SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Štátne skúšky

Smernica rektora UCM o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM.

Harmonogram štátnych skúšok na FPV UCM v akademickom roku 2017/2018.

POKYNY pre študentov bakalárskeho štúdia k štátnej skúšky na FPV UCM konanej v máji  2018 - aplikovaná informatika.

POKYNY pre študentov magisterského štúdia k štátnej skúšky na FPV UCM konanej v máji a v júni 2018 - aplikovaná biológia, aplikovaná chémia a biotechnológie.

POKYNY pre študentov bakalárskeho štúdia k štátnej skúšky na FPV UCM konanej v auguste 2018 - aplikovaná biológia, chémia a biotechnológie.

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

fax: (+421) 33 / 55 65 185
e-mail:
dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 105
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

Fax: 033 5565 120
e-mail:
daniela.simkova@ucm.sk