SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Prijímacie konanie - poplatky

Poplatok za prijímacie konanie: 35€

Elektronické podanie prihlášky: 30 €  bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium

Banka:                    Štátna pokladnica
Účet:                       7000071919/8180
Variabilný symbol:    10007, pre prihlášku podanú elektronicky - 10008
Konštantný symbol:  0308
Špecifický symbol:    rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN:                      SK5981800000007000071919
SWIFT:                    SUBASKBX

Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk