SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Pozvánka na zasadnutie AO FPV UCM v Trnave a voľby dekana - kandidáti

Vážení členovia Akademickej obce FPV UCM v Trnave,

dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Akademickej obce FPV UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční 10. februára 2022 o 13:00 hod. v kine OKO (v režime OTP).

Pozvánku nájdete tu: Pozvánka


KANDIDÁTI


doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.

katedra aplikovanej informatiky FPV UCM
profesijný životopis
volebné tézy

doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.

katedra chémie FPV UCM
profesijný životopis
volebné tézy

 
 

Habilitačné konanie Ing. Eva Culková, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Ing. Eva Culková, PhD. za docenta v študijnom odbore analytická chémia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania: 2. Členovia habilitačnej komisie, oponentov a členovia VR FPV pre habilitačné konanie 3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti

4. Profesijný životopis: 5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti: 7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí 8. Tabuľka výkonov: 9. Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce:
 • Oznámenie o habilitačnej prednáške
10. Habilitačná komisia

Predseda habilitačnej komisie:
1. prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc., z titulu garanta inauguračného a vymenúvacieho konania, a profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave.
2. prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc. z titulu profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.
3. doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. z titulu docentky v odbore analytická chémia pôsobiaca na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Náhradník:
doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD. z titulu docentky v odbore analytická chémia pôsobiaca na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach.

11. Oponenti habilitačnej práce

1. prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. z titulu profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
2. doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. z titulu docentky v odbore analytická chémia pôsobiaca na FPV UCM v Trnave.
3. doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. z titulu docenta v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach.

Náhradník:
Ing. Ján Tkáč, DrSc. z titulu doktora chemických vied v odbore analytická chémia a významného odborníka z praxe, pôsobiaceho vo funkcii vedúceho oddelenia glykobiotechnológie na Chemickom ústave SAV v Bratislave.

12. Stanovisko habilitačnej komisie
 • Stanovisko habilitačnej komisie
13. Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačného konania zo dňa ...
 • Prezenčná listina
14. Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FPV UCM v Trnave zo dňa ...
 • Zápisnica zo zasadnutia
15. Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:
 • Prezenčná listina
16. 16. Návrh rektorovi UCM na odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore analytická chémia:
 • Návrh rektorovi
17. Súhlas so spracovaním údajov:
 • Súhlas so spracovaním údajov
18. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
........ 2022 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave

FPV bordová fáza

Milí študenti,

nakoľko je Trnava od 8.11.2021 v bordovej fáze prispôsobili sme rozvrhy väčších skupín pandemickému plánu. Upravené rozvrhy pre prvé ročníky bakalárskych študijných programov:

Pri predmetoch, kde je napísané online - online výučba bude prebiehať cez MS Teams.

Ostatné ročníky týchto študiných programov aj všetky magisterské(inžinierske) študijné programy:

 • aplikovaná biológia_mgr.
 • aplikovaná chémia_mgr.
 • biotechnológie_mgr.
 • inžinierstvo životného prostredia_ing.

pokračujú v prezenčnej forme podľa nezmeneného rozvrhu.

Upravené rozvrhy nájdete aj tu.

Rozvrhy pre študijné programy aplikovaná informatika denné a externé štúdium sú v systéme AIS a všetko bude od 8.11.2021 prebiehať online formou. 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 331
(Hajdóczyho, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk