SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

AKTUALITY

10.01.2018

Deň otvorených dverí UCM 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave srdečne pozýva všetkých študentov, učiteľov, priateľov a známych na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 16.2.2018 od 9:00 hod. v priestoroch auly univerzity na Bučianskej ulici.

Okrem zaujímavej prezentácie univerzity a študijných odborov zážitkovou formou sa môžete tešiť aj na účasť univerzitných záujmových krúžkov a dúfame, že spolu s nami nasajete tú pravú atmosféru akademického života.

Tešíme sa na Vás!

Deň otvorených dverí UCM

13.12.2017

Oznam ŠO UCM a OAČ UCM
Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností  budú v dňoch 18.12.2017 – 5.1.2018 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.

30.11.2017

S hlbokým smútkom a bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že vo veku 77 rokov nás dňa 29.11.2017 opustil rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.  Na univerzite pôsobil od jej vzniku ako vysokoškolský pedagóg, neskôr ako prodekan a dekan na Fakulte masmediálnej komunikácie. Od roku 2010 zastával najvyššiu funkciu ako rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Svojou zanietenou prácou posunul univerzitu v jej rozvoji vpred, či už v oblasti pedagogickej, tak i v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a podarilo sa mu udržať univerzitu na významnom mieste v slovenskom akademickom priestore.

Za  toto všetko i za ľudský prístup k študentom a pracovníkom univerzity mu patrí hlboká úcta a vďaka.

Česť jeho pamiatke!

28.11.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

15.11.2017

UCM v Trnave pozýva na ďalší ročník Kariérneho dňa
UCM v Trnave v spolupráci s Národným kariérnym centrom pozýva všetkých študentov na ďalší ročník kariérneho dňa, počas ktorého študenti dostanú možnosť porozprávať sa za okrúhlym stolom s najväčšími zamestnávateľmi na Slovensku.
Kariérny deň 2017 sa bude konať dňa 22.11.2017 v priestoroch vstupnej haly UCM v Trnave na Bučianskej ulici a to v dvoch skupinách:
1. Skupina od 9:00 do 10:00
2. Skupina od 11:00 do 12:00

Bude aj prestávka na kávu a teda príležitosť na networking. S výhodou „domácej pôdy“ dostanú študenti UCM možnosť porozprávať sa so zamestnávateľmi ako Amazon, Henkel, YourChoice, Compass Group a inými, ktorí vysvetlia, akých kandidátov do svojich spoločností hľadajú, od skúsených personalistov dostanú rady, ako správne napísať zaujímavý životopis a u tých najpovolanejších sa informovať na pracovné ponuky a stáže počas štúdia alebo na možnosti spolupráce pri písaní diplomových prác. Viac info

13.11.2017

Oznámenie
Dňa 9.11.2017 sa úspešne habilitoval a obhájil habilitačnú prácu na tému
"Tvorba a návrh kurikula na výučbu angličtiny doktorandov v prírodovedných a technických oblastiach štúdia" v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry Mgr. Juraj Miština, PhD. Novému docentovi Fakulty prírodných vied srdečne blahoželáme!

10.11.2017

Pozvánka na konferenciu
Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konfereniu s názvom OCHRANA OVZDUŠIA -
AIR PROTECTION 2017
, ktorá sa uskutočí v dňoch 22. – 24. novembera 2017.
Miesto konania: Štrbské Pleso, Hotel PATRIA****. Viac info

06.11.2017

Harmonogram slávnostnej imatrikulácie študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FPV UCM v ak. r. 2017/2018.
Miesto konania: Aula, Bučianska 4/A, Trnava
Dátum: 21. november 2017  
Čas: od 12.15 hod. do 13.45 hod.
Účasť študentov je povinná! Vstup v malom spoločenskom oblečení!
V
ýučba v tento deň pre všetkých študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia  FPV UCM trvá do 11:00 hod. Po skončení imatrikulácie majú študenti voľno.

03.11.2017

Pozvánka Študentského klubu VšeVed
Dňa 8. novembra 2017 sa o 16:00 hod. na prízemí UCM v malej zasadačke rektora uskutoční prvá prednáška Študentského klubu VšeVed na tému "Z labáku až tam, kde medvede dávajú dobrú noc". Dozviete sa viac o expedícii v polárnej oblasti, ktorú má v malíčku Dr. Raabová. Erazmáci Vám poradia, ako postupovať pri vybavovaní Erasmus pobytu a prinesú so sebou kopec zážitkov. Viac info

31.10.2017

Oznam
Dňa 5. decembra 2017 o 14:00 hod. v miestnosti 232 na Hajdóczyho ulici v Trnave sa uskutočnia záverečné prezentácie výsledkov riešených projektov podporených z prostriedkov FPV UCM.
Do 15. januára 2017 je potrebné dodať na dekanát FPV záverečnú prácu o riešení projektu a vyúčtovanie dotácie.

23.10.2017

Veda v cenTTre
Dňa 7. novembra 2017 sa uskutoční prednáška doc. Ing. Tibora Maliara, PhD. na tému "Liečivá dizajnované prírodou" v priestoroch diskusného klubu Partizáni so začiatkom o 18:30 hod. Po jej skončení bude nasledovať voľná diskusia. Doplňujúce informácie

23.10.2017

Oznam študijného oddelenia. Viac info

23.10.2017

Oznámenie o konaní worskhopu
FPV UCM v Trnave Vás pozýva na  Workshop o prírodných vedách pre študentov stredných škôl na tému: Technológie budúcnosti.  Workshop sa uskutoční počas Týždňa vedy v stredu 8.11.2017 od 8:00-14:00 hod. V priestoroch FPV UCM na nám. J Herdu 2 v Trnave. Workshop je určený najmä pre stredné školy a 5.– 8. ročník 8-ročných gymnázií. Prihlásiť sa môžete zaslaním základných informácií o škole, kontaktu na zodpovednú osobu a počtu účastníkov na dekan.fpv@ucm.sk alebo na tel:  033/55 65 321, fax: 033/55 65 185 a to do pondelka 6.11.2017. Viac info

19.10.2017

Kontrola štúdia pre motivačné štipendiá v akademickom roku 2017/2018
Z dôvodu prideľovania motivačných štipendií žiadame študentov vyšších rokov štúdia, aby si do 23.10.2017 skontrolovali v AISe hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov za AR 2016/2017. V prípade, že študent má nesprávne zapísané hodnotenie alebo termín hodnotenia z niektorého predmetu v AISe, je povinný o tom informovať študijné oddelenie svojej fakulty (§ 11 bod 12 Študijného poriadku UCM v Trnave).
Študenti 1. roka štúdia, ktorí neposkytli študijnému oddeleniu študijný priemer za posledný rok štúdia na strednej škole, môžu tak urobiť najneskôr do 23.10.2017.

19.10.2017

Oznam pre študentov
Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých udeľuje dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. všetkým študentom FPV dňa 30. októbra 2017 (pondelok) dekanské voľno.

16.10.2017

Oznam Centra informačno-komunikačných technológií UCM
Vážení študenti,  oznamujeme Vám, že s účinnosťou od ak.r. 2017/2018 platí nový systém používania WiFi:
- sieť ucm-wifi už nie je dostupná
- nové siete prevádzkované CIKT majú názov UCM a UCM-limitovana
- sieť UCM-limitovana nevyžaduje žiadne prístupové údaje avšak poskytuje prístup iba k systémom prevádzkovaným na UCM (napr. AiS2)
- sieť UCM poskytuje prístup do internetu a vyžaduje meno a heslo, kde meno je vaše osobné číslo, heslo je Vaše rodné číslo bez /
- osobné číslo nájdete v AiS2 (je tzv. IDO - identifikátor osoby), prváci ho tiež nájdu v rozhodnutí o prijatí na štúdium
- niektoré operačné systémy vyžadujú aplikáciu určitých nastavení, aby bolo možné používať sieť UCM
- ďalšie informácie, ako aj podrobnejšie postupy ako s pripojiť nájdete na  stránke wifi.ucm.sk
Upozorňujeme, že používaním WiFi na UCM sa stáva váš počítač (alebo iné komunikačné zariadenie) súčasťou počítačovej siete UCM a ste povinní dodržiavať Opatrenie rektora č. 1/2006 a pravidlá siete SANET. Zvlášť upozorňujeme na dodržiavanie autorského zákona

10.10.2017

Oznam
V piatok 20.10.2017 od 08:00 – 12:00 hod. sa bude v budove na Nám. J. Herdu 2 v miestnosti č. 606 na 6. poschodí konať základné školenie na ,,Analýzu družicových snímok v softwére Erdas“. Školenie bude pokračovať počas dvoch následných piatkov t.j. 27.10.2017 a 3.11.2017  od 8:00 - 12:00. K dispozícii je len osem miest. Prihlásiť sa na školenie je možné prostredníctvom mailu na adresu peter.siska@ucm.sk.

04.10.2017

Informácie pre študentov o fungovaní psychologickej poradne na UCM. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

28.09.2017

Oznam
Dňa 25. septembra 2017 udelil rektor UCM, Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mimoriadny profesor "Cenu rektora UCM" za r. 2017 nášmu spolupracovníkovi Dr.h.c. prof. Ing. Stanislavovi Miertušovi, DrSc., za vynikajúce výsledky vedeckej práce. Srdečne blahoželáme.

28.09.2017

Skončil Európsky Workshop RIS3 - Biotechnológie v Európe
Dňa 6. septembra 2017 sa skončil Európsky Workshop „Stratégia Smart špecializácie v oblasti biotechnológií v Európe: Výzva pre región Strednej a Východnej Európy“ (z angl. Smart Specialization Strategy (RIS3) in the Field of Biotechnologies in Europe: A Challenge for CEE Region), ktorý bol organizovaný Fakultou prírodných vied UCM v Trnave v spolupráci s ICARST Bratislava a SAV pod patronátom MŠVVŠ SR a MZVEZ SR. Workshop bol finančne a organizačne podporený organizáciami JRC-EC v Bruseli (BE), CEI a ICGEB oba v Terste (IT). Celé znenie tlačovej správy uverejnenej na portáli TASR nájdete tu.

26.09.2017

Konkurz do UFS Trnafčan
Univerzitný folklórny súbor Trnafčan vyhlasuje konkurz do tanečnej, speváckej a hudobnej zložky. Konkurzy sa uskutočnia 2., 5. a 9. októbra 2017 v čase od 18:30 do 20:30 v hlavnej budove UCM, Námestie J. Herdu 2. Informácia je tiež na FB: https://www.facebook.com/events/231584914036561/

22.09.2017

Oznam pre študentov
Aktualizácia rozvrhu študentov 3. ročníka externého štúdia APIN. tu

22.09.2017

Tanečné kurzy University Dance Center v zimnom semestri
2. októbra na tvojej škole! Tento semester otvárame tieto kurzy: TOTAL BODY WORK, REGGAETON, STANDARD&LATINO, LATINO LADY STYLE, JOGA, ĽUDOVKY. Registráciu a viac info nájdeš na http://www.unidc.sk/vyber-si-mesto/trnava/. Tešíme sa na teba! Viac info

21.09.2017

Oznam pre študentov
Zoznam skupín pre predmet Anglický jazyk 1. ročník v študijnom programe Aplikovaná informatika (denná forma štúdia). 

18.09.2017

OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV FPV K ORGANIZÁCII  ZS 2017/2018
Rozvrhy pre študentov prvého ročníka denného bakalárskeho a magisterského štúdia na FPV v študijnom programe aplikovaná biológia, aplikovaná informatika, biomedicínska chémia, biotechnológie a chémia.
Rozvrhy pre študentov externého  štúdia študijného programu Aplikovaná informatika na FPV sú zverejnené tu.
Zaradenie študentov študijného programu Aplikovaná informatika 1. 2. a 3. ročníka dennej formy do krúžkov je zverejnené tu.
Legenda k rozvrhu je zverejnená tu.
Rozvrhy pre študentov vyšších ročníkov denného štúdia a doktorandského štúdia na FPV sa nachádzajú v AIS2.
V prípade zmeny v rozvrhu budú vykonané aktualizácie na webe pre študentov 1. ročníka, resp. priamo v AIS-e pre vyššie ročníky.
Slávnostné otvorenie ak. r. 2017/2018 Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa bude konať dňa 25.9. 2017 o 10.00 hod. v Dome kultúry v Trnave. Viac info: http://www.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/detail/1700/
Riadna výučba začína 26.9. 2017 podľa rozvrhu.

14.09.2017

Oznam študentom k predmetu Športové aktivity
Predmet Športové aktivity sa začne vyučovať v pondelok 02.10.2017. Viac info

12.09.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta Tajomník / tajomníčka fakulty. Viac info

05.09.2017

Európsky workshop - RIS3 biotechnológie v Európe
Fakulta prírodných vied Univerzity SS. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a ICARST, Bratislava v dňoch od 4.9 do 6.9.2017 organizuje workshop  "Smart Specialization Strategy in the Field of Biotechnologies in Europe: A Challenge for CEE Region"  v priestoroch Hotela Tatra v Bratislave, zameraný na hľadanie nových spôsobov vzájomnej spolupráce, riešenia výziev v rámci EÚ a celej Európy.
Workshop s viac ako 100 účastníkmi, zo skupiny
akademických lídrov, špecialistov z Európskej komisie a mnohých výskumných a odborných pracovníkov z viac ako desiatich krajín strednej a východnej Európy. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci a s finančnou podporou Stredoeurópskej iniciatívy (CEI), Výskumného centra Európskej komisie (JRC- EC) a Medzinárodného centra pre genetické inžinierstvo a biotechnológie (ICGEB).

11.08.2017

Harmonogram zápisov študentov do výšších ročníkov na ak. r. 2017/2018.

01.08.2017

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu
Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanej medzinárodnej konferencii s názvom Ochrana ovzdušia, ktorej spoluorganizátorom je aj UCM v Trnave. Konferencia sa uskutoční v dňoch 22. - 24. novembra 2017 na Štrbskom plese v Hoteli Patria.
Viac informácií.
Predbežná registrácia.

24.07.2017

Oznámenie študijného oddelenia
Študijné oddelenie FPV UCM bude v dňoch 24. júla – 8. augusta 2017 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky. 

14.07.2017

Prípravný kurz z matematiky pre novoprijatých študentov FPV UCM  v ak. r. 2017/2018
Katedra aplikovanej informatiky a matematiky FPV UCM ponúka pre prijatých študentov do prvého roka štúdia v študijných programoch chémia, biotechnológie, aplikovaná biológiaaplikovaná informatika možnosť absolvovať pred začiatkom zimného semestra akademického roka 2017/2018 prípravný kurz z matematiky. Viac info

10.07.2017

Oznam pre študentov
Pridelenie ubytovania
  pre  študentov prvého ročníka štúdia na  Fakulte  prírodných  vied  UCM  v Trnave v akademickom roku 2017/2018. Viac info

Odvolanie voči neprideleniu ubytovania  pre  študentov na  Fakulte  prírodných  vied  UCM  v Trnave v akademickom roku 2017/2018. Viac info

10.07.2017

Oznam študijného oddelenia
Dátum zápisu do vyššieho roka štúdia v AR 2017/2018 v AIS-e je predĺžený do 15.7.2017.

06.07.2017

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác
Obhajoby dizertačných prác na FPV UCM v Trnave sa uskutočnia dňa 30.08.2017 na Hajdóczyho ulici, na 2. posch. v Zasadačke Katedry chémie. Kde v študijnom programe Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia bude obhajovať Mgr. Ivana Zemanová.

06.07.2017
Oznam o konaní obhajob dizertačných prác
Dňa 25.8.2017 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác na pracovisku v Špačinciach na Hlavnej ulici 418 v Zasadačke na 2. posch. V študijnom programe Molekulárna biológia budú obhajovať RNDr. Daniela Jamrichová, Mgr. Matej Planý, Mgr. Tereza Cabicárová a Mgr. Michaela Piliarová.
30.06.2017

Dňa 30.6.2017 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2016/2017.
Povinnosťou vyučujúceho je, aby do 7.7.2017 v AIS-e zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Povinnosťou študenta je skontrolovať si, či má zapísané v AIS-e hodnotenie všetkých absolvovaných predmetov! (§ 11, bod 12, 19, 25, 26 Študijného poriadku UCM v Trnave) Viac info

20.06.2017

Oznam študijného oddelenia
Oznamujeme študentom, že počas letných prázdnin v akademickom roku 2016/2017 budú úradné hodiny na Študijnom oddelení FPV UCM a Oddelení akademických činností UCM zmenené. Viac info

19.06.2017

Oznámenie pre študentov
ZÁPIS ŠTUDENTOV FPV UCM DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA  V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018.
Viac info

Informácie o štúdiu - IOS 2017/2018

14.06.2017

!!! LETNÁ PRAX NA SAV !!! 

Laboratórium glykomateriálov Chemického ústavu SAV ponúka možnosť letnej praxe pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Viac infoViac tu: http://katedra-biotechnologii.webnode.sk/

!!! LETNÁ PRAX NA SAV !!! 

Laboratórium glykomateriálov Chemického ústavu SAV ponúka možnosť letnej praxe pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Viac infoViac tu: http://katedra-biotechnologii.webnode.sk/
!!! LETNÁ PRAX NA SAV !!!

Viac tu: http://katedra-biotechnologii.webnode.sk/

Ponuka letnej praxe
Laboratórium glykomateriálov Chemického ústavu SAV ponúka možnosť letnej praxe pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Viac info

09.06.2017

Oznam pre študentov
Rozdelenie  ubytovania  pre  študentov  Fakulty  prírodných  vied  UCM  v Trnave v akademickom roku 2017/2018. Viac info

01.06.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

01.06.2017

Oznámenie
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied predstavila víťazov 13. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov. Slávnostné odovzdávanie ocenení SAPV sa uskutočnilo dňa 30.05.2017 v kongresovej sále národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach. Na treťom mieste v kategórii prác s významným teoretickým prínosom sa umiestnila RNDr. Daniela Chmelová, PhD. z Katedry biotechnológií FPV UCM v Trnave. Ocenenie si prevzala z rúk štátneho tajomníka rezortu pôdohospodárstva PaedDr. Antona Stredáka.

25.05.2017

Oznámenie pre študentov
ZÁPIS ŠTUDENTOV FPV UCM DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA  V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018.
Viac info

23.05.2017

Chémia umenia alebo umenie chémie, tak možno nazvať epizódu talkshow Petra Marcina - Neskoro večer zo dňa 20.05.2017, ktorej hosťom bol aj chemik Stanislav Miertuš.

15.05.2017

POZOR POZOR POZOR!
DODATOČNÉ Prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018.
Viac info

12.05.2017

OZNAM  PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017
Prosíme všetkých študentov 3. roka bakalárskeho štúdia, ktorí budú absolvovať štátne skúšky v auguste 2017, aby priložili svoj študentský preukaz  k univerzitnému terminálu na predĺženie dopravnej časti do 31.08.2017.

10.05.2017

Prednáška Professora Zawislaka
Dňa 10.05.2017 sa uskutočnila v rámci Erasmus+ programu prednáška professora Stanislawa Zawislaka na tému: Graph theorie application.

  • 20170510_125814
  • 20170510_125818
  • 20170510_125838
  • 20170510_125848

09.05.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

05.05.2017

Oznam pre končiacich študentov
Vážení študenti, študijné oddelenie je pre končiacich študentov otvorené v dňoch 9.5. - 12.5.2017 denne od 8.30 do 11.00 hod. a od 12.30 do 14.30 hod.

03.05.2017

Oznam
Aj tento rok pre Vás pripravujeme úspešnú kultúrno-spoločenskú akciu, ktorej dôležitou náplňou je súťaž vo varení halušiek a ich degustácia. Haluškovanie sa uskutoční dňa 11.5.2017 o 15:00 v Špačinských záhradách. Čaká Vás veľa zábavy, občerstvenie, pečené prasiatko a super ceny pre najlepších kuchtíkov. Tešíme sa na Vás.

27.04.2017

Oznam!
Na základe zápisnice zo 100. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, konaného 5. - 6. Apríla 2017 v Bratislave, Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách posúdila spôsobilosť UCM v Trnave uskutočňovať študijné programy:

  • bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (externá forma štúdia)
  • magisterský študijný program Biomedicínska chémia (denná forma štúdia)
a podľa § 83 ods. 1 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul. Na základe vyššie uvedeného Fakulta prírodných vied UCM v najbližšom možnom termíne vypíše dodatočné prijímacie konanie na uvedené študijné programy.

 

24.04.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

20.04.2017

Oznam
Dňa 28.4.2017 od 11.30 – 14.30 hod. bude v Špačinciach prerušená dodávka elektrickej energie. Viac info

19.04.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

12.04.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

11.04.2017

Sú prví na svete, slovenskí vedci ukázali novú metódu vo fyzike
Medzinárodný tím, v ktorom pôsobili aj výskumníci zo Slovenskej akadémie vied a z Univerzity sv. Cyrila a Metoda však teraz zverejnili svoj nový výskum v magazíne Nature Physics. Ako vôbec prví na svete dokázali odmerať vektorové veličiny v nanosvete pomocou upravenej metódy „surface probe microsopy".
Celý článok.

07.04.2017

Oznam pre študentov
Pokyny pre študentov k štátnej skúške na FPV UCM konanej v letnom semestri v akademickom roku 2016/2017 nájdete tu.

07.04.2017

Oznámenie
V rámci druhého vydania publikácie Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, ktorou Agentúra na podporu výskumu a vývoja prezentuje výsledky riešenia projektov pre všetkých tých, čo majú záujem vedieť viac o podpore výskumu na Slovensku, si Vás dovoľujeme informovať, že do nej boli zaradené i 2 projekty z FPV UCM, konkrétne prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a Ing. Tibora Maliara, PhD.. Zároveň je treba informovať i o významnom projekte RNDr. Lenky Tišákovej, PhD. viac info

04.04.2017

Smútočné oznámenie
V piatok dňa 31. 3. 2017 nás opustil náš  kolega a priateľ doc. Ing. Pavel Kovařík, PhD. Posledná rozlúčka s ním bude v Bratislave vo štvrtok dňa 6.4. 2017 o 13.00 hod. v Dome smútku vo Vrakuni, cintorín Ružinov. Pohreb bude sobotu na Morave v jeho rodnej Strážnici.

04.04.2017

Ponuka pre absolventov
Spoločnosť H-COLOR spol.s r.o. je slovenským výrobcom priemyselných náterových látok a práve hľadáme vhodného kandidáta na obsadenie pozície „chemický laborant“. Viac info

04.04.2017

Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2016/2017. Viac info

03.04.2017

Pozvánka
Slovenská matematická spoločnosť, sekcia Jednoty slovenských matematikov a fyzikov v spolupráci s Českou   matematickou   spoločnosťou   vyhlasujú už 18. ročník medzinárodnej súťaže ŠVK z matematiky a informatiky. Záverečná študentská konferencia ŠVOČ v matematike a informatike sa uskutoční v Českej republike v dňoch 21. až 23. mája 2017 a usporiada ju Fakulta aplikovaných vied Západočeskej univerzity v Plzni. Viac informácií

31.03.2017

Ponuka pre študentov
Spoločnosť Accenture obsadzuje viacero pracovných pozícií vhodných pre denných študentov FPV UCM v Trnave. Viac info

20.03.2017

Pozvánka na prednášku
Vážení zamestnanci, doktorandi a študenti Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, pozývame Vás na odbornú prednášku prof. Ing. Ivana Šticha, DrSc. Na tému „Pokroky v počítačovej fyzike a chémii“. Prednáška sa uskutoční dňa 28.3.2017 o 14.00 hod. v prednáškovej miestnosti 230 na Hajdóczyho ul. v Trnave. Viac info

17.03.2017

Pozvánka na konferenciu

Dovoľte nám informovať Vás o zahájení IX. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2017.  Mladí vedeckí pracovníci a PhD študenti majú opätovne  možnosť prezentovať svoje štúdie, diskutovať ich a hodnotiť. Rokovací jazyk konferencie je slovenský, český a anglický. 

Registrácia do aktuálneho ročníka je otvorená. Deadline pre prijímanie abstraktov je naplanovaný na 21.04.2017. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke konferencie: www.preveda.sk/conference
Registrácia je zdarma.
Súčasťou výstupu konferencie bude recenzovaný elektronický zborník abstraktov s ISBN číslom (https://abstracts.preveda.sk/)

14.03.2017

Ponuka letnej stáže
Pivovary Topvar
otvárajú ďalší ročník platených letných stáží pre študentov 4. a 5. ročníkov vysokých škôl.   Prihlásiť sa je možné do 9. apríla 2017 a úspešní kandidáti budú mať možnosť zažiť na vlastnej koži ako funguje jedna z najväčších pivovarníckych spoločností na Slovensku.
Pivovary Topvar otvárajú svoje brány počas 10 týždňov v priebehu prázdnin, a to nielen v centrále v Bratislave, ale aj vo výrobe vo Veľkom Šariši. Pre tých, ktorí by radi pracovali v zahraničí sa otvára možnosť absolvovať letnú stáž aj v partnerskom Plzeňskom Prazdroji. Najúspešnejší stážisti môžu následne získať ponuku na ročný platený Trainee program ako napr. Brewing Engineering a Packaging Engineering pre absolventov technických stáží. Viac info

02.03.2017

Pozvánka na prednášku
Vážení zamestnanci, doktorandi a študenti Fakulty prírodných vied UCM v Trnave pozývame Vás na odbornú prednášku prof. Dr. hab. Andrzej Bobrowského z AGH University of Science and Technology v Krakowe. Na tému „Voltammetric sensors in stripping procedures – past and present“. Prednáška sa uskutoční v rámci programu CEPPUS dňa 7.3.2017 o 14.00 hod. v posluchárni 230 na Hajdóczyho ul. v Trnave.

01.03.2017

Upozornenie na zmenu v rozvrhu pre 3. ročník externého štúdia APIN. Viac info

01.03.2017

Pozvánka
Organizačný a Odborný výbor ŠVK PriF UK si Vás dovoľuje pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2017, ktorá sa bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave  v stredu 26.apríla 2017.
Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce, a tiež seba ako osobnosť. 
Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty,  Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.
Účastníci, ktorí boli ocenení na ŠVK Prif UK 2016, konferenčný poplatok pre ŠVK PriF UK 2017 NEHRADIA. Študenti stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok NEHRADIA.
Registrácia prihlášok a príspevkov bude realizovaná výlučne cez webové rozhranie, a to od 1.3. do 17.3. 2017:  http://fns.uniba.sk/svk/
Navštíviť nás môžete aj na http://www.facebook.com/svkprifuk

28.02.2017

Pozvánka na konferenciu

Výsoké učení technické v Brne, Fakulta chemická Vás touto cestou pozýva na konferenciu. Viac info

27.02.2017

Prijimacie konanie na akademicky rok 2017/2018

22.02.2017

Upozornenie na zmenu v rozvrhu pre 2. ročník externého štúdia APIN. Viac info

22.02.2017

Oznam pre končiacich študentov.
Harmonogram štátnych skúšok na FPV UCM v akademickom roku 2016/2017.

16.02.2017

Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2016/2017. Viac info

14.02.2017

Upozornenie na zmenu v rozvrhu pre 3. ročník externého štúdia APIN. Aktuálny rozvrh nájdete tu. Zmena nastala aj v rozvrhu pre 2. ročník externého štúdia APIN. Viac info

08.02.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodnýchch vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

06.02.2017

Upozornenie na zmenu v rozvrhu pre 1. Ročník externého štúdia APIN. Aktuálny rozvrh nájdete tu

03.02.2017

Súťaž ERASMUS

Program Erasmus tento rok oslavuje okrúhle jubileum. Oslávenec si však nechce všetky darčeky nechať len pre seba. V narodeninovom kvíze od WorkSpace Europe sa môže nejaký fajný prezent ujsť aj vám! Čo všetko je v hre?
1.cena:
tablet iPad MINI
2.cena: darčeková poukážka na nákup v sieti kníhkupectiev v hodnote 30 EUR
3.cena: spoločenská hra
Ako sa zapojiť nájdete na  www.stazista.sk
Veľa šťastia!

02.02.2017

Zo zahraničia sme prilákali environmentalistu, ekonóma aj fyzika: Prečo sme sa vrátili na Slovensko!
Svitá nám na lepšie časy?! Už dlhší čas kompetentní upozorňujú na odlev šikovných Slovákov, ktorí pred uplatnením na trhu práce v domovskej krajine hľadajú útočisko v zahraničí.. Celý článok

02.02.2017

Pozvánka
Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti,
v mene dekana FPV UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc. Vás pozývame na Celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu Aplikované prírodné vedy, ktorú organizuje Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Konferencia sa bude konať dňa 11. apríla 2017 v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. V rámci konferencie prebehne aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy sa v akademickom roku 2016/2017 uskutoční v piatich sekciách:
1. Aplikovaná chémia a environmentálna chémia
2. Aplikovaná biológia a biotechnológie
3. Aplikovanie informačných a komunikačných technológií
4. Odborná komunikácia v anglickom jazyku
5. Sekcia študentov doktorandského štúdia

Inštrukcie pre písanie príspevku nájdete tu.

Prihlášky môžete zasielať na e-mailovú adresu organizačnému garantovi príslušnej sekcie do 27.3.2017.

02.02.2017

OZNAM  PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017
Prosíme všetkých študentov 3. roka bakalárskeho  a 2. roka magisterského štúdia, aby si skontrolovali osobné údaje v AISe (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko) potrebné pri vyhotovení  dokladov o absolvovaní štúdia. V prípade nezrovnalostí kontaktujte študijné oddelenie.

02.02.2017

Oznam študijného oddelenia
Dňom 10.02.2017 končí skúšobné obdobie zimného semestra v akad. roku 2016/2017.
Povinnosťou vyučujúceho je, aby do AISu zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.
Povinnosťou študenta je skontrolovať si, či má zapísané v AISe hodnotenia absolvovaných predmetov! Viac informácii tu

30.1.2017

OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV FPV K ORGANIZÁCII  LS 2016/2017
Rozvrhy pre študentov všetkých ročníkov a stupňov denného štúdia na FPV sa nachádzajú v AIS2.
Rozvrhy pre študentov externého  štúdia študijného programu Aplikovaná informatika na FPV sú zverejnené tu.
Nové zaradenie študentov študijného programu Aplikovaná informatika 1. a 2. ročníka dennej formy do krúžkov je zverejnené tu.
Legenda k rozvrhu je zverejnená tu.
V prípade zmeny v rozvrhu budú vykonané aktualizácie priamo v AIS-e, preto treba tieto preventívne sledovať.

25.1.2017

Kurz anglického jazyka
Fakulta prírodných vied ponúka možnosť absolvovať kurz anglického jazyka pre všetkých zamestnancov FPV. Kurz bude organizovať British Council a bude trvať 12 týždňov. Kurz umožňuje zlepšiť písanie, komunikáciu, ako aj prezentáciu na konferenciách v anglickom jazyku. Záujem o kurz prosím nahlásiť obratom na adresu dekan.fpv@ucm.sk alebo p. prodekanke doc. Mgr. Alžbete Marček Chorvátovej, DrSc.

23.1.2017

Tanečné kurzy University Dance Center v letnom semestri
Z University Dance Center prajeme šťastný nový rok 2017 :) Dúfame, že ste si cez sviatky poriadne oddýchli, načerpali veľa nových síl do práce, ale aj školy a s úsmevom a novými cieľmi vstúpili do nového roka.
Tento rok je ponuka naozaj široká. Pozri si aktuálne rozvrhy na letný semester -> http://www.unidc.sk/vyber-si-mesto/trnava/

17.1.2017

Štipendiá francúzskej vlády
Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej ponuke štipendií francúzskej vlády na ak. r. 2017/2018. Uzávierka na žiadosti o štipendium je 28. február 2017. Požaduje sa znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2. O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých študijných odborov. Viac informácií nájdete na  https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

16.1.2017

Oznámenie o habilitačnej prednáške
Dňa 7. februára 2017 o 10,00 hod. sa vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2, v Trnave uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Miroslava Horníka, PhD. Viac info

9.1.2017

Študentská osobnosť Slovenska
Cieľom aktivity je oceniť študentov VŠ, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia a ktorí sú nielen excelentnými študentmi, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, doktorandi, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami,  úspešní umelci či športovci. Viac info

19.12.2016

Pokojné vianočné sviatky a nový rok plný zdravia, šťastia a úspechov Vám želá 
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
dekan FPV UCM

12.12.2016

Prihlasovanie sa na témy záverečných prác

Študenti druhých ročníkov bakalárskeho a prvých ročníkov magisterského štúdia sa  do 28.2.2017 musia  prihlásiť na témy záverečných prác na akademický rok 2017/2018 cez systém AIS. Návod na prihlasovanie: http://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/

12.12.2016

OZNAM PRE ŠTUDENTOV A PEDAGÓGOV FPV UCM
Podať prihlášku na mobility Erasmus+,
ktoré sa budú realizovať v akademickom roku 2017/2018, je možné  do 29. januára 2017  doplňujúce informácie.

06.12.2016

Úspechy študentov FPV UCM
Študent FPV UCM  Štefan Pintér, poslucháč 1. ročníka bakalárskeho štúdia biotechnológie, úspešne reprezentoval FPV UCM dňa 17.11.2016 v Bratislave na Akademických majstrovstvách  Slovenskej republiky (AMSR) v štandardných a latinsko-amerických tancoch, obsadil dve druhé a jedno tretie miesto. Diplomy si môžete pozrieť tu a tu.
Študent FPV UCM  Anton Laco, poslucháč 2. ročníka magisterského štúdia aplikovaná biológia, dňa 09.11.2016 úspešne reprezentoval FPV UCM na 18. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii na FCHPT STU v Bratislave, kde získal 1. miesto v sekcii mikrobiológia. Diplom si môžete pozrieť tu.

01.12.2016

Letná škola pre študentov
Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy. 
Letná škola o ochrane životného prostredia- cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod,http://bit.ly/2gF3oAP

Termín podania prihlášky je 8. februára 2017. Všetky potrebné informácie, ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej Komisie www.fulbright.sk

Letné školy sa konajú v termíne koniec júna - júl 2016.
Program uhrádza všetky náklady vrátane zdravotného poistenia, letenky a víz do USA.

Pozvánka

Touto cestou srdečne pozývame pracovníkov a doktorandov FPV UCM v Trnave na celofakultný odborný seminár a prednášku s názvom "Stimuli-Responsive Molecular Switches in Nanoscopic Fibers applied to Drug Release", ktorú prednesie Prof. Dr. Franz Renz  z Leibniz Univerzity Hannover, Nemecko. Prednáška sa uskutoční dňa 6. 12. 2016 (utorok) o 13.00 hod v posluchárni č. 230 v budove na Hajdóczyho ul. Viac informácií

29.11.2016

Výsledky volieb do AS FPV a AS UCM

Dňa 29. novembra 2016 (utorok) v čase od 10.00 do 14.00 hod. sa na FPV UCM v Trnave a v Špačinciach konali voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPV a AS UCM.
Výsledky volieb do AS FPV
Výsledky volieb do AS UCM

25.11.2016

Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 25.novembra 2016 naše rady navždy opustil vo veku 67 rokov prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc., ktorý pôsobil ako vysokoškolský pedagóg aj na FPV UCM v Trnave. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať 3.12.2016 o 11:00 hod. v obradnej sieni bratislavského krematória. Česť jeho pamiatke.

25.11.2016

Pozvánka na študentskú konferenciu
V dňoch od 6. do 7. apríla 2017 sa na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční transdisciplinárna konferencie s názvom Na prahu 2017. Viac informácií

24.11.2016

11. ročník podujatia Kvapka krvi UCM
Srdečne vás pozývame na tradičné podujatie darovania krvi na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. V poradí jedenásty ročník darovania krvi sa uskutoční po prvýkrát v dvoch dňoch 28. a 29. novembra 2016 (pondelok a utorok), od 8:00 do 10:30 v presklenej zasadačke rektora (hlavná budova UCM – Nám. Jozefa Herdu 2). Viac informácií nájdete na http://www.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/detail/1542 a http://www.facebook.com/SKK.UCM

22.11.2016

Voľby do AS FPV a AS UCM

Dňa 29. novembra 2016 (utorok) v čase od 10.00 do 14.00 hod. sa na FPV UCM v Trnave a v Špačinciach budú konať voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPV a AS UCM.
Voľby sa budú konať: v Trnave v zasadacej miestnosti dekanátu č.310 a v Špačinciach v knižnici Katedry chémie na 1. poschodí, miestnosť č. 133.

Organizačné zabezpečenie volieb do AS UCM a AS FPV

14.11.2016

Voľby do AS FPV a AS UCM

Dňa 29. novembra 2016 (utorok) v čase od 10.00 do 14.00 hod. sa na FPV UCM v Trnave a v Špačinciach budú konať voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPV a AS UCM.
Na základe uznesenia zo zasadnutia AS FPV UCM dňa 18. októbra 2016 boli prijaté návrhy na kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPV a AS UCM uverejnené nižšie. Kandidáti sú zoradení v abecednom poradí podľa priezviska. Podrobnosti o organizácii volieb budú uverejnené na webe týždeň pred konaním volieb.

Kandidátska listina do zamestnaneckej časti AS FPV
Kandidátska listina do zamestnaneckej časti AS UCM
Kandidátska listina do študentskej časti AS FPV
Kandidátska listina do študentskej časti AS UCM

16.11.2016

KARIÉRNY DEŇ UCM
Dňa 23.11.2016 v čase od 9.30 do 12.30 hod. sa v priestoroch vestibulu na Nám. J. Herdu uskutoční Kariérny deň UCM.
Zástupcovia z viac ako 15 firiem z rôznych oblastí podnikania predstavia ponuku pracovných miest pre súčasných študentov ako aj budúcich absolventov. Súčasťou podujatia budú prezentácie, okrúhle stoly a workshopy so zamestnávateľmi.

09.11.2016

Voľby do AS FPV a AS UCM

Harmonogram a zabezpečenie volieb do AS FPV a AS UCM
Návrhový lístok - zamestnanci AS FPV UCM
Návrhový lístok - študenti AS FPV UCM
Návrhový lístok - zamestnanci AS UCM
Návrhový lístok - študenti AS UCM

09.11.2016

Voľby do AS FPV a AS UCM

Harmonogram a zabezpečenie volieb do AS FPV a AS UCM
Návrhový lístok - zamestnanci AS FPV UCM
Návrhový lístok - študenti AS FPV UCM
Návrhový lístok - zamestnanci AS UCM
Návrhový lístok - študenti AS UCM

03.11.2016

Harmonogram slávnostnej imatrikulácie študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FPV UCM v akademickom roku 2016/2017.

03.11.2016

Harmonogram štátnych skúšok v januári 2017 na FPV UCM a pokyny pre študentov magisterského a bakalárskeho štúdia k štátnej skúške na FPV UCM v Trnave. Viac informácií

24.10.2016

Oznam

Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností budú v dňoch 25.10.2016 (utorok)27.10.2016 (štvrtok) zatvorené
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

fax: (+421) 33 / 55 65 185
e-mail:
dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 105
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

Fax: 033 5565 120
e-mail:
daniela.simkova@ucm.sk