SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Oznámenie o obhajobách dizertačných prác

V dňoch 23.08., 27.08. a 28.08.2019 sa budú konať obhajoby dizertačných prác. 

Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Molekulárna biológia
Biotechnológie

Habilitačné konanie Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu Mgr. Daniela Mihálika, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Daniela Mihálika, PhD.
za docenta v študijnom odbore 4.2.3 molekulárna biológia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:
2. VR FPV - návrh na habilitačnú komisiu a návrh oponentov habilitačnej komisie.
3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

4. Profesijný životopis:
5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9. Pozvánka na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce:
10. Habilitačná komisia:
 
Návrh členov habilitačnej komisie v zložení: 

 


Náhradník: 

 
11. Oponenti habilitačnej práce:
 
     
 

Náhradník: 

Inauguračné konanie doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.

Inauguračné konanie doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Súbor podkladov a dokladov k inauguračnému konaniu  doc. Ing. Petra Tomčíka, PhD.
za profesora v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:
2. VR FPV - návrh na inauguračnú komisiu a návrh oponentov inauguračnej komisie.
3. Dátum, od ktorého je inauguračné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

4. Profesijný životopis:

5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9.  Čestné prehlásenie

10. Tézy inauguračnej prednášky
 
10. Pozvánka na inauguračnú prednášku 10. Inauguračná komisia:
 
Návrh členov inauguračnej komisie v zložení:
 
1.        prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.z titulu garanta inauguračného a vymenúvacieho konania, profesora v odboreAnalytická chémia pôsobiaceho naFakulte prírodných vied UCM v Trnave,
2.        prof. Ing. Labuda, DrSc. z titulu profesora v odbore Analytická chémia pôsobiaceho na Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,
3.        prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.z titulu profesora v odbore Analytická chémia pôsobiaceho na Prírodoveckej fakulte UPJŠ v Košiciach,
4.        prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.z titulu profesora v odbore  Analytická chémia pôsobiaceho na Přírodovědeckej fakulte, Masarykovej univerzity v Brne,
5.        prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. z titulu profesora v odbore Analytická chémia pôsobiaceho na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Bratislave.
 
Náhradník:
1.        Dr.h.c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. z titulu profesora v odbore Farmaceutická chémia, emeritný profesor Farmaceutickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave.
 
Návrh oponentov inauguračnej prednášky v zložení:
1.        prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. z titulu profesora v odbore Analytická chémia pôsobiaceho na Přírodovědeckej fakulte UK, Praha, Česká republika,
           Posudok prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
2.        prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.z titulu profesora v odbore Analytická chémia pôsobiaceho na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,
           Posudok prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
3.        Ing. Ján Tkáč, DrSc.pôsobiaceho na Chemickom ústave SAV v Bratislave.
           Posudok Ing. Ján Tkáč, DrSc.


Habilitačné konanie Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD.
za docentku v študijnom odbore 4.2.3 molekulárna biológia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:
2. VR FPV - návrh na habilitačnú komisiu a návrh oponentov habilitačnej komisie.
3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

4. Profesijný životopis:
5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9. Pozvánka na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce:
10. Habilitačná komisia:
 
Návrh členov habilitačnej komisie v zložení:
1. prof. RNDr. Juraj Krajčovič, DrSc. z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore Molekulárna biológia pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave,
2. prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. z titulu profesora v odbore Fyziológia rastlín, pôsobiaceho na Univerzite Komenského v Bratislave,
3. prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. z titulu profesorka v odbore Biotechnológie, pôsobiaca na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
 
Stanovisko habilitačnej komisie
Stanovisko habilitačnej komisie pre Vedeckú radu Fakulty prírodných vied UCM v Trnave

Náhradník:
doc. RNDr. Ján Jásik, DrSc. z titulu docenta v odbore Fyziológia rastlín, pôsobiaceho v Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV - Botanický ústav SAV.
 
11. Oponenti habilitačnej práce:
 
1.        prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc. z titulu profesora Botaniky, pôsobiaceho v Centre Regionu Haná, Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika.
Posudok Mgr. I. Matušíkovej, PhD. – prof. J. Šamaj, DrSc.
 
2.        prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. z titulu profesora Fyziológie rastlín, pôsobiaceho na Ústave biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Posudok Mgr. I. Matušíkovej, PhD.– prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
 
3.    prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. z titulu profesorka Fyziológia rastlín, pôsobiaca na Univerzite Komenského v Bratislave.
Posudok Mgr. I. Matušíkovej, PhD.– prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.
 

Náhradník:
doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. z titulu docentka Genetiky, pôsobiaca na Univerzite Komenského v Bratislave.

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk