SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Elektronická komunikácia

Na základe SMERNICE O PRAVIDLÁCH SPRÁVY A POUŽÍVANIA ELEKTRONICKEJ POŠTY UCM (Vnútorný predpis 6/2021) sú študenti povinní používať k elektronickej komunikácii s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami výhradne pridelený študentský e-mailový účet UCM. Konto sa vám vytvára do 3 dní od riadneho zapísania sa do štúdia.

Každý študent má email priezvisko#@ucm.sk – napr. novak1@ucm.sk, cez ktorý prebieha všetka univerzitná komunikácia (dekanát, študijné, vyučujúci, atď.). Konkrétna podoba študentovho emailu je v AISe v sekcii Osobné údaje. E-mailové adresy budú platné od 01.09.2021. Odporúčame vám minimálne raz za týždeň si skontrolovať emaily.

 • webový prístup k pošte (webmail): https://outlook.office.com/owa/ucm.sk/, odkaz je dostupný aj cez našu webovú stránku
 • prihlasovacie údaje: IDO(zav.)ucm.sk (napr. 2998569@ucm.sk), (IDO - vaše osobné číslo ID), heslo: rodné číslo bez lomky  
 • Presmerovanie emailu na inú adresu je zablokované.
 • Na správy odoslané z inej ako @ucm.sk adresy nebudú zamestnanci reagovať
 • IMAP prístup k pošte: nie je povolený
 • POP3 prístup k pošte: nie je povolený
 • podporovaná aplikácia pre prístup k pošte: Outlook 2016 a vyšší resp. mobilná Android/iOS Outlook appka. Odporúčame používať Outlook 365
 • pri prihlásení z IP adries mimo SR a ČR je vyžadované overenie SMS kódom

Office 365

 • Po dobu štúdia má každý študent k dispozícii služby Office 365 a OneNote
 • Office 365 sa dá nainštalovať na 5 zariadení
 • Inštalačka dostupná tu
 • OneNote slúžiace na ukladanie dokumentov v cloude (teda na externom serveri, mimo vášho počítača) má kapacitu 5 TB

Smernica o pravidlách správy a používania elektronickej pošty UCM

Príloha č.1

Viac informácií nájdete tu.

KALENDÁRIUM FPV UCM na obdobie september 2021 – jún 2022

  Kolégium dekana
9:00
Vedecká rada Akademický senát Akademické slávnosti
9/2021 KD07 16.9.2021 štvrtok     Otvorenie akad. roka alebo slávnostné odovzdávanie ocenení rektora UCM v Ak.klube
10/2021 KD08 19.10.2021 utorok   AS
4/21
2.promócie 10. 2021
11/2021 KD09 18.11.2021 štvrtok VR FPV 09.11.2021 utorok    
12/2021 KD10 16.12.2021 štvrtok      
1/2022 KD01 25.1.2022 utorok      
2/2022 KD02 22.2.2022 utorok     3.promócie 2. 2022
3/2022 KD03 22.3.2022 utorok      
4/2022 KD04 19.4.2022 utorok VR FPV 05.4.2022 utorok    
5/2022 KD05 17.5.2022 utorok      
5/2022 KD06 14.6.2022 utorok       1.promócie 6. 2022

Rady pre študijný program

Študijný odbor  - 4 biotechológie
Zloženie Rady pre študijný program:
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. - osoba zodpovedná za študijný program II. stupňa biotechnológie
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.  - osoba zodpovedná za študijný program I. stupňa biotechnológie
RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD. - tajomník Katedry biotechnológií

interná zainteresovaná strana
zástupca študentov
Mgr. Šarlota Kaňuková

externé zainteresované strany
zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov
Agromart a.s. 
BioTech s.r.o. 
Celpo spol. s.r.o. 
Skupina Envien Group 

zástupca absolventov
RNDr. Veronika PeckováŠtudijný odbor  - 3 biológia
Zloženie Rady pre študijný program:
Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.- osoba zodpovedná za študijný program II. stupňa aplikovaná biológia
doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc. (v inauguračnom konaní) - osoba zodpovedná za študijný program I. stupňa aplikovaná biológia
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD. - tajomník Katedry biológia

interná zainteresovaná strana
zástupca študentov
Mgr. Andrea Patlevičová

externé zainteresované strany
zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov
Biomedicínske centrum SAV Bratislava
GHC GENETICS SK, Bratislava
UNILABS, s.r.o., Martin

zástupca absolventov
Mgr. Andrej Jedlička

Habilitačné konanie Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Mateja Vestega, PhD. za docenta v študijnom odbore molekulárna biológia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta: 2. Členovia habilitačnej komisie, oponenti habilitačnej práce a členova Vedeckej rady FPV UCM pre habilitačné konanie Mgr. Matej Vesteg, PhD. 3. Profesijný životopis: 4. Vedecko-pedagogická charakteristika:
5. Prehľad pedagogickej činnosti: 6. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí 7. Tabuľka výkonov: 8. Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce:
 • Oznámenie o habilitačnej prednáške
9. Habilitačná komisia:

Predseda habilitačnej komisie:
1. prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore molekulárna biológia pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave. Členovia habilitačnej komisie
2. prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. z titulu profesora v študijnom odbore biochémia pôsobiaceho na Katedre biochémie PriFUK v Bratislave.
3. prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. z titulu profesorky v študijnom odbore biotechnológie pôsobiaca na Katedre biochémie a biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Náhradník:
doc. RNDr. Peter Pristaš, Csc. z titulu docenta v študijnom odbore biochémia pôsobiaceho na Ústave biologických a ekologických vied PriF UPJŠ v Košiciach

10. Oponenti habilitačnej práce

1. prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. z titulu profesora v študijnom odbore zoológia, pôsobiaceho na Katedre zoológie, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. - posudok
2. doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD. z titulu docenta v študijnom odbore zoológia pôsobiaceho na Katedre zoológie PriFUK v Bratislave. - posudok
3. doc. RNDr. Milan Seman, CSc. z titulu docenta v študijnom odbore mikroiológia pôsobiaceho na Katedre biológie FPV UCM v Trnave. - posudok

11. Stanovisko habilitačnej komisie
 • Stanovisko habilitačnej komisie
12. Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačného konania zo dňa ...
 • Prezenčná listina
13. Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FPV UCM v Trnave zo dňa ...:
 • Zápisnica zo zasadnutia
14. Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:
 • Prezenčná listina
15. Návrh rektorovi UCM na odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore molekulárna biológia:
 • Návrh rektorovi
16. Súhlas so spracovaním údajov: 17. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
........ 2021 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave
Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk