SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Rada kvality FPV UCM v Trnave


Uznesenie 9/2023

Vedecká rada FPV UCM schválila členov do Rady kvality FPV UCM v Trnave
v nasledovnom zložení:


Predseda: doc. RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD. prodekanka pre kvalitu a akreditáciu

Zástupca:
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD. – ÚCHEV FPV UCM v Trnave

Tajomník:
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD. – ÚBB FPV UCM v Trnave

 

Interní členovia:
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.  – ÚPTI FPV UCM v Trnave
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. - ÚCHEV FPV UCM v Trnave
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD. -  ÚBB FPV UCM v Trnave
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. - ÚCHEV FPV UCM v Trnave interná zainteresovaná strana  - študent (volený študentskou časťou AS FPV)
Mgr. Vanessa Gelanová – študentka FPV UCM v Trnave
Mgr. Patrik Mihala – študent FPV UCM v Trnave
externá zainteresovaná strana - potenciálny zamestnávateľ RNDr. Andrea Ochabová – vedúca oddelenia mestského rozvoja, územného plánovania a stavebnej správy Mesta Ružomberok

Predpokladaný harmonogram zasadnutí RK FPV UCM


Zápisnice Rady kvality na FPV
Štatút Rady kvality
Rokovací poriadok Rady kvality na FPV UCM (2023)
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk