SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Medzinárodné vzťahy

Brožúra UCM (EN)

Prednášky zahraničných hostí


Evidencia mobilít odchádzajúcich študentov a zamestnancov FPV UCM

ERASMUS+  je  program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej  prípravy mládeže a športu v Európe. Umožňuje vycestovať do zahraničia na študijný pobyt, stáž alebo prax na rôzne dlhé časové obdobie – dĺžka pobytu závisí od druhu mobility.

 • Študenti - môžu absolvovať štúdium alebo stáž
 • Zamestnanci - môžu absolvovať výučba, školenie, alebo kombinovaný pobyt
 • Absolventi  -  môžu absolvovať stáž
 
Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na oficiálnej web stránke programu.
 
Mobility študentov

Typy Erasmus mobilít pre študentov:
 • Dlhodobé: Mobilita štúdium (SMS) a Mobilita stáž (SMT) – minimálna dĺžka pobytu je 2 mesiace
 • Krátkodobé mobility  5 – 30 dní (štúdium alebo stáž)
Oprávnení účastníci: Študenti denného alebo externého štúdia na UCM od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia alebo čerství absolventi, ktorí boli vybraní  na mobilitu počas posledného ročníka štúdia

Prihláška, výberové konanie

 • Každý účastník Erasmus mobility musí prejsť transparentným výberovým konaním. Výberové konanie sa koná vo forme pohovoru a do úvahy sa berú doterajšie študijné výsledky, motivácie a jazykové zručnosti uchádzača.
 • Výzva na podávanie prihlášok bude zverejnená na stránke fakulty
 • Zoznam zahraničných univerzít, na ktoré môžu študenti FPV v aktuálnom akademickom roku vycestovať nájdete v zozname
 • Prihlášku na mobilitu môžete podať prostredníctvom online formulára
 
Koho kontaktovať?

Otázky týkajúce sa zahraničných mobilít môžete adresovať na Erasmus koordinátora FPV UCM:
Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD
Email: dominika.veselenyiova@ucm.sk
Telefón: 033 5565 318

Informácie o výbere vhodných predmetov a ich uznávaní po návrate z mobility:

Odporúčame študentom, aby svoj študijný plán a zoznam predmetov, ktoré absolvujú na hosťujúcej univerzite vopred konzultovali so svojím školiteľom, alebo študijným poradcom na príslušnej katedre.

Potrebné dokumenty

Študent je zodpovedný za dodanie potrebných dokumentov pred nástupom na mobilitu aj po návrate z nej. Pred odchodom na mobilitu sú potrebné nasledujúce dokumenty:
 • Learning Agreement – v prípade  použitia OLA jeho PDF verziu
 • Akceptačný list
 • Potvrdenie o účasti na Erasmus pobyte

Ďalšie informácie:

 • Kompletný postup pre mobility odchádzajúcich študentov
 • Poistenie: Pre účastníkov mobilít na štúdium je povinné poistenie liečebných nákladov v zahraničí formou Európskeho preukazu zdravotného poistenia alebo poistenie liečebných nákladov v zahraničí u komerčnej poisťovne. Odporúčané sú špecializované poistenia pre študijné pobyty ERAPO alebo cestovné poistenie pre študijné pobyty a stáže od poisťovne Groupama (https://www.groupama.sk/sk/produkty/cestovne-poistenie-pre-studijne-pobyty-a-staze.html).
 • Ubytovanie v zahraničí: môže byť poskytnuté aj zahraničnou univerzitou, ale nie je to jej povinnosťou. Informácie vám poskytne zahraničná univerzita.
 • Dôležitá je aj komunikácia so zahraničným oddelením prijímajúcej univerzity.
 • Grant – finančný príspevok k výdavkom na pobyt v zahraničí – počítajte s tým, že nemusí pokryť všetky výdavky na pobyt.
 • Vyplácanie grantu je nasledovné: 80% celkovej čiastky pred pobytom, zostatok po návrate a dodaní potrebných dokumentov.
 
 

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk