortných ústavoch, a v súkromných firmách, niektorí aj v zahraničí, najmä v Českej republike. Tu využívajú získané vedomosti a praktické zručnosti hlavne z rôznych oblastí mikrobiológie, genetiky a molekulárnej biológie.
 
Ďalšie podrobné informácie o študijnom programe sú uvedené na vsk.ucm.sk, prípadne na stránke oddelenia.

 
Osoba zodpovedná na kvalitu študijného programu
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
 
Osoby zabezpečujúce profilové predmety
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
doc. Ing. Miroslav Glasa, DrSc.
doc. RNDr. Milan Seman, CSc.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk