SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Vedecká rada

Zloženie Vedeckej rady FPV UCM v Trnave
Zloženie Vedeckej rady FPV UCM v Trnave v období od 06.11.2018 do 30.06.2022

  Menovaný v odbore Pôsobí v odbore
Predseda: doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.  (dekan, predseda VR FPV UCM) Farmaceutická chémia Chémia
Podpredseda: prof. doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. (prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a zahraničnú spoluprácu) Biofyzika Fyzika
Interní členovia VR FPV UCM    
prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (rektor) Anorganická chémia Chémia
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. Analytická chémia Chémia
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. (prodekanka pre rozvoj, akreditáciu a propagáciu) Systémové inženýrství a informatika Informatika
doc. Mgr. Renáta Gašparová, PhD. Organická chémia Chémia
Ing. Miroslav Glasa, DrSc. Virológia Biológia
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.  Analytická chémia Ekologické a environmentálne vedy
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.   Systémové inženýrství a informatika Informatika
doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc. Molekulárna biológia Biológia
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. Biológia Biotechnológie
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, PhD. Molekulárna biológia Biológia
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.   Lekárska chémia  a biochémia Chémia
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.  Biochémia Biotechnológie
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. Biotechnológie Biotechnológie
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. Aplikovaná informatika Informatika
doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD. Molekulárna biológia Biotechnológie
doc. RNDr. Ján Titiš, PhD. Anorganická chémia Chémia
RNDr. Beata Vranovičová, PhD. (prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť) Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy Chémia
Externí členovia VR FPV UCM    
Ing. Ivana Budinská, PhD. (riaditeľka, Ústav informatiky SAV) Automatizácia a riadenie   Informatika
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) Biotechnológie Biotechnológie
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. (riaditeľ, NPPC-Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany) Špeciálna rastlinná výroba Výskumný ústav rastlinnej výroby PN
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.  (Slovenská Technická Univerzita v Bratislave Organická chémia Chémia
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. Mikrobiológia Virologický ústav BMC SAV
prof. RNDr. František Petrovič, PhD. (dekan, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) Ochrana a využívanie krajiny Ekologické a environmentálne vedy
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. (prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave) Automatizácia Kybernetika
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (prodekanka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) Spracovanie poľnohospodárskych produktov  
Čestní členovia VR FPV UCM    
doc. Dr. habil. Juraj Lesný, PhD. Jadrová chémia -------------------
Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. Analytická chémia Biotechnológie
prof. Ing. Jozef Timko, DrSc. Biotechnológie -------------------

Rokovací poriadok VR FPV UCM
Zasadania Vedeckej rady

Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2020
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019

Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2018
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2017
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2016
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2015
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2014
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2013
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2012
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2011

Publikačná činnosť a realizácia vedecko-výskumných projektov v roku 2010


Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2020
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2019
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2018
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2017
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2016
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2015
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2014
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2013
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2012

Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2011

Fotogaléria
 

Covid info Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 331
(Hajdóczyho, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk