SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Aplikovaná biológia

Študijný program: Aplikovaná biológia
Študijný odbor: 3. Biológia
Úroveň národného kvalifikačného rámca: úroveň 7
Kód študijného programu: 100677
Akademický titul: Mgr. (magister)
Forma a dĺžka štúdia: denná/ dva roky
Jazyk poskytovania: slovenský
 
Ciele vzdelávania a profil absolventa
Základnou charakteristikou študijného programu Aplikovaná biológia je jeho interdisciplinárnosť, predovšetkým v rámci prepojenia moderných biologických predmetov (s akcentom na mikrobiológiu, virológiu, molekulárnu biológiu, vrátane genomiky, proteomiky a bioinformatiky) a biotechnologických, ekologicko-environmentálnych a chemických disciplín. Jeho súčasťou sú však aj spoločenskovedné, socio-ekonomické, technologické, morálno-etické a manažérske prepojenia vyššie uvedených oblastí. Cieľom študijného programu je pripraviť absolventa schopného samostatne, tvorivo a komplexne riešiť problémy interdisciplinárneho charakteru a v nových podmienkach rozvoja vedy, techniky a informatizácie rozvíjať a aplikovať poznatky týkajúce sa trvale udržateľného rozvoja s ohľadom na determinácie a špecifiká príslušného regiónu formou prípravy nových vzdelaných a erudovaných kádrov, realizácie vedeckých prác, výkonu zamestnanca v decíznej sfére, alebo realizáciou inovatívnych technológii vo výrobnej praxi a podporou podnikania.
Absolventi študijného programu Aplikovaná biológia majú znalosti z biologických vedných disciplín, majú poznatky aj z hraničných vedných disciplín a dokážu využívať biologické a chemické metódy pri riešení praktických úloh. Absolventi študijného programu získajú potrebné teoretické i praktické poznatky, skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia pochopiť podstatné fakty, princípy a teórie v biológii, poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými odbormi, orientujú sa v prírodných disciplínach, majú z nich základné poznatky a z nich vedieť získavať, triediť, spracúvať a využívať hĺbkové informácie z príslušných databáz. Sú schopní používať ich pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu, dokážu interdisciplinárne skúmať a poznávať podstatu prírodných technických i spoločenských procesov prebiehajúcich okolo nás a majú schopnosť sa rozhodnúť pri riešení problémov a navrhovaní opatrení. Absolventi sú spôsobilí navrhnúť a spracovať inovatívne opatrenia a zmeny v praxi do dokumentačnej podoby, tvoriť projekty, získať projektové krytie a úspešne ich realizovať v praxi, cielene využívať doterajšie i novozískané poznatky iných i svoje vlastné na tvorivé hľadanie riešení posúvajúcich objektívne súčasný stav v oblasti trvalo udržateľného regionálneho rozvoja dopredu.
Odporúčaný študijný plán

V prípade zaujímavosti je možné si pozrieť profilové predmety študijného programu a zistiť aké vedomosti, zručnosti alebo kompetencie študent získa po ich úspešnom absolvovaní, prípadne si pozrieť podrobný opis študijného programu.
 
Požiadavky na uchádzačov, spôsob výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov
Počet študentov prijímaných na študijný program: 30
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (podľa § 56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky.
Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný program na FPV UCM v Trnave alebo na inej vysokej škole príbuzného zamerania. Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok bakalárskeho štúdia. V prípade uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia. Pri prijímaní do magisterského študijného programu aplikovaná biológia sa odporúča, aby študent na bakalárskom stupni štúdia absolvoval predmety molekulárna biológia a mikrobiológia. V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže prijímacia komisia FPV požadovať vykonanie prijímacích skúšok. Viac informácií tu.
 
Uplatnenie absolventov a povolania, ktoré môže absolvent ŠP vykonávať
Po ukončení magisterského štúdia v študijnom programe Aplikovaná biológia môže absolvent študijného programu pokračovať v doktorandskom štúdiu na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave a to v rámci programu Molekulárna biológia. Absolventi môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým, biomedicínskym a biotechnologickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Pripravení sú splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne predovšetkým na pracoviskách venujúcim sa moderným biotechnológiám (rekombinantným DNA technológiám) ako aj environmentálne-ekologicky orientovaných pracoviskách a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou. Povolania z profesie, v ktorých sa môžu absolventi uplatniť sú napríklad špecialista vo výskume a vývoji, technológ, špecialista sanitácie a hygieny, učitelia prírodovedných a odborných predmetov alebo aj farmaceutickí reprezentanti.
 
Pravidlá vyučovania a učenia sa
Pravidlá vyučovania sú jednoznačne definované v informačných listoch jednotlivých predmetov ako aj v Študijnom poriadku UCM, ktorým sa FPV riadi.

Postupy a kritéria hodnotenia
Informačné listy k predmetov

 
Podmienky absolvovania študijného programu
Podmienkou pre udelenie titulu Bc. je získanie min. 120 kreditov a absolvovanie štátnej skúšky. 

Miera úspešnosti
87 %
 
Doplňujúce informácie o študijnom programe Aplikovaná biológia
Výučba v študijnom programe Aplikovaná biológia sa realizuje formou prednášok a seminárov, resp. prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia vybraných nadobudnutých vedomostí a získania praktických zručností v laboratóriách. V rámci študijného programu Aplikovaná biológia je spravidla možnosť získania najnovších informácií a ich syntetického spracovania z oblasti hlavne mikrobiológie, virológie, protistológie, mykológie, molekulárnej biológie, biológie rastlín a človeka, resp. základov genetiky, evolučnej biológie, bioinformatiky, genomiky, proteomiky, ktoré sú  nosnou súčasťou riešenia kompilačných bakalárskych prác. Výhodou štúdia v študijnom programe Aplikovanej biológie na FPV UCM v Trnave je individuálny prístup k študentom (v jednom ročníku je maximálne 30 študentov) a v prípade vynikajúcich študijných výsledkov majú najlepší študenti možnosť získať motivačné štipendium. Absolventi magisterského štúdia Aplikovanej biológie môžu po vypracovaní rigoróznej práce a jej úspešnom obhájení získať titul RNDr. Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku aktívneho ovládania anglického jazyka.
Absolventi študijného programu Aplikovaná biológia sú zamestnaní v rámci celého Slovenska na pracoviskách ako napríklad Alpha medical, s.r.o. (Slovensko); Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava); Biotika, a.s. (Slovenská Ľupča); Enviral , a.s. (Leopoldov); Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo); Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava); Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec); Biomedicínske centrum, Ústav experimentálnej onkológie (SAV); Skupina GSK (Levice/Bratislava); VWR International, s.r.o. (Slovensko); Klinická biochémia, Laboratórium molekulárnej genetiky (Žilina); Medirex, Bratislava - oddelenie genetiky; Medirex - Nitra, Oddelenie klinickej mikrobiológie; Zentiva, a.s. (Bratislava); súkromné histologické laboratórium Cytopathos, spol. s.r.o. v Bratislave; Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva a vysoké školy. Tu využívajú získané vedomosti a praktické zručnosti hlavne z rôznych oblastí mikrobiológie, genetiky a molekulárnej biológie.
 
Ďalšie podrobné informácie o študijnom programe sú uvedené na vsk.ucm.sk, prípadne na stránke oddelenia.

Osoba zodpovedná na kvalitu študijného programu
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
 
Osoby zabezpečujúce profilové predmety
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
doc. Ing. Miroslav Glasa, DrSc.
RNDr. Zuzana Gerši, PhD., funkčné miesto docent
 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk