SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Preskumajsinas

Prvá písomná zmienka o meste Trnava.
Mesto vzniklo z osady ležiacej na dôležitej križovatke obchodných ciest.
Trnava je známa aj množstvom a rozmanitosťou sakrálnych pamiatok, od gotických po barokové, pre ktoré dostala prívlastok Malý Rím.
www.trnava.sk

1211

Prvá písomná zmienka o obci Špačince.
História tejto malej obce je veľmi bohatá. Podľa archeologických nálezov sa datuje jej prvé osídlenie do mladšej doby kamennej, teda 7000 rokov p.n.l.
V súčasnosti žije v tejto malej obci 2 392 obyvateľov. Nachádza sa iba 5 km od mesta Trnava, v plytkej širokej doline Krupanského potoka, v nádhernom prostredí plnom zelene.
Nachádza sa tu budova pracoviska FPV UCM s laboratóriami a sídlom katedier (Katedra chémie, Katedra biotechnológií, Katedra ekochémie a rádioekológie a Katedra biológie).
Vďaka pedagógom z Fakulty prírodných vied UCM, ktorí v nej pôsobia, si vyslúžila prívlastok „Vedecká obec“.
Vitajte v našej "vedeckej obci”!

1275

Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) bola založená v roku 1997. V súčasnosti ju tvoria 4 fakulty a inštitút:
 • Filozofická fakulta
 • Fakulta prírodných vied
 • Fakulta masmediálnej komunikácie
 • Fakulta sociálnych vied
 • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

1997

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc. získal prestížne ocenenie “Vedec roka 2011”.
Ocenenie uďeluje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Jej snahou je spopularizovať vedu a vyzdvihnúť nielen jednotlivé vedecké osobnosti, ale i dosiahnuté výsledky vo vedeckých činnostiach na Slovensku.

2011

Za 15 rokov existencie univerzity získalo akademický titul 15 931 absolventov, z toho 6 189 magisterský a 35 doktorandský.
www.ucm.sk

15 931

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika
V budove sa nachádza:

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ako vrcholná vzdelávacia a vedecká ustanovizeň poskytuje magisterské a bakalárske štúdium. Zabezpečuje vzdelávanie v oblasti prírodných a aplikačných vied v študijných odboroch:
 • Aplikovaná informatika
 • Biotechnológie
 • Chémia a aplikovaná chémia
 • Aplikovaná biológia
 • Molekulárna biológia
Cieľom fakulty je výchova absolventa, ktorý bude schopný riešiť popri úlohách vlastného odboru aj multidisciplinárne projekty s rozsiahlou podporou informačných technológií.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

  miesto pre
  obrázky

KATEDRY

Preštuduj si všetko o našich katedrách, na ktorých môžeš získať bakalárske, magisterské alebo doktorandské vzdelanie.

Katedra aplikovanej informatiky a matematiky

Katedra chémie

Katedra biotechnológií

Katedra ekochémie
a rádioekológie

Katedra biológie

Katedra odbornej jazykovej prípravy

prijímacie konanie

KAIM prezentácia:

Čo ponúka Katedra aplikovanej informatiky a matematiky:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
[1. stupeň vysokoškolského štúdia]
Štúdium trvá 3 roky a končí štátnou skúškou. Študijné programy:
 • aplikovaná biológia – denné štúdium
 • biotechnológie – denné štúdiu
 • chémia a aplikovaná chémia – denné štúdium
 • aplikovaná informatika – denné štúdium
 • aplikovaná informatika – externé štúdium

Získat aplikaci Adobe Flash Player

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
[2. stupeň vysokoškolského štúdia]
Štúdium trvá 2 roky a končí štátnou skúškou. Študijný program:
 • aplikovaná chémia a biochémia – denné štúdium
 • aplikovaná Biológia – denné štúdium
 • biotechnológie – denné štúdium

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
[3. stupeň vysokoškolského štúdia]
Štúdium trvá 4, resp. 5 rokov a končí dizertačnou skúškou. Študijný program:
 • aplikovaná analytická a bioanalytická chémia – denné štúdium (4 roky), externé štúdium (5 rokov)
 • molekulárna biológia – denné štúdium (4 roky), externé štúdium (5 rokov)

Získat aplikaci Adobe Flash Player

NOC VÝSKUMNÍKOV
Zúčastňujeme sa veľkého vedeckého projektu NOC VÝSKUMNÍKOV, ktorého cieľom je priblížiť vedeckú činnosť a jej výsledky širokej verejnosti.

TÝŽDEŇ VEDY
Každý rok, v rámci celoslovenskej akcie Týždeň vedy, organizujeme v priestoroch našej fakulty verejnú prezentáciu našej vedeckej činnosti, s možnosťou zapojenia sa do jednotlivých projektov a vyskúšania si ich na „vlastnej koži“.

projekt Farebné vlny

projekt Príroda v laboratóriu

projekt Sliny ako marker

viac projektov tu >

Publikačná činnosť je neodmysliteľnou veličinou a vizitkou každého vedca.
Fakulta prírodných vied UCM sa v tomto smere dostáva na popredné miesta slovenskej vedeckej obce s veľkým počtom publikácií (od fakulty - informácia o úspešnosti uverejňovaných publikácií za rok 2012).
Viac publikácií nájdete > tu.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Publikácie

Ing. Tibor Maliar, PhD.

RNDr. Martin Pipíška, PhD.

RNDr. Ján Titiš, PhD.

viac publikácií tu >

Významný je aj citačný ohlas.
Naši doktorandi zastávajú na Slovensku skvelú pozíciu > Výsledky ARRA

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Náš objav vo využití vodnej energie:
TURBÍNA SETUR
Unikátny, patentovo chránený tekutinový motor s bezlopatkovým rotorom, jednoduchej konštrukcie, pričom pracuje na novo objavenom hydrodynamickom princípe využita potenciálu tekutinových médií.
http://cs.wikipedia.org/wiki/SETUR

Stiahni si > tu.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc. – Vedec roka 2011
Aj chémia vie byť zábavná a ľudia z oblasti vedy, nemusia byť vždy zadumané bytosti v bielych plášťoch. Presvedčte sa o tom v príjemnom rozhovore vo Fun Rádiu.

Rozhovor s prof. Ing. Romanom Bočom, DrSc.
Vypočujte si rozhovor o vede, chémií a živote Vedca roku 2011, ktorý na našej fakulte vedie katedru chémie. (Rozhovor sa uskutočnil v rádiu Lumen)

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Každoročne usporiadavame celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu s názvom „Aplikované prírodné vedy“.
Cieľom je dať možnosť študentom odprezentovať svoje vedecké experimentálne a/alebo teoretické výsledky získané v rámci prípravy bakalárskych, semestrálnych a magisterských prác. Nahliadnite do sveta mladých vedcov.

ĽUDIA VO SVETOVEJ VEDE
Marie Curie-Skłodowska
(*1867 - † 1934)
Poľská vedkyňa, ktorá získala za svoju vedeckú prácu 2 Nobelove ceny. Prvú v roku 1903 za fyziku a druhú v roku 1911 za chémiu.
Najväčšie úspechy:
 • teória rádioaktivity
 • technika delenia rádioaktívnych izotopov
 • objav dvoch nových chemických prvkov: rádia a polónia.
Naštuduj si viac > tu

Získat aplikaci Adobe Flash Player

štatistické údaje
infografika

  Predstavujeme vám vedeckú cestu našich pedagógov. Zaujímavé CV pedagógov.

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

doc. RNDr. Juraj Lesný, CSc.

doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc.

ĽUDIA V SLOVENSKEJ VEDE
Bogusław Buszewski(*1951)
Je jedným z najcitovanejších chemikov v Poľsku (viac než 4 500 citátov).
Známy v oblasti analytickej chémie najmä v separačných metódach.

Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave mu udelila 4. novembra 2013 čestný titul doctor honoris causa:

Získat aplikaci Adobe Flash Player

kontakt na pedagógov
TURISTICKÝ CHODNÍK
Prírodu skúmame nielen v laboratóriach, ale aj naživo na turistických chodníkoch. Viac fotiek nájdeš na našej facebook stránke.
INTERVIEW WITH NATHAN
Rozhovor s mladým výskumníkom o chémii, baseballe, slovenskej polievke a o všeličom inom.
BAVÍME SA
Ak si myslíš, že sa budeš u nás nudiť, presvedč sa o opaku. Veda a zábava sú u nás dve neoddeliteľné veličiny. Viac fotiek nájdeš na našej facebook stránke.

Prostredníctvom študentských a učiteľských mobilít sa realizuje zahraničná spolupráca, ktorá patrí medzi dôležité súčasti činnosti univerzity v oblasti výmeny skúseností, spoločnej vedecko-výskumnej činnosti, získavania nových poznatkov a podnetov.
/ Počet v roku 2010:
1 študent → Česká republika
3 pedagógov → Česká republika, Rakúsko
Prijatí zo zahraničia:
7 študentov ← Česká republika, Poľsko, Turecko, Slovinsko
2 pedagógov ← Česká republika
/ Počet v roku 2011:
2 študentov → Slovinsko, Česká republika
3 pedagógov → Turecko, Slovinsko
Prijatí zo zahraničia:
2 študentov ← Turecko, Bulharsko
2 pedagógov ← Česká republika
/ Počet v roku 2012:
7 študentov → Turecko, Česká republika
5 pedagógov → Turecko, Česká republika
Prijatí zo zahraničia:
2 študentov ← Turecko
2 pedagógov ← Česká republika, Poľsko

Získat aplikaci Adobe Flash PlayerRozhovory s absolventami, nielen
o uplatnení.

rozhovor - Mgr. Katarína Lenghartová


rozhovor - RNDr. M. Felčír

Absolventi chemických odborov sa po skončení štúdia zamestnali v prevažnej miere v odbore. Našli uplatnenie ako farmaceutickí reprezentanti, pracovníci v biochemických a syntetických laboratóriách, pedagogickí resp. vedeckí pracovníci na vysokých školách a ústavoch SAV, pracovníci v rozličných podnikoch chemického i potravinárskeho zamerania, ako napríklad:

Zentiva, a.s., Štátny ústav kontroly liečiv, Biotika, a.s., Eurocord-Slovakia, Henkel Slovensko, spol.
s r.o., Ministerstvo pôdohospodárstva, Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch, ENVIRAL, a.s., VUJE, a.s., Laboratórium L&L, s.r.o., CSS CHEMSPOL Slovakia, s.r.o., EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., BIOMIN, a.s., Johns Manville Slovakia, a.s., Amylum Slovakia, s r.o., Regionálny úrad verejného zdravotníctva, VWR – Bratislava, FEJEP Ustí nad Labem ČR, O.K. SERVIS BioPro, s.r.o., Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., HDO SK, s.r.o., CHEMOLAK a.s., TAU-CHEM Ltd., a ďalších.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

zamestnávatelia

FPV UCM medzi TOP 10 fakultami
Fakulta prírodných vied UCM sa podľa rebríčka Profesia.sk z júna 2013 umiestnila na 9. mieste na Slovensku podľa záujmu zamestnávateľov
o absolventov. Viac informáciíDO IT YOURSELF
1. PRÍRODA V LABORATÓRIU / Analýza stavu prostredia

Transpiračná aktivita rastlín. Rastliny prijímajú všetky potrebné živiny (makro- a mikroelementy) pre svoj rast z pôdneho roztoku a prostredníctvom koreňového systému. Množstvo živín a rýchlosť akou ich prijímajú je závislá najmä od ich schopnosti transpirovať (odparovať) vodu cez povrch listov. Na štúdium transpiračnej aktivity u rastlín vám postačí aj rastlinka (kvetina) v črepníku (skôr menší), ktorú máte doma alebo rastlinku, ktorú si sami dopestujete doma v črepníku a váhy (napr. kuchynské váhy s váživosťou do 2 kg). Najprv je dôležité vrchnú vrstvu pôdy okolo rastlinky zakryť napr. fóliou, aby sa minimalizoval odpar vody cez povrch pôdy. Totiž súčet odparovania vody prostredníctvom rastlín (transpirácia) a cez povrch pôdy je evapotranspirácia a nie transpirácia vody rastlinou. Následne cely systém (črepník s rastlinkou) odvážte a zaznamenajte si hmotnosť. Po 24 h znovu celý systém odvážte. Množstvo transpirovanej vody vypočítate z rozdielu hmotností na začiatku experimentu a na konci experimentu (po 24 h). Takto získate množstvo transpirovanej vody rastlinkou za 24 h. Je len na vás ako vo svojom výskume budete ďalej pokračovať. Môžete študovať napr.: i) ako sa bude meniť transpiračná aktivita (X gramov vody za 24 h) počas rastu rastlinky; ii) aký vplyv na transpiračnú aktivitu bude mať umiestnenie rastlinky v byte (napr. tmavšie alebo svetlejšie miesto); iii) aký vplyv na transpiračnú aktivitu bude mať zalievanie rastlinky a množstvo vody v pôde (po 1., 2., 3. ..X. dni po zaliati); poprípade iv) môžete porovnať transpiračnú aktivitu u rôznych rastliniek.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

DO IT YOURSELF
2. FAREBNÉ VLNY / Chemické oscilácie

Chemikálie a pomôcky: NaBr, NaBrO3, H2SO4 (konc.), kyselina malónová alebo citrónová, feroín, kadičky, tyčinka, Petriho miska (Ø 90 mm), milimetrový papier, stopky. Postup: pripravíme zásobné roztoky:
 • roztok č.1: 67 ml H2O + 5 g NaBrO3 + 2 ml 96 % H2SO4
 • roztok č.2: 1 g NaBr + 10 ml H2O;
 • roztok č.3: 1 g kyseliny malónovej + 10 ml H2O
K 6 ml roztoku č.1 v kadičke pridáme 0,5 ml roztoku č.2 a 1 ml roztoku č.3. Dobre premiešame a počkáme, kým vyprchá bróm (neprivoniame!). Potom pridáme 1 ml koncentrovaného feroínu, premiešame a vylejeme na Petriho misku. Po niekoľkých minútach sa začnú tvoriť priestorové štruktúry. Po premiešaní roztoku v Petriho miske sa štruktúry strácajú, ale po istom čase sa začnú opäť vytvárať. Ak podložíme pod misku milimetrový papier, stopkami môžeme približne merať rýchlosť tvorby priestorových štruktúr.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

DO IT YOURSELF
3. SLINY AKO MARKER / Salivárne markery

Skúmavkový test na vlastné meranie pH. V dnešnej ponuke nájdete veľké množstvo pH indikátorov s hrubším i jemnejším farebným prejavom pre užšie i širšie škály pH. Všetky sú však vyrobené z potenciálne toxických chemikálii. Náš pH indikátor je vyrobený výlučne z prírodných štiav a čajov, nehrozí expozícia organizmu toxickým látkam. Indikátor si pripravíte zmiešaním 9 dielov čaju zo šípok, ibišteka a jablkovej dužiny a 1 dielu extraktu z kurkumy v 50% alkohole. Do plastovej skúmavky stačí pridáte 1 diel takto pripraveného indikátora a 2 diely slín kvapkadlom /malé množstvo). Premiešate a farebnú zmenu porovnáte s farebnou pH škálou.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Špačince, Hlavná 418
Slovenská republika
V budove sa nachádza:


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk