SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

Pokyny k dizertačnej skúške

Doktorand v dennej forme štúdia vykoná dizertačnú skúšku do 24 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand v externej forme štúdia do 36 mesiacov. Tieto lehoty sa predlžujú o dobu prerušenia štúdia. Prihlášku na dizertačnú skúšku je doktorand povinný podať najneskôr 28 dní pred termínom dizertačnej skúšky.
Súhlas školiteľa s konaním dizertačnej skúšky, ako aj prihlášku na dizertačnú skúšku nájdete v časti „Dôležité dokumenty
K prihláške doktorand priloží: 

 • Výkaz o štúdiu (kontrola predpísaného počtu kreditov) 
 • Písomnú časť k dizertačnej skúške v 4 vyhotoveniach (1x školiteľ, 1x oponent, 1x knižnica, 1x katedra) 
 • Profesijný životopis – podpísaný 
 • Kópie a zoznam publikovaných prác 
 • Súhlas školiteľa s konaním skúšky a jeho písomné stanovisko 
 • Schválený Individuálny študijný plán 
 • Ročné hodnotenie doktoranda za každý rok štúdia podpísané školiteľom

 
Všetky podklady doktorand odovzdá príslušnej študijnej referentke:
Ing. Gabriela Jančovičová
Funkcia:        referent pre štúdium
Oddelenie:   Študijné oddelenie
Miestnosť:    107
Budova:         Nám. J. Herdu 2, Trnava
Telefón:        033 5565 316
Email:gabriela.jancovicova@ucm.sk
 
Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci dizertačnej skúške a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch dizertačnej skúšky. Priebeh oboch častí dizertačnej skúšky hodnotí komisia komplexne vyjadrením „prospel“ alebo „neprospel“.
 
Projektu dizertačnej práce by mal obsahovať: 

 • titulný list 
 • cieľ práce 
 • abstrakt
 • súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí
 • náčrt teoretických poznatkov a ich perspektívneho riešenia 
 • očakávané závery a východiská 
 • použitá literatúra 
 • prílohy (v prípade potreby)

 
Minimálny rozsah Projektu dizertačnej práce je 50 000 znakov.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk