SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Kolégium dekana

Predseda
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mimoriadny profesor

Členovia
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
doc. Mgr. Juraj Miština, PhD.
doc. Mgr. Renáta Gašparová, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
RNDr. Beata Vranovičová, PhD.  
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
PhDr. Mária Mešťánková, PhD.


Zasadania a zápisnice zo zasadaní

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk