SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Kolégium dekana

Predseda
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mimoriadny profesor

Členovia
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
doc. Mgr. Juraj Miština, PhD.
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
RNDr. Beata Vranovičová, PhD.  
PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.
PhDr. Mária Mešťánková, PhD.


Zasadania a zápisnice zo zasadaní

Covid info Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 331
(Hajdóczyho, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk