SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Študentská vedecká konferencia

Na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave sa každoročne koná celoslovenská študentská vedecká konferencia s názvom „Aplikované prírodné vedy“. 
Cieľom študentskej vedeckej konferencie je dať možnosť študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia prezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác, a tým im poskytnúť priestor pre vzájomnú komunikáciu a získavanie nových informácií počas odborných diskusií.
V rámci konferencie prebieha aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác.

ORGANIZAČNÉ POKYNY k ŠVK APV 2019
 
Registrácia:Prihlášky zasielať na e-mailovú adresu organizačnému garantovi príslušnej sekcie do 27.3.2019.
 
Prezentácia prác:Pre každý prezentovaný príspevok je vyhradený časový limit 10 min. s následnou odbornou diskusiou v rozsahu 5 min.
 
Prezentačná technika:Dataprojektor.
 
Rokovací jazyk:Sekcia 1 – 4: Slovenský, český alebo anglický,
 Sekcia 5:      Anglický.
 
Termín odovzdania príspevkov: Príspevok v rozsahu 4 - 5 strán zasielať editorovi zborníka, Mgr. Martinovi Valicovi, PhD., na e-mailovú adresu martin.valica@ucm.sk do 29.03.2019.
 
Výstupom z konferencie bude Zborník prác zo študentskej vedeckej konferencie „Aplikované prírodné vedy“ (CD-ROM). Vzor príspevku možno získať na stránke http://fpv.ucm.sk. V deň konania konferencie treba priniesť prezentáciu na CD nosiči alebo na USB kľúči.
 
Program konferencie bude zaslaný prihláseným účastníkom na e-mailovú adresu týždeň pred konaním konferencie.

Pozvánka na ŠVK 2019
Inštrukcie pre písanie príspevku 
Prihláška na ŠVK 2019
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk