SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Inauguračné konanie doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Súbor podkladov k vymenovaciemu konaniu doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. za
profesorku v študijnom odbore molekulárna biológia


1. Názov študijného odboru: molekulárna biológia

2. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesorku:  2.5.2022

3. Žiadosť o vymenovanie za profesorku:

4. Profesijný životopis:

5. Zoznam publikačnej činnosti

6.Prehľad plnenia kritérií pre vymenovacie konanie

7. VPCH:

8. Uznania odborných kvalít na medzinárodnej úrovni

10. Oponenti inauguračného konania:
1. prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
2. prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
3. prof. RNDr. František Baluška, PhD., DrSc.
11. Inauguračná komisia:

Predseda inauguračnej komisie:
1.prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore molekulárna biológia pôsobiaceho na FPV UCM vTrnave.
Členovia inauguračnej komisie:
1. prof. Ing. Marián Brestič, CSc., Slovenská Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Trieda. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; z titulu profesor v odbore fyziológia plodín a drevín.
2. prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., Oddělení genetiky a molekulární biologie. Ústav experimentální biologie, PriF MU, Kamenice 753/5 625 00 Brno, Česká republika; z titulu profesor v odbore molekulární biologie.
3. prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra fyziológie rastlín, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4; z titulu profesor v odborefyziológia rastlín.
 

12. Stanovisko inauguračnej komisie

13. Rozhodnutie Vedeckej rady FPV UCM v Trnave

14. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesorku

15. Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady FPV UCM, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora

16. Dátum a dôvod ukončenia vymenúvacieho konania: ....................  udelenie vedecko -  pedagogického titulu profesor

 

Panelová výstava - Slovenskí vedci: Prístup povolený

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI) pripravilo výstavu o slovenských vedcoch, ktorú sme na Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave zapožičali a je  dostupná v priestoroch foyer budovy na Bučianskej ulici.

Panelová výstava predstavuje výber vedeckých pracovníkov a popularizátorov vedy a techniky Slovenska. V rámci výstavy je zaradený aj náš kolega, vedec a výskumník UCM s vysokým H indexom doc. Rajnák.

V expozícii pod názvom Slovenskí vedci: Prístup povolený sú vo forme posterov predstavení laureáti ocenenia Cena za vedu a techniku a Vedec roka SR, ktoré boli udelené slovenským vedcom a výskumníkom. „Osobnosti slovenskej vedy sú v zahraničí verejne známe a uznávané, u nás sa im však často nedostáva zaslúženej pozornosti. Táto výstava chce prispieť k tomu, aby sa to postupne menilo,“ hovorí Mgr. Roman Lipka z odboru propagácie vedy a techniky Centra vedecko-technických informácií SR.

Výstava trvá a môžete si  ju ešte stále pozrieť na prízemí budovy UCM na Bučianskej ul.

PDF verzia výstavy

Článok CVTI - PANELOVÁ VÝSTAVA SLOVENSKÍ VEDCI: PRÍSTUP POVOLENÝ

UCM stúpa hore v najnovšom rebríčku hodnotenia Scimago

Rebríčky hodnotenia univerzít a výskumných inštitúcií sú metrickým nástrojom na analýzu a hodnotenie ich aktivít, výstupov a výsledkov. UCM si v rebríčku hodnotenia Scimago Institutions Ranking (SIR) v tomto roku polepšila.
 

Za obdobie 2016 – 2020 sa celkovo umiestnila v celosvetovom meradle na 700. mieste oproti minulému roku, kedy sa nachádzala na 808. mieste. V rámci Slovenských univerzít sa umiestnila na 9. mieste, čím si polepšila o dve priečky na národnej úrovni.
 

V najlepšom svetle sa UCM ukázala v oblasti výstupov environmentálnych vied – v rámci Slovenska sme sa umiestnili na 1. mieste, čo na celosvetovej úrovni postačovalo pre 350. miesto či pre 260. pozíciu v rámci krajín OECD.
 

Vo filozofických a humanitných vedách (celosvetovo na 536. mieste) sme dosiahli piatu priečku v rámci Slovenska. Podobne sme na národnej úrovni uspeli v oblastiach biochémie, genetiky a molekulárnej biológie.
 

Zoznam vysokých škôl podľa rebríčka SIR (Zdroj: scimagoir.com):

  1. Univerzita Komenského v Bratislave
  2. Univerzita veteriárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
  3. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  4. Technická univerzita v Košiciach
  5. Žilinská univerzita v Žiline
  6. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  7. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  8. Slovenská technická univerzita v Bratislave
  9. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Viac TU TU. 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 213
(Hajdóczyho, 2. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk